Άρθρο 30 Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων και λοιπές ρυθμίσεις

1. Στο άρθρο 11 του ν. 3982/2011 (Α΄143) προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων στο οποίο καταχωρούνται όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως του έτους κατασκευής ή εγκατάστασής τους με αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος συγκρότησης και τήρησης του εν λόγω Μητρώου, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του, ο τρόπος της δημοσιοποίησής του, ο τρόπος εισαγωγής των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η μεταφορά των στοιχείων από το μητρώο του άρθρου 3 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2604), ο χρόνος παύσης λειτουργίας του τελευταίου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων, εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης, τα υφιστάμενη μητρώα της οποίας καταργούνται από τον χρόνο που θα οριστεί στην κοινή απόφαση του προηγούμενου εδαφίου.».
2. Ο υπεύθυνος συντηρητής του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης δεν ευθύνεται για τη μη τήρηση, εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, των διατάξεων των άρθρων 3, 8 και 10 της ως άνω απόφασης.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 15 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης καταργείται.

 • Καλησπέρα σας,

  Στο άρθρο 11 του ν. 3982/2011 (Α΄143) προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
  «6. Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων στο οποίο καταχωρούνται όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως του έτους κατασκευής ή εγκατάστασής τους με αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους.
  Προτείνεται η επαναδιατύπωση ως εξής :
  “Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων Κλιμάκων/Διαδρόμων στο οποίο καταχωρούνται όλοι οι νέοι αλλά και εγκατεστημένοι ανελκυστήρες και οι κυλιόμενες κλίμακες/διάδρομοι, ανεξαρτήτως του έτους κατασκευής ή εγκατάστασής τους με ηλεκτρονική αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους ή του νόμιμου συντηρητή (φυσικού ή νομικού προσώπου νομίμως εξουσιοδοτηθέντων από τον ιδιοκτήτη/τες του κτιρίου στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας, για την διενέργεια της πράξης αυτής.
  Οι συντηρητές, οι εγκαταστάτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) καθώς και οι Αναγνωρισμένοι Φορείς Ελέγχου εγγράφονται υποχρεωτικά στο ενιαίο ψηφιακό μητρώο και θα λαμβάνουν μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.
  Ο ιδιοκτήτης ή/ και διαχειριστής του κτιρίου στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας ή /και η κυλιόμενη κλίμακας ή/ και ο κυλιόμενο διάδρομο ή/ και ο νόμιμος εκπρόσωπός τους, θα λαμβάνουν επίσης μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης στο ενιαίο ψηφιακό μητρώο, ώστε να καταχωρούν ή να εγκρίνουν (εφόσον η καταχώρηση γίνεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) τα προς καταχώρηση στοιχεία που αφορούν στον ανελκυστήρα/κυλιόμενη κλίμακα/διάδρομό ενδεικτικά, χρόνος και είδος εργασιών συντήρησης, χρόνος έκδοσης και λήξης Πιστοποιητικών.
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος συγκρότησης και τήρησης του εν λόγω Μητρώου, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του, ο τρόπος της δημοσιοποίησής του, ο τρόπος εισαγωγής των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η μεταφορά των στοιχείων από το μητρώο του άρθρου 3 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2604), ο χρόνος παύσης λειτουργίας του τελευταίου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
  Παραθέτουμε τα σχόλια και προτάσεις μας ως ακολούθως :
  1. Κατά την γνώμη μας θα απαιτηθεί τεχνογνωσία κατά τη δημιουργία του ψηφιακού μητρώου, όσον αφορά τα στοιχεία (είδος και πλήθος) που θα χρειαστεί κατ’ ελάχιστο να καταχωρηθούν στο ψηφιακό μητρώο με στόχο την αποφυγή χρονοβόρων και γραφειοκρατικές διαδικασιών (π.χ. καταχώρηση ειδικών εγγράφων για παλαιούς ανελκυστήρες/κυλιόμενες κλίμακες) που θα καταστήσουν τη χρήση του ψηφιακού μητρώου δύσκολη και ίσως ανέφικτη). Κατά την γνώμη μας η διαδικασία συμπλήρωσης/αρχικής καταχώρησης πρέπει να είναι απλοποιημένη και εύχρηστη στο ευρύ κοινό.
  2. Προτείνουμε στο ψηφιακό μητρώο να μην αποθηκεύονται μόνο στοιχεία φύσης μητρώου (τεχνικά ή δημογραφικά στοιχεία του ανελκυστήρα ή της κυλιόμενης κλίμακας/διαδρόμου) αλλά επιπλέον:
  a. στοιχεία των εκτελεσμένων εργασιών συντήρησης από τους συντηρητές, όπως:
  i. η ημερομηνία εκτέλεσης της συντήρησης σε συγκεκριμένο ανελκυστήρα/κυλιόμενη κλίμακα/διάδρομος
  ii. το ονοματεπώνυμο του τεχνικού που εκτέλεσε την εργασία
  iii. το είδος των εργασιών (checklist) συντήρησης και προληπτικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στον ανελκυστήρα/κυλιόμενη κλίμακα/διάδρομος.
  b. Στοιχεία που αφορούν τους τεχνικούς ελέγχους – καθώς και τα πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας (σε ηλεκτρονική μορφή) των ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.
  Τα παραπάνω στοιχεία θα επικαιροποιούνται συνεχώς, δημιουργώντας μία νέα αυτούσια εγγραφή (transaction) για κάθε νέα εργασία των δύο παραπάνω τύπων. Θα πρέπει να προβλεφθεί ηλεκτρονικός και μαζικός τρόπος εισαγωγής των στοιχείων ώστε να μπορεί η εισαγωγή να γίνεται εύκολα και με μορφή upload αρχείου στο ψηφιακό μητρώο. Κατά τον τρόπο αυτό, πέραν του ψηφιακού μητρώου, θα διατηρηθεί πλήρης ψηφιακή εικόνα (αναλυτικό ηλεκτρονικό ιστορικό) παρακολούθησης των εργασιών συντήρησης/πιστοποίησης του κάθε ανελκυστήρα ή κυλιόμενης κλίμακας/διαδρόμου. Η διαδικασία αυτή θα καταστήσει το ρόλο του ελεγκτικού μηχανισμού περισσότερο αποδοτικό, εύκολο και εφαρμόσιμο.
  1. Κατά την γνώμη μας σκόπιμο είναι να τεθούν , πέραν του τρόπου χρήσης του μητρώου, καταληκτικές ημερομηνίες σύστασης αυτού και καταχώρησης των στοιχείων των ανελκυστήρων. Πιο συγκεκριμένα :
  a. Η δημιουργία του ψηφιακού μητρώου εντός διαστήματος 6 μηνών από την ψήφιση του σχετικού νόμου.
  b. Η καταχώρηση όλων των ανελκυστήρων/κυλιόμενων κλιμάκων στο ψηφιακό μητρώο, εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών από την έναρξη λειτουργίας του μητρώου.
  Επιπλέον κατά την γνώμη μας σκόπιμο είναι να προβλεφθεί το είδος και ύψος προστίμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
  3.Μετά την ολοκλήρωση καταχώρησης όλων των ανελκυστήρων στο ενιαίο ψηφιακό μητρώο, θα πρέπει να δοθεί χρονική προθεσμία από 1 ως 4 έτη, προκειμένου οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές/νόμιμοι εκπρόσωποί τους να προβούν σε έλεγχο και έκδοση πιστοποιητικού του ανελκυστήρα τους από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα ανάλογα με το έτοςεγκατάστασης

