Άρθρο 15 Στελέχωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

1. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. εκτός του διαθέσιμου προσωπικού της, δύναται να στελεχωθεί με απόσπαση, μετάταξη ή μετακίνηση υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, μονίμων ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
2. Η απόσπαση κατά τα ανωτέρω είναι διετής και διενεργείται με κοινή απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του αρμόδιου οργάνου του φορέα προέλευσης του αποσπώμενου υπαλλήλου κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Μετά το πέρας της διετίας, η απόσπαση των υπαλλήλων δύναται να παραταθεί μία μόνο φορά για το ίδιο χρονικό διάστημα ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
3. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι της παρ. 1, στην περίπτωση που ασκούν καθήκοντα ελεγκτή, μπορούν να ασκούν τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του φορέα προέλευσής τους, στον οποίο διατηρούν την οργανική τους θέση.
4. Οι μετατάξεις προσωπικού στην ΔΙ.Μ.Ε.Α. διενεργούνται, έπειτα από πρόσκληση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ολοκληρώνονται με την έκδοση κοινής απόφασης των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόμου.