Άρθρο 16 Διοικητική υποστήριξη – Πειθαρχικές κυρώσεις

1. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. υποστηρίζεται οικονομικά από τις Διευθύνσεις Διοικητικού και Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
2. Το προσωπικό της ΔΙ.Μ.Ε.Α., υπάγεται ως προς τις υπηρεσιακές και πειθαρχικές διαδικασίες, στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν. 3528/2007, Α’ 26).