Άρθρο 27 Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (Α΄16)

1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16), αντικαθίστανται ως εξής:
«Η διάταξη του άρθρου 19 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), «Απόσχιση του κλάδου πιστοποίησης και εργαστηρίων της ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. και εισφορά της στην ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ» εξακολουθεί να ισχύει. Το δικαίωμα της ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. επί των εκδοθησομένων, λόγω της απόσχισης και εισφοράς του ως άνω κλάδου, μετοχών της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ μεταφέρεται ατελώς και χωρίς άλλη διατύπωση στο Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, με ταυτόχρονη ισόποση της αποτιμηθείσας καθαρής αξίας του εισφερθέντος κλάδου απόσβεση οφειλών της ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο. Η απόσβεση του προηγούμενου εδαφίου αφορά σε οιεσδήποτε οφειλές του Ε.Σ.Υ.Π., ήδη καθολικού διαδόχου της ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε., προς το Ελληνικό Δημόσιο, υφιστάμενες ή μελλοντικές, από οποιαδήποτε αιτία και γίνεται επιπλέον της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Ε.Σ.Υ.Π.»
2. Οι εγγραφές στα λογιστικά βιβλία του ιδρυθέντος δυνάμει του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (Α΄16) νομικού προσώπου με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας», καθώς και του ιδρυθέντος δυνάμει του ν. 4468/2017 (Α΄ 61) νομικού προσώπου με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης», οι οποίες εμφανίζουν εκατέρωθεν απαιτήσεις (του δεύτερου) και υποχρεώσεις (του πρώτου), γεννηθείσες έως και τις 31.10.2017, συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν δέκα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1.859.110,70€), διαγράφονται, όπως και οι αντιστοιχούσες σ΄ αυτές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, θεωρούμενες ως μηδέποτε γεννήσασες έννομες συνέπειες.