Άρθρο 6 Αρμοδιότητες Διευθύνσεων και Τμημάτων

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων και τμημάτων του άρθρου 4, καθώς και κάθε άλλη σχετική διαδικασία για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

  • 12 Ιουνίου 2020, 16:19 | Ε.Β.Ε.Π.

    6. Δημιουργία δημόσιου και προσβάσιμου (π.χ. Διαύγεια) Μητρώου τόσο των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου, όσο και των θέσεων που έχουν αδειοδοτηθεί για στάσιμο εμπόριο και έλεγχος για αποφυγή πολλαπλών αδειών στον ίδιο δικαιούχο.