  Ο υπεύθυνος συντηρητής του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης δεν ευθύνεται για τη μη τήρηση, εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, των διατάξεων των άρθρων 3, 8 και 10 της ως άνω απόφασης.
  Προτείνεται η επαναδιατύπωση ως εξής:
  Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του νόμου αναφορικά με τις διατάξεις των άρθρων 3, 8 και 10 της ως άνω απόφασης, ο συντηρητής ( φυσικό ή και νομικό πρόσωπο), δύναται να προβεί στην καταχώρηση του ανελκυστήρα/κυλιόμενης κλίμακα/κυλιόμενου διαδρόμου στο ενιαίο ψηφιακό μητρώο. Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής/νόμιμος εκπρόσωπός τους θα ενημερώνεται (ηλεκτρονικά) για την ενέργεια αυτή και δύναται σε εύλογο χρονικό διάστημα (10 ημερών) να προβαίνει σε έγκριση ή τροποποίηση των στοιχείων αυτών, εφόσον απαιτείται, όχι όμως σε πλήρη διαγραφή τους. Στη συνέχεια ο συντηρητής και ο ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης θα προβαίνουν στην καταχώρησης και λοιπών στοιχείων λειτουργίας (ενδεικτικά εργασίες συντηρήσεων και πιστοποιήσεων).

