Άρθρο 42 Παρεμβάσεις για την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας

 

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4310/2014 (Α’ 258), τροποποιείται ως ακολούθως:
«Η Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ), η οποία ενσωματώνει τη Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση είναι η αποτύπωση της στρατηγικής της Χώρας στον τομέα της ΕΤΑΚ. »
2. Η περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4310/2014, τροποποιείται ως ακολούθως:
«ζ) Η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη τεχνολογικής καινοτομίας με τη λήψη ειδικών μέτρων αντιμετώπισης των ανεπαρκειών της αγοράς και την ενθάρρυνση της συνεργασίας τους με τις μεγάλες επιχειρήσεις στον τομέα της ΕΤΑΚ.».
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4310/2014, προστίθεται περίπτωση ιη’ ως εξής:
«ιη) Η αξιοποίηση, ανάδειξη και διάθεση των ψηφιακών δεδομένων που αφορούν δράσεις ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας, καθώς και τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας.».
4. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4310/2014, τροποποιείται ως ακολούθως:
«Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, η ΓΓΕΤ συντάσσει το τελικό σχέδιο της ΕΣΕΤΑΚ το οποίο εγκρίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό.».

  • 15 Ιουνίου 2020, 15:06 | ΠΟΣΣΕΕΙΙΔ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ) :

    Σχόλιο ΠΟΣΣΕΕΙΙΔ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ) : Παράγραφος 2
    Από την περιγραφή του συγκεκριμένου άρθρου απουσιάζει παντελώς κάθε πληροφορία που θα καθορίζει τόσο το είδος όσο και το μέγεθος ενίσχυσης των επιχειρήσεων, καθώς επίσης τα κριτήρια που η έλλειψή τους θα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να γίνονται αποδέκτες των ειδικών μέτρων αντιμετώπισης των ανεπαρκειών της αγοράς. Θα υπάρχουν δείκτες βάσει των οποίων θα αποφασίζεται και από ποιον φορέα αν κάποια επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης; Επιπλέον η άρση της δυνατότητας ανάπτυξης εταιρικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δημόσιων ερευνητικών υποδομών και της βιομηχανίας, με την ταυτόχρονη ενίσχυση των επιχειρήσεων με πιθανή πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτούμενες ερευνητικές υποδομές χωρίς κανόνες διαφάνειας, και έλλειψης αξιολόγησης των υλοποιηθέντων ή και υλοποιούμενων προγραμμάτων ΕΤΑΚ, δημιουργεί ασάφειες και αμφισβητήσεις ως προς τον σκοπό και την έκβαση του όλου εγχειρήματος. Επίσης να υπάρξει νομοθετική πρόνοια για την επαναξιολόγηση των επιχειρήσεων κάθε ένα με δύο χρόνια που εκτός των άλλων να επιβεβαιώνεται ότι η ενίσχυση που έλαβαν χρησιμοποιήθηκε κατ΄αποκλειστικότητα για την ανάπτυξη τεχνολογικής καινοτομίας.
    Επιπρόσθετα, να λαμβάνονται υπόψη από το ΕΣΕΤΑΚ οι προτάσεις των ΕΚ για προτεινόμενα θεματικά πεδία στα οποία υπάρχει υψηλή τεχνογνωσία και δυνατότητα αξιοποίησης τεχνολογικού εξοπλισμού ώστε να καλύπτονται κοινωνικές ανάγκες (πχ ερευνα για covid19) και υποστήριξη της εγχώριας παραγωγής (αγροτική , βιομηχανική , τουριστική , ναυτιλία κλπ)

  • 15 Ιουνίου 2020, 15:20 | Σύλλογος Εργαζομένων ΕΚΕΤΑ

    Κρίνουμε ως απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψιν από το ΕΣΕΤΑΚ οι προτάσεις των Ερευνητικών Κέντρων για προτεινόμενα θεματικά πεδία στα οποία υπάρχει υψηλή τεχνογνωσία και δυνατότητα αξιοποίησης τεχνολογικού εξοπλισμού ώστε να καλύπτονται κοινωνικές ανάγκες (όπως π.χ. με την πρόσφατη εξαιρετικά δύσκολη περίπτωσης της έρευνας για τον COVID19) και υποστήριξη της εγχώριας παραγωγής (αγροτική, βιομηχανική, τουριστική, ναυτιλία κλπ).