Άρθρο 18 Τροποποίηση άρθρου 20 του ν. 4354/2015

Η περ. 3 της παρ. Γ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 τροποποιείται ως εξής:
«3. Ο αριθμός των ωρών νυκτερινής, Κυριακών, πέραν του πενθημέρου και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για το προσωπικό φύλαξης και το προσωπικό καθαριότητας των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Κέντρου Λήψεως και Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕ.Λ.Ε.Σ.Σ.), των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη του προσωπικού των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β’ του παρόντος νόμου, των τελωνειακών και φοροελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, των υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ανάπτυξης που συμμετέχουν στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. για την άσκηση ελέγχου για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου, καθορίζεται με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της περ. β’ της παρ. Α2, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων σχετικών πιστώσεων.».

  • 11 Ιουνίου 2020, 15:07 | ΓΚΑΓΚΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

    Για τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων τεκμαίρεται ανάγκη καθιέρωσης και απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης να προστεθεί: «3. Ο αριθμός των ωρών απογευματινής….

    Στην περ.1 της παρ.Α του Ν.4354/2015:»Η καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών» να προστεθεί μετά τη λέξη «υπαλλήλων» : «πλην των υπαλλήλων των τμημάτων Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων»
    Τεκμηρίωση:
    η εκκαθάριση δαπανών υπερωριακής απασχόλησης απορρίπτει δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των τμημάτων Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης (Μ.Ε. Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με πράξεις του Επιτρόπου οι οποίες κρίθηκαν και σε 2ο βαθμό, με την αιτιολογία ότι οι συγκεκριμένες υπερωρίες δεν αφορούν εποχικές, έκτακτες και επείγουσες ανάγκες και ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι μπορούν να ενταχθούν στο ωράριο λειτουργίας της Υπηρεσίας.