Άρθρο 8 Ετήσιος Προγραμματισμός Δράσης

1. Την 1η Νοεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους υποβάλλεται από τον Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α. στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο ετήσιος προγραμματισμός δράσης της ΔΙ.Μ.Ε.Α., ο οποίος και τον εγκρίνει έως το τέλος του μηνός Νοεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.
2. Στον ετήσιο προγραμματισμό δράσης περιλαμβάνονται ποσοτικοί στόχοι και δείκτες για την παρακολούθηση των ελέγχων και τις αρχές που διέπουν τον συντονισμό των συναρμόδιων υπηρεσιών.