Άρθρο 45 Συνεδρίαση επιτροπών μέσω τηλεδιάσκεψης

 

Η παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«10. Η συνεδρίαση των επιτροπών των παρ. 8 και 9 δύναται να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη, η οποία πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Η γραμματειακή υποστήριξη των επιτροπών παρέχεται από τη ΓΓΕΤ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».

  • 15 Ιουνίου 2020, 15:29 | ΠΟΣΣΕΕΙΙΔ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ) :

    Σχόλιο ΠΟΣΣΕΕΙΙΔ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ) :
    Θεωρούμε ως θετική εξέλιξη η διεξαγωγή των συνεδριάσεων των επιτροπών (και όχι μόνο των παρ. 8 και 9 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258)), να διενεργούνται μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα οφέλη είναι πολλά και προφανή, πέρα από τη μείωση του χρόνου για τη μετάβαση στην εκάστοτε έδρα που συνεδριάζει η επιτροπή και το μηδενισμό των εξόδων μετάβασης. Είδαμε να λαμβάνει χώρα κατά κόρο στη διάρκεια των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης εξαιτίας της πανδημίας στις συνεδριάσεις διαφόρων επιτροπών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στους ΟΤΑ και σε πολλούς φορείς και υπηρεσίες.

  • 15 Ιουνίου 2020, 15:06 | Σύλλογος Εργαζομένων ΕΚΕΤΑ

    Κρίνουμε ότι το παρόν Άρθρο κινείται προς την θετική κατεύθυνση.