ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 46 Θέματα Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας

1. Η περ. ι’ του άρθρου 2 του ν. 1100/1980 (Α΄295), αντικαθίσταται ως εξής:
ι) Η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, τα οποία ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α` 65), ή στον ιδιωτικό τομέα σε τομείς αρμοδιότητάς του για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών».
2. Στο άρθρο 2 του ν. 1100/1980 προστίθενται περιπτώσεις ιστ) και ιζ) ως εξής:
«ιστ) Η υλοποίηση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών σχετικών με τις δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος σε συνεργασία με Πανεπιστήμια.
ιζ) Η ίδρυση ή η συμμετοχή σε αστικές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρείες υπό τον όρο ότι οι σκοποί των εταιρειών αυτών είναι συναφείς με τους οριζόμενους από τις διατάξεις του παρόντος νόμου σκοπούς του Ο.Ε.Ε. Το Ο.Ε.Ε. δύναται να ιδρύσει ή να συμμετάσχει σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, που θα παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στα μέλη του Ο.Ε.Ε. ή/και σε τρίτα πρόσωπα, θα δραστηριοποιούνται σε τομείς ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής και ψηφιακής τεχνολογίας, θα υλοποιούν προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων των εταιρειών αυτών ασκείται πάντοτε από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων εταίρων με τον πρόσθετο όρο ότι για τη λήψη οποιασδήποτε κατά πλειοψηφία απόφασης απαιτείται στην πλειοψηφία αυτή να περιλαμβάνεται και η ψήφος του Εκπροσώπου του ΟΕΕ.».
3. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 1100/1980 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλει ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος τις ακόλουθες ποινές:
α) έγγραφη επίπληξη,
β) χρηματική ποινή έως τρεις χιλιάδες (3.000,00€) ευρώ. Το ύψος της χρηματικής ποινής μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ.
γ) προσωρινή διαγραφή από μέλος για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών,
δ) οριστική διαγραφή από μέλος εφόσον έχει υποπέσει σε πειθαρχικό αδίκημα καθ’ υποτροπήν και έχει ήδη επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται στις περιπτώσεις γ’ και δ’ να επιβάλει και τη χρηματική ποινή.
4. Τα ποσά των ποινών της παρ. 3 θεωρούνται έσοδα του ΟΕΕ και εισπράττονται κατά τη διαδικασία είσπραξης των εσόδων του ΟΕΕ.».
4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 1100/1980 μετά τις λέξεις «οι Πρόεδροι των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε.» προστίθενται οι λέξεις «ή οι Γενικοί Γραμματείς των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε.».
5. Το άρθρο 11 του ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο – Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο
1. Για την εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών του Επιμελητηρίου συνιστώνται Πρωτοβάθμιο και Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
2. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια απαρτίζονται από πέντε (5) αιρετά μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣΤΑ) κατά την πρώτη μετά τις εκλογές τακτική σύνοδό της.
3. Η θητεία των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων είναι τετραετής. Υποψήφιοι για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορούν να είναι όλα τα μέλη της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) και για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο τα μέλη που είναι κάτοχοι των πτυχίων τους τουλάχιστον δέκα χρόνια.
4. Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με εξαίρεση αυτές που επιβάλλουν έγγραφη επίπληξη, υπόκεινται στο ένδικο μέσο της έφεσης που εκδικάζεται από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
5. Οι Πρόεδροι των Πειθαρχικών Συμβουλίων εκλέγονται μεταξύ των μελών τους.
6. Καθήκοντα Γραμματέα στα Πειθαρχικά Συμβούλια εκτελεί ο Διευθυντής των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΟΕΕ.
7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατόπιν εισήγησης της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εξαίρεση των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων, την κλήση σε απολογία, την έγγραφη απολογία και την προσωπική παράσταση των πειθαρχικώς διωκομένων ενώπιον των συμβουλίων αυτών, την εκδίκαση της πειθαρχικής υπόθεσης, καθώς και κάθε άλλο θέμα πειθαρχικής διαδικασίας.».
6. Στο τέλος του άρθρου 18 του π.δ. 326/1983 (Α’ 117) προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Αν παραιτηθεί ο Πρόεδρος για οποιονδήποτε λόγο, εκλέγεται νέος Πρόεδρος σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος.».
7.Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του π.δ. 326/1983 διαγράφεται η φράση «ή έχει παραιτηθεί».
8. Στην παρ. 3 του άρθρου 19 του π.δ. 326/1983 διαγράφεται η φράση «ή έχει παραιτηθεί».
9. Στο τέλος του άρθρου 19 του π.δ. 326/1983 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Αν παραιτηθεί ο Α΄ Αντιπρόεδρος ή ο Β’ Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας ή ο Οικονομικός Επόπτης για οποιονδήποτε λόγο, η αντικατάσταση του παραιτηθέντος γίνεται με την εκ νέου εκλογή του μέλους που παραιτήθηκε.».
10. Στο τέλος του άρθρου 10 του π.δ. 340/1998 (Α’ 228) προστίθενται παρ. 4, 5, 6 και 7 ως εξής:
«4.Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών υποχρεούται να υποβάλει στο Ο.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία θα δηλώνει το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράφει για λογαριασμό του νομικού προσώπου πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του Λογιστή – Φοροτεχνικού, τη μορφή της εργασιακής σχέσης που τους συνδέει, καθώς και τυχόν αλλαγές στα δηλωθέντα στοιχεία του νομικού προσώπου προς επικαιροποίηση αυτών.
5.Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση εντός του πρώτου διμήνου, το νομικό πρόσωπο δεν εντάσσεται στο Μητρώο των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του άρθρου 11. Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο αρχείο επιτρέπεται με την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το Ο.Ε.Ε. ελέγχει το περιεχόμενο της εν λόγω δήλωσης, ενημερώνει αυτόματα το Μητρώο των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών και εκδίδει ειδική πράξη για όσα νομικά πρόσωπα έχουν εκπέσει αυτοδίκαια λόγω μη τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας.
6. Σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος, καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα του άρθρου 14, ανακαλείται η χορηγηθείσα βεβαίωση και το νομικό πρόσωπο παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών διαγράφεται από το αντίστοιχο Μητρώο.».
10. Στο τέλος του άρθρου 10 του π.δ. 340/1998 (Α’ 228) προστίθενται παρ. 4, 5 και 6 ως εξής:
«4. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών υποχρεούται να υποβάλει στο Ο.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία θα δηλώνει το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράφει για λογαριασμό του νομικού προσώπου πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του Λογιστή – Φοροτεχνικού, τη μορφή της εργασιακής σχέσης που τους συνδέει, καθώς και τυχόν αλλαγές στα δηλωθέντα στοιχεία του νομικού προσώπου προς επικαιροποίηση αυτών.
5. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση εντός του πρώτου διμήνου, το νομικό πρόσωπο δεν εντάσσεται στο Μητρώο των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του άρθρου 11. Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο αρχείο επιτρέπεται με την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το Ο.Ε.Ε. ελέγχει το περιεχόμενο της εν λόγω δήλωσης, ενημερώνει αυτόματα το Μητρώο των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών και εκδίδει ειδική πράξη για όσα νομικά πρόσωπα έχουν αυτοδίκαια εκπέσει λόγω της μη τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας.
6. Σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος, καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα του άρθρου 14, ανακαλείται η χορηγηθείσα βεβαίωση και το νομικό πρόσωπο παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών διαγράφεται από το αντίστοιχο Μητρώο.».