Άρθρο 44 Καθορισμός του ΕΛΙΑΜΕΠ ως δικαιούχου χρηματοδότησης από το ΕΛΙΔΕΚ

Το πρώτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199), αντικαθίσταται ως εξής:

« Κύριοι δικαιούχοι χρηματοδότησης εκ μέρους του Ιδρύματος είναι, με την επιφύλαξη της παρ. 1ε, Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. που εδρεύουν στην Ελλάδα, οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα των ν. 2083/1992 και 3685/2008 και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).».

  • 3 Ιουνίου 2020, 11:55 | Γεώργιος Αγγελόπουλος, ΑΠΘ

    Στο άρθρο 44 ορίζεται το ΕΛΙΑΜΕΠ ως δικαιούχος χρηματοδότησης από το ΕΛΙΔΕΚ επιπλέον των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και Ε.Π.Ι. των ν. 2083/1992 και 3685/2008. Είναι απορίας άξιο γιατί εξαιρούνται άλλα ερευνητικά ιδρύματα από τον ορισμό τους ως δικαιούχοι χρηματοδότησης. Η εν λόγω διάταξη, στο βαθμό που εξαιρεί άλλα ιδρύματα, εντέλει θίγει το κύρος του ίδιου του ΕΛΙΑΜΕΠ. Προτείνεται η απόσυρση του άρθρου 44 και η πραγματοποίηση δημόσιας διαβούλευσης ώστε να ορισθούν κριτήρια και να καταρτιστεί κατάλογος ιδρυμάτων, δικαιούχων χρηματοδότησης από το ΕΛΙΔΕΚ.