Άρθρο 36 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3908/2011

Το πρώτο εδάφιο της περ. ββ’ της παρ. Α’ του άρθρου 14Β του ν. 3908/2011 (Α’ 8), αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ. Η αύξηση κόστους στην κατηγορία δαπάνης “Μηχανήματα – Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός” δεν υπερβαίνει το 25% του εγκεκριμένου κόστους της κατηγορίας ενώ για κάθε άλλη κατηγορία δαπάνης η αύξηση κόστους δεν υπερβαίνει το 10% του εγκεκριμένου κόστους της κατηγορίας, σταθμισμένων και στις δυο περιπτώσεις στο σύνολο του ενισχυόμενου κόστους, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο, και έως τον διπλασιασμό του εγκεκριμένου κόστους της κατηγορίας:».