 • Στο άρθρο 11 του ν. 3982/2011 (Α΄143) προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
  «6. Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων στο οποίο καταχωρούνται όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως του έτους κατασκευής ή εγκατάστασής τους με αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους.
  Προτείνεται η επαναδιατύπωση ως εξής :
  “Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων Κλιμάκων/Διαδρόμων στο οποίο καταχωρούνται όλοι οι νέοι αλλά και εγκατεστημένοι ανελκυστήρες και οι κυλιόμενες κλίμακες/διάδρομοι, ανεξαρτήτως του έτους κατασκευής ή εγκατάστασής τους με ηλεκτρονική αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους ή του νόμιμου συντηρητή (φυσικού ή νομικού προσώπου νομίμως εξουσιοδοτηθέντων από τον ιδιοκτήτη/τες του κτιρίου στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας, για την διενέργεια της πράξης αυτής.
  Οι συντηρητές, οι εγκαταστάτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) καθώς και οι Αναγνωρισμένοι Φορείς Ελέγχου εγγράφονται υποχρεωτικά στο ενιαίο ψηφιακό μητρώο και θα λαμβάνουν μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.
  Ο ιδιοκτήτης ή/ και διαχειριστής του κτιρίου στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας ή /και η κυλιόμενη κλίμακας ή/ και ο κυλιόμενο διάδρομο ή/ και ο νόμιμος εκπρόσωπός τους, θα λαμβάνουν επίσης μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης στο ενιαίο ψηφιακό μητρώο, ώστε να καταχωρούν ή να εγκρίνουν (εφόσον η καταχώρηση γίνεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) τα προς καταχώρηση στοιχεία που αφορούν στον ανελκυστήρα/κυλιόμενη κλίμακα/διάδρομό ενδεικτικά, χρόνος και είδος εργασιών συντήρησης, χρόνος έκδοσης και λήξης Πιστοποιητικών.
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος συγκρότησης και τήρησης του εν λόγω Μητρώου, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του, ο τρόπος της δημοσιοποίησής του, ο τρόπος εισαγωγής των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η μεταφορά των στοιχείων από το μητρώο του άρθρου 3 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2604), ο χρόνος παύσης λειτουργίας του τελευταίου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
  Παραθέτουμε τα σχόλια και προτάσεις μας ως ακολούθως :
  1. Κατά την γνώμη μας θα απαιτηθεί τεχνογνωσία κατά τη δημιουργία του ψηφιακού μητρώου, όσον αφορά τα στοιχεία (είδος και πλήθος) που θα χρειαστεί κατ’ ελάχιστο να καταχωρηθούν στο ψηφιακό μητρώο με στόχο την αποφυγή χρονοβόρων και γραφειοκρατικές διαδικασιών (π.χ. καταχώρηση ειδικών εγγράφων για παλαιούς ανελκυστήρες/κυλιόμενες κλίμακες) που θα καταστήσουν τη χρήση του ψηφιακού μητρώου δύσκολη και ίσως ανέφικτη). Κατά την γνώμη μας η διαδικασία συμπλήρωσης/αρχικής καταχώρησης πρέπει να είναι απλοποιημένη και εύχρηστη στο ευρύ κοινό.
  2. Προτείνουμε στο ψηφιακό μητρώο να μην αποθηκεύονται μόνο στοιχεία φύσης μητρώου (τεχνικά ή δημογραφικά στοιχεία του ανελκυστήρα ή της κυλιόμενης κλίμακας/διαδρόμου) αλλά επιπλέον:
  a. στοιχεία των εκτελεσμένων εργασιών συντήρησης από τους συντηρητές, όπως:
  i. η ημερομηνία εκτέλεσης της συντήρησης σε συγκεκριμένο ανελκυστήρα/κυλιόμενη κλίμακα/διάδρομος
  ii. το ονοματεπώνυμο του τεχνικού που εκτέλεσε την εργασία
  iii. το είδος των εργασιών (checklist) συντήρησης και προληπτικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στον ανελκυστήρα/κυλιόμενη κλίμακα/διάδρομος.
  b. Στοιχεία που αφορούν τους τεχνικούς ελέγχους – καθώς και τα πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας (σε ηλεκτρονική μορφή) των ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.
  Τα παραπάνω στοιχεία θα επικαιροποιούνται συνεχώς, δημιουργώντας μία νέα αυτούσια εγγραφή (transaction) για κάθε νέα εργασία των δύο παραπάνω τύπων. Θα πρέπει να προβλεφθεί ηλεκτρονικός και μαζικός τρόπος εισαγωγής των στοιχείων ώστε να μπορεί η εισαγωγή να γίνεται εύκολα και με μορφή upload αρχείου στο ψηφιακό μητρώο. Κατά τον τρόπο αυτό, πέραν του ψηφιακού μητρώου, θα διατηρηθεί πλήρης ψηφιακή εικόνα (αναλυτικό ηλεκτρονικό ιστορικό) παρακολούθησης των εργασιών συντήρησης/πιστοποίησης του κάθε ανελκυστήρα ή κυλιόμενης κλίμακας/διαδρόμου. Η διαδικασία αυτή θα καταστήσει το ρόλο του ελεγκτικού μηχανισμού περισσότερο αποδοτικό, εύκολο και εφαρμόσιμο.
  1. Κατά την γνώμη μας σκόπιμο είναι να τεθούν , πέραν του τρόπου χρήσης του μητρώου, καταληκτικές ημερομηνίες σύστασης αυτού και καταχώρησης των στοιχείων των ανελκυστήρων. Πιο συγκεκριμένα :
  a. Η δημιουργία του ψηφιακού μητρώου εντός διαστήματος 6 μηνών από την ψήφιση του σχετικού νόμου.
  b. Η καταχώρηση όλων των ανελκυστήρων/κυλιόμενων κλιμάκων στο ψηφιακό μητρώο, εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών από την έναρξη λειτουργίας του μητρώου.
  Επιπλέον κατά την γνώμη μας σκόπιμο είναι να προβλεφθεί το είδος και ύψος προστίμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
  3.Μετά την ολοκλήρωση καταχώρησης όλων των ανελκυστήρων στο ενιαίο ψηφιακό μητρώο, θα πρέπει να δοθεί χρονική προθεσμία από 1 ως 4 έτη, προκειμένου οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές/νόμιμοι εκπρόσωποί τους να προβούν σε έλεγχο και έκδοση πιστοποιητικού του ανελκυστήρα τους από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα ανάλογα με το έτοςεγκατάστασης

