Άρθρο 31 Τροποποίηση άρθρου 55Α του ν. 3982/2011

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 55Α του ν. 3982/2011 (Α΄143), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή γίνεται με πράξη της οικείας υπηρεσίας δόμησης, μετά από αίτημα του ιδιοκτήτη των ακινήτων. Η ως άνω πράξη μεταγράφεται υποχρεωτικά στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο στα στοιχεία των ακινήτων. Για την έκδοση της ως άνω πράξης, προηγείται η υποβολή πιστοποιητικού εγγραπτέων πράξεων για καθένα από τα ακίνητα που σχετίζονται με τη μεταφορά συντελεστή.».