  Ο υπεύθυνος συντηρητής του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης δεν ευθύνεται για τη μη τήρηση, εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, των διατάξεων των άρθρων 3, 8 και 10 της ως άνω απόφασης.
  Προτείνεται η επαναδιατύπωση ως εξής:
  Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του νόμου αναφορικά με τις διατάξεις των άρθρων 3, 8 και 10 της ως άνω απόφασης, ο συντηρητής ( φυσικό ή και νομικό πρόσωπο), δύναται να προβεί στην καταχώρηση του ανελκυστήρα/κυλιόμενης κλίμακα/κυλιόμενου διαδρόμου στο ενιαίο ψηφιακό μητρώο. Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής/νόμιμος εκπρόσωπός τους θα ενημερώνεται (ηλεκτρονικά) για την ενέργεια αυτή και δύναται σε εύλογο χρονικό διάστημα (10 ημερών) να προβαίνει σε έγκριση ή τροποποίηση των στοιχείων αυτών, εφόσον απαιτείται, όχι όμως σε πλήρη διαγραφή τους. Στη συνέχεια ο συντηρητής και ο ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης θα προβαίνουν στην καταχώρησης και λοιπών στοιχείων λειτουργίας (ενδεικτικά εργασίες συντηρήσεων και πιστοποιήσεων).

 • 15 Ιουνίου 2020, 15:27 | Κωνσταντίνος Κουκούντζος

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Με τον παρόν θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τις βασικές μας προτάσεις σχετικά με το Άρθρο 30 της Διαβούλευσης που αφορά το Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων και λοιπές ρυθμίσεις.

  1) Δημιουργία Ψηφιακού Ενιαίου Μητρώου

  Α. Στο άρθρο 11 του ν. 3982/2011 (Α΄143) προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
  «6. Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων στο οποίο καταχωρούνται όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως του έτους κατασκευής ή εγκατάστασής τους με αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους.
  Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:
  Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων Κλιμάκων/Διαδρόμων στο οποίο καταχωρούνται όλοι οι νέοι αλλά και εγκατεστημένοι ανελκυστήρες και οι κυλιόμενες κλίμακες/διάδρομοι, ανεξαρτήτως του έτους κατασκευής ή εγκατάστασής τους με ηλεκτρονική αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους ή του νόμιμου συντηρητή (φυσικού ή νομικού προσώπου νομίμως εξουσιοδοτηθέντων από τον ιδιοκτήτη/τες του κτιρίου στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας, για την διενέργεια της πράξης αυτής).

  Β. Οι συντηρητές, οι εγκαταστάτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) καθώς και οι Αναγνωρισμένοι Φορείς Ελέγχου εγγράφονται υποχρεωτικά στο ενιαίο ψηφιακό μητρώο και θα λαμβάνουν μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.

  Γ. Ο ιδιοκτήτης ή/ και διαχειριστής του κτιρίου στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας ή /και η κυλιόμενη κλίμακα ή/ και ο κυλιόμενος διάδρομος ή/ και ο νόμιμος εκπρόσωπός τους θα λαμβάνουν επίσης μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης στο Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο, ώστε να καταχωρούν ή να εγκρίνουν (εφόσον η καταχώρηση γίνεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) τα προς καταχώρηση στοιχεία που αφορούν στον ανελκυστήρα/κυλιόμενη κλίμακα/διάδρομο.

  2) Παράλληλη αναπροσαρμογή προθεσμιών συμμόρφωσης

  A. Σε πρώτο στάδιο (στάδιο Α) για όλους τους ανελκυστήρες παρέχεται προθεσμία έξι μηνών (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές ή οι εξουσιοδοτημένοι συντηρητές/εγκαταστάτες υποχρεούνται να εγγράψουν τους ανελκυστήρες/κλίμακες/διαδρόμους στο Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο.

  B. Στη συνέχεια (στάδιο Β) παρέχονται προθεσμίες τελικής συμμόρφωσης για έκδοση πιστοποιητικού από φορέα, μετά τη λήξη της προθεσμίας 6 μηνών του σταδίου Α, με βάση το έτος εγκατάστασής τους ως εξής:

  • Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι σε κτίρια ευρύ κοινού (ανεξαρτήτως έτους εγκατάστασης): Προθεσμία 1 έτους
  • Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι μετά το 1970: Προθεσμία 2 ετών
  • Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι από το 1971 έως το 1990: Προθεσμία 3 ετών
  • Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι από το 1991 έως το 2020: Προθεσμία 4 ετών

  3) Ένταξη στα υποχρεωτικά πεδία του Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου

  Α. Ύπαρξη ή όχι πόρτας θαλάμου
  Η έλλειψη πόρτας θαλάμου είναι πανευρωπαϊκά η υπ’ αριθμόν ένα αιτία θανατηφόρων ατυχημάτων. Εδώ και 25 περίπου χρόνια η ύπαρξη της πόρτας θαλάμου απαιτείται σε κάθε νέο ανελκυστήρα. Ωστόσο, υπάρχουν χιλιάδες ανελκυστήρες μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι δεν διαθέτουν πόρτα. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχει αναγνωριστεί το συγκεκριμένο έλλειμμα και πλέον η τοποθέτηση πόρτας έχει καταστεί υποχρεωτική στους παλιούς ανελκυστήρες. Στη χώρα μας, όσον αφορά τους παλιούς ανελκυστήρες η πόρτα θαλάμου απαιτείται μόνο σε ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε δημόσιους χώρους. Θεωρούμε πως η πόρτα θαλάμου θα πρέπει να ενταχθεί στα υποχρεωτικά μέτρα αναβάθμισης της ασφάλειας των ανελκυστήρων, και όπως και να έχει, στα υποχρεωτικά πεδία του Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου, καθώς και είναι το κρισιμότερο στοιχείο ασφάλειας του ανελκυστήρα.

  Β. Συσκευή αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ θαλάμου και συνεργείου διάσωσης
  Σε αντίθεση με τους νέους, οι παλαιότεροι ανελκυστήρες δεν διαθέτουν συσκευή επικοινωνίας με συνεργείο διάσωσης. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένο εγκλωβισμό επιβατών σε περίπτωση βλάβης του ανελκυστήρα. Η έλλειψη τέτοιου είδους συσκευής συγκαταλέγεται στα πιο επικίνδυνα σημεία του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 81-80. Στη χώρα μας, όσον αφορά τους παλιούς ανελκυστήρες η συσκευή αμφίδρομης επικοινωνίας απαιτείται μόνο σε ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε δημόσιους χώρους. Θεωρούμε πως αυτού του είδους η συσκευή θα πρέπει να ενταχθεί στα υποχρεωτικά μέτρα αναβάθμισης της ασφάλειας των ανελκυστήρων, και όπως και να έχει, στα υποχρεωτικά πεδία του Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου, καθώς είναι ένα από τα κρισιμότερα στοιχεία ασφάλειας του ανελκυστήρα.

  Γ. Πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας (σε ηλεκτρονική μορφή) των ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

  Δ. Συμβόλαιο Συντήρησης Ανελκυστήρα

  Μετά τιμής,

  Κωνσταντίνος Κουκούντζος
  Πρόεδρος Π.Ε.Τ.Α.Κ.
  (Πανελλήνια Ένωση Τεχνολογίας Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων Κλιμάκων)

 • 13 Ιουνίου 2020, 16:14 | HELLASCERT

  ΑΡΘΡΟ 30 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
  Επικροτούμε την πρόθεση σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου Ανελκυστήρων υπό την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.
  Το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Ανελκυστήρων αποτελεί πάγια θέση της Ένωσής μας HellasCert, την οποία έχει εισηγηθεί και αναπτύξει πολλάκις την τελευταία δεκαετία στις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν για την αναθεώρηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου (ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/2008 – ΦΕΚ 2604/Β/2008), σχετικά με την συντήρηση, βελτίωση της ασφάλειας, περιοδικό έλεγχο από Εγκεκριμένους Φορείς και καταχώρηση σε Μητρώα των υφιστάμενων ανελκυστήρων στη χώρα μας.
  Η λειτουργία Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου, όπου θα καταχωρούνται τα βασικά στοιχεία των ανελκυστήρων, συνιστά θετική εξέλιξη προς την κατεύθυνση του περιορισμού της γραφειοκρατίας, της διαφάνειας, της διευκόλυνσης των πολιτών και της μείωσης του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων.
  Πεποίθησή μας είναι ότι τα στοιχεία των υφιστάμενων ανελκυστήρων θα πρέπει να εισαχθούν το συντομότερο στο Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο, προτείνουμε εντός 6 μηνών.
  Πρόσθετα ως βασική προϋπόθεση για την καταχώρηση ενός ανελκυστήρα στο Μητρώο κρίνουμε ότι θα πρέπει να τεθεί η προηγούμενη διενέργεια ελέγχου στον ανελκυστήρα από Εγκεκριμένο Φορέα και η καταγραφή των ελλείψεων του ως προς την ασφάλεια.
  Έτσι θα καταστεί δυνατή η άντληση στατιστικών δεδομένων για την κατάσταση ως προς την ασφάλεια των ανελκυστήρων στη χώρα μας καθώς και για τη συχνότητα και τη βαρύτητα των ατυχημάτων.
  Επιδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωσή μας να συνδράμουμε τα μέγιστα στην ταχύτερη ενημέρωση και λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου Ανελκυστήρων, σας γνωρίζουμε ότι οι Φορείς Ελέγχου διατίθενται να αναλάβουν την υποχρέωση της εγγραφής στο Μητρώο εκείνων των στοιχείων των ανελκυστήρων (νέων και υφισταμένων) που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους του ελέγχου και της πιστοποίησης.
  Τα στοιχεία αυτά είναι:
  • Εγκεκριμένος / Κοινοποιημένος Φορέας
  • Ημερομηνία ελέγχου
  • Αριθμός και ημερομηνία έκθεσης ελέγχου
  • Αριθμός και ημερομηνία πιστοποιητικού έλεγχου
  • Καταληκτική ημερομηνία διενέργειας επόμενου ελέγχου
  Τη δυνατότητα καταχώρησης των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να έχουν αποκλειστικά οι Φορείς Ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία του συστήματος των καταχωρήσεων.

  ΑΡΘΡΟ 30 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
  Οι ευθύνες, υποχρεώσεις και δικαιώματα κάθε οντότητας (Ιδιοκτήτη / Διαχειριστή, Κατασκευαστή, Εγκαταστάτη, Συντηρητή, Εγκεκριμένου Φορέα, Οργάνου διερεύνησης ατυχημάτων, Ελεγκτικών μηχανισμών της Πολιτείας) που μπορεί να δράσει κατά τον κύκλο ζωής ενός ανελκυστήρα έχουν ρυθμιστεί από την υφιστάμενη νομοθεσία. Επίσης έχουν θεσμοθετηθεί ποινές, κυρώσεις και πρόστιμα για τις περιπτώσεις παραβάσεων.
  Από 29/10/2018 η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει συγκροτήσει Ομάδα Εργασίας με σκοπούς τον συστηματικό εκσυγχρονισμό και απλοποίηση του συνολικού θεσμικού πλαισίου σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. Σ’ αυτήν την Ομάδα Εργασίας υπάρχει ευρεία συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στο αντικείμενο ανελκυστήρες και οι εργασίες της είναι σε εξέλιξη, καθώς έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 14 συνεδριάσεις της.
  Το ζήτημα των ευθυνών, υποχρεώσεων, ενδεχόμενων ποινών, κυρώσεων και προστίμων του υπεύθυνου συντηρητή ανελκυστήρα αποτελεί ένα από τα σημεία συστηματικής επεξεργασίας της εν λόγω Ομάδας Εργασίας.

  Θεωρούμε λοιπόν ότι η παρακάτω αποσπασματική ρύθμισή του:
  «Ο υπεύθυνος συντηρητής του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης δεν ευθύνεται για τη μη τήρηση, εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, των διατάξεων των άρθρων 3, 8 και 10 της ως άνω απόφασης»
  σε ένα γενικότερο σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει διατάξεις για τον έλεγχο της αγοράς, για την ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία,
  κατά την εφαρμογή της, ενδεχομένως να οδηγήσει σε ασάφειες, συγχύσεις, παρανοήσεις και παρελκυστικές ερμηνείες.
  Κρίνουμε ότι η ορθολογική προσέγγιση είναι, η επεξεργασία αυτού του ζητήματος να παραμείνει στις αρμοδιότητες της εν λειτουργία Ομάδας Εργασίας, ώστε να αντιμετωπιστεί συνδυαστικά και με τα υπόλοιπα σημεία που αφορούν τον συστηματικό εκσυγχρονισμό και απλοποίηση του συνολικού θεσμικού πλαισίου για τους ανελκυστήρες.

  ΑΡΘΡΟ 30 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 (ΦΕΚ 2604/Β/2008) κοινής υπουργικής απόφασης έχουν αντικατασταθεί με την υπ’ αρ. 68781/28.06.2019 (ΦΕΚ 2760/Β/03.07.2019) τροποποιητική κοινή υπουργική απόφαση.
  Με την παραπάνω τροποποιητική ΚΥΑ στις 03.07.2019 δόθηκε νέα παράταση στους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους τους που δεν είχαν έως τότε ολοκληρώσει την διαδικασία καταχώρησης των ανελκυστήρων τους, έως τις 31.12.2021.
  Συμφωνούμε λοιπόν ότι, η παρακάτω παράγραφος 3 του άρθρου 15 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης:
  «Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας θα επιβάλλονται ταυτόχρονα οι προβλεπόμενες από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση κυρώσεις σε όλους όσους συντηρούν ή/και έχουν την ευθύνη λειτουργίας μη νομίμων ανελκυστήρων.»
  θα πρέπει να καταργηθεί, δεδομένου ότι αναφέρεται σε καταργηθείσες διατάξεις

 • 12 Ιουνίου 2020, 21:50 | HELLASCERT

  ΑΡΘΡΟ 30 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
  Επικροτούμε την πρόθεση σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου Ανελκυστήρων υπό την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.
  Το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Ανελκυστήρων αποτελεί πάγια θέση της Ένωσής μας HellasCert, την οποία έχει εισηγηθεί και αναπτύξει πολλάκις την τελευταία δεκαετία στις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν για την αναθεώρηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου (ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/2008 – ΦΕΚ 2604/Β/2008), σχετικά με την συντήρηση, βελτίωση της ασφάλειας, περιοδικό έλεγχο από Εγκεκριμένους Φορείς και καταχώρηση σε Μητρώα των υφιστάμενων ανελκυστήρων στη χώρα μας.
  Η λειτουργία Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου, όπου θα καταχωρούνται τα βασικά στοιχεία των ανελκυστήρων, συνιστά θετική εξέλιξη προς την κατεύθυνση του περιορισμού της γραφειοκρατίας, της διαφάνειας, της διευκόλυνσης των πολιτών και της μείωσης του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων.
  Πεποίθησή μας είναι ότι τα στοιχεία των υφιστάμενων ανελκυστήρων θα πρέπει να εισαχθούν το συντομότερο στο Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο, προτείνουμε εντός 6 μηνών.
  Πρόσθετα ως βασική προϋπόθεση για την καταχώρηση ενός ανελκυστήρα στο Μητρώο κρίνουμε ότι θα πρέπει να τεθεί η προηγούμενη διενέργεια ελέγχου στον ανελκυστήρα από Εγκεκριμένο Φορέα και η καταγραφή των ελλείψεων του ως προς την ασφάλεια.
  Έτσι θα καταστεί δυνατή η άντληση στατιστικών δεδομένων για την κατάσταση ως προς την ασφάλεια των ανελκυστήρων στη χώρα μας καθώς και για τη συχνότητα και τη βαρύτητα των ατυχημάτων.
  Επιδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωσή μας να συνδράμουμε τα μέγιστα στην ταχύτερη ενημέρωση και λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου Ανελκυστήρων, σας γνωρίζουμε ότι οι Φορείς Ελέγχου διατίθενται να αναλάβουν την υποχρέωση της εγγραφής στο Μητρώο εκείνων των στοιχείων των ανελκυστήρων (νέων και υφισταμένων) που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους του ελέγχου και της πιστοποίησης.
  Τα στοιχεία αυτά είναι:
  • Εγκεκριμένος / Κοινοποιημένος Φορέας
  • Ημερομηνία ελέγχου
  • Αριθμός και ημερομηνία έκθεσης ελέγχου
  • Αριθμός και ημερομηνία πιστοποιητικού έλεγχου
  • Καταληκτική ημερομηνία διενέργειας επόμενου ελέγχου
  Τη δυνατότητα καταχώρησης των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να έχουν αποκλειστικά οι Φορείς Ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία του συστήματος των καταχωρήσεων.

  ΑΡΘΡΟ 30 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
  Οι ευθύνες, υποχρεώσεις και δικαιώματα κάθε οντότητας (Ιδιοκτήτη / Διαχειριστή, Κατασκευαστή, Εγκαταστάτη, Συντηρητή, Εγκεκριμένου Φορέα, Οργάνου διερεύνησης ατυχημάτων, Ελεγκτικών μηχανισμών της Πολιτείας) που μπορεί να δράσει κατά τον κύκλο ζωής ενός ανελκυστήρα έχουν ρυθμιστεί από την υφιστάμενη νομοθεσία. Επίσης έχουν θεσμοθετηθεί ποινές, κυρώσεις και πρόστιμα για τις περιπτώσεις παραβάσεων.
  Από 29/10/2018 η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει συγκροτήσει Ομάδα Εργασίας με σκοπούς τον συστηματικό εκσυγχρονισμό και απλοποίηση του συνολικού θεσμικού πλαισίου σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. Σ’ αυτήν την Ομάδα Εργασίας υπάρχει ευρεία συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στο αντικείμενο ανελκυστήρες και οι εργασίες της είναι σε εξέλιξη, καθώς έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 14 συνεδριάσεις της.
  Το ζήτημα των ευθυνών, υποχρεώσεων, ενδεχόμενων ποινών, κυρώσεων και προστίμων του υπεύθυνου συντηρητή ανελκυστήρα αποτελεί ένα από τα σημεία συστηματικής επεξεργασίας της εν λόγω Ομάδας Εργασίας.

  Θεωρούμε λοιπόν ότι η παρακάτω αποσπασματική ρύθμισή του:
  «Ο υπεύθυνος συντηρητής του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης δεν ευθύνεται για τη μη τήρηση, εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, των διατάξεων των άρθρων 3, 8 και 10 της ως άνω απόφασης»
  σε ένα γενικότερο σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει διατάξεις για τον έλεγχο της αγοράς, για την ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία,
  κατά την εφαρμογή της, ενδεχομένως να οδηγήσει σε ασάφειες, συγχύσεις, παρανοήσεις και παρελκυστικές ερμηνείες.
  Κρίνουμε ότι η ορθολογική προσέγγιση είναι, η επεξεργασία αυτού του ζητήματος να παραμείνει στις αρμοδιότητες της εν λειτουργία Ομάδας Εργασίας, ώστε να αντιμετωπιστεί συνδυαστικά και με τα υπόλοιπα σημεία που αφορούν τον συστηματικό εκσυγχρονισμό και απλοποίηση του συνολικού θεσμικού πλαισίου για τους ανελκυστήρες.

  ΑΡΘΡΟ 30 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 (ΦΕΚ 2604/Β/2008) κοινής υπουργικής απόφασης έχουν αντικατασταθεί με την υπ’ αρ. 68781/28.06.2019 (ΦΕΚ 2760/Β/03.07.2019) τροποποιητική κοινή υπουργική απόφαση.
  Με την παραπάνω τροποποιητική ΚΥΑ στις 03.07.2019 δόθηκε νέα παράταση στους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους τους που δεν είχαν έως τότε ολοκληρώσει την διαδικασία καταχώρησης των ανελκυστήρων τους, έως τις 31.12.2021.
  Συμφωνούμε λοιπόν ότι, η παρακάτω παράγραφος 3 του άρθρου 15 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης:
  «Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας θα επιβάλλονται ταυτόχρονα οι προβλεπόμενες από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση κυρώσεις σε όλους όσους συντηρούν ή/και έχουν την ευθύνη λειτουργίας μη νομίμων ανελκυστήρων.»
  θα πρέπει να καταργηθεί, δεδομένου ότι αναφέρεται σε καταργηθείσες διατάξεις.

 • 10 Ιουνίου 2020, 15:05 | Δ.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Η φιλοσοφία του άρθρου οδηγεί έναν πολύπαθο από την γραφειοκρατία χώρο αυτών των ανελκυστήρων σε λύτρωση μετά από δεκαετίες απίστευτης χαρτούρας, ταλαιπωρίας και χαμένων εργατοωρών σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Αρκεί να εκμεταλλευτούμε όλες τις ηλεκτρονικές δυνατότητες του νέου Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων. Επίσης η κατάργηση της ευθύνης του συντηρητή για μή τηρούμενες υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη (πιστοποίηση,ανανέωση,καταχώρηση κλπ) είναι κάτι που έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια, αφού δε του έφταναν οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις που έχει, είχε κυρώσεις και για τη μη τήρηση των ευθυνών άλλων προσώπων. Υποχρέωση του συντηρητή εκτός του να παρέχει καλές υπηρεσίες για την ασφαλή και καλή λειτουργία του ανελκυστήρα, να είναι και να ενημερώνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους κανονισμούς και μέχρι εκεί. Όχι να κάνει τον «χωροφύλακα» και να τσακώνεται για να αναβαθμίσει, πιστοποιήσει, καταχωρήσει, ανανεώσει την καταχώρηση του ανελκυστήρα ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής. Θα πρέπει στο νέο Μητρώο να καταχωρηθούν όλοι οι ανελκυστήρες που λειτουργούν στη χώρα, με προέγκριση, με άδεια, με πιστοποίηση, χωρίς κανένα στοιχείο νομιμότητας. Όποιος ανελκυστήρας που λειτουργεί δεν εγγραφεί στο Μητρώο να διακόπτεται η παροχή ρεύματος και στο μέλλον για να γίνει η εγγραφή θα πρέπει να Πιστοποιείται σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς εγκατάστασης. Και στη συνέχεια να γίνουν σωστά και σταθερά βήματα, όχι π.χ. σε δύο ή τέσσερα χρόνια να αναβαθμιστούν και να πιστοποιηθούν 300.000 ανελκυστήρες. Είναι μια αρχή ώστε ο κλάδος των ανελκυστήρων να αναβαθμιστεί και να «καθαρίσει» από κακούς επαγγελματίες προς όφελος όλων και κυρίως της ασφάλειας του επιβατικού κοινού. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ναι μεν αυστηρούς αλλά συγχρόνως και λογικούς κανονισμούς που να επιτρέπουν στους σωστούς επαγγελματίες να κάνουν την δουλειά τους με τον καλύτερο τρόπο και να την χαίρονται και τότε οι μεγάλοι κερδισμένοι θα είναι οι τελικοί χρήστες των ανελκυστήρων.
  Με εκτίμηση
  Δημ. Γ. Κανελλόπουλος
  Μηχανολόγος Μηχανικός

 • 9 Ιουνίου 2020, 12:28 | Periklis Michailidis

  Καλημέρα σε όλους.

  1) θα πρέπει τα χρονικά διαστήματα επανελέγχου να γίνουν πιο σύντομα. Ο μέσος όρος επανελέγχου είναι στα 5-6 χρόνια αυτήν την στιγμή, χρονικό διάστημα το οποίο δεν προάγει την ασφάλεια και την υγεία των χρηστών.Σε άλλα κράτη προβλέπεται ανά 1 έτος, ακόμη και ανά εξάμηνο περιοδικός έλεγχος. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΔΙΕΤΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

  2) Πρέπει να οριστεί κατώτατο πλαφόν στην τιμή επιθεώρησης καθώς η πτώση των τιμών στις επιθεωρήσεις συνεπάγεται και με έκπτωση στην ποιότητα ελέγχου.

  3) Θα πρέπει να απλουστευθεί η διαδικασία καταχώρησης των ανελκυστήρων, με την κατάθεση μόνο του πιστοποιητικού, τα υπόλοιπα έγγραφα υπάρχουν σε ηλεκτρονικό αρχείο ή ακόμα και φυσικό στους φορείς επιθεώρησης.

  4) ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.

  ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