ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Άρθρο 23 Ραδιοφάρμακα

1. Για τη λειτουργία μονάδων παραγωγής ισοτόπων – ραδιοφαρμάκων με σκοπό την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, εκτός από τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 45872/2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1103), απαιτείται και η τήρηση των διατάξεων του ν.δ. 96/1973 (Α΄172) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3982/2011 (Α΄143) και του ν. 4442/2016 (Α΄230).
2. Σε αδειοδοτημένες δραστηριότητες σύμφωνα με την υπ’ αρ. 45872/2019 κοινή υπουργική απόφαση, που υπάγονται στις διατάξεις του ν.δ. 96/1973, δεν επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3982/2011 και του άρθρου 23 του ν. 4442/2016, εφόσον εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στο ανωτέρω νομοθετικό διάταγμα, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3982/2011.

  • Τόσο το εθνικό όσο και το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αναπηρία διαμορφώνονται πλέον στη βάση των παρακάτω θεσμικών κειμένων, τα οποία εξάρουν τη σημασία της προσβασιμότητας: της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που κυρώθηκε από τη χώρα με τον ν. 4074/2012, του ν.4488/2017, που περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες και οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης και ιδιαιτέρως των άρθρων 63 και 64 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών του Καθολικού Σχεδιασμού, της Agenda 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία -υποστηρίζοντας τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες- περιέχει επίσης προτροπές για τη διασφάλιση της καθολικής προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, του Γενικού Κανονισμού και των επιμέρους Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι στο πλαίσιο της τρέχουσας αλλά και της νέας προγραμματικής περιόδου επιβάλλουν την προσβασιμότητα ως υποχρεωτική σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των προγραμμάτων, της Οδηγίας (EE) 2019/882 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών, που σκοπό έχει αφενός να συμβάλει στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μέσω της προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για ορισμένα προϊόντα και αφετέρου να αυξήσει τη διαθεσιμότητα προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά με παράλληλη βελτίωση της προσβασιμότητας των σχετικών πληροφοριών του εθνικού θεσμικού πλαισίου για την προσβασιμότητα του φυσικού, δομημένου και ηλεκτρονικού περιβάλλοντος (π.χ. ν. 4488/2017, ν. 4067/2012, ν. 4412/2016, ν.4591/2019, Υπ. Απόφαση με αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» κ.λπ.). Για την ικανοποίηση των προαναφερθεισών απαιτήσεων και κατευθύνσεων είναι πλέον απόλυτη ανάγκη η ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης της Προσβασιμότητας και η καθιέρωση Εθνικού Σήματος Προσβασιμότητας, με αξιοποίηση του προτύπου ΕΛΟΤ 1439:2013 «Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία – Απαιτήσεις και συστάσεις» και της Τ.Π. ΕΛΟΤ 1449 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την απονομή και τη χρήση του Σήματος Προσβασιμότητας σε οργανισμούς φιλικούς σε άτομα με αναπηρία». Με πρωτοβουλία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και σε στενή συνεργασία με τον ΕΛΟΤ ολοκληρώθηκε το 2013 το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1439 και η σχετική τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1449. Το παραπάνω πρότυπο αποτελεί καινοτομία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καλύπτει δε τομείς πέραν των κτιριακών υποδομών, όπως οι υπηρεσίες, οι διαδικασίες κ.λπ. Σκοπός, τόσο του προτύπου όσο και της προδιαγραφής, είναι η ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης της προσβασιμότητας επιχειρήσεων/ οργανισμών, κάθε είδους και μεγέθους, ώστε αφενός να διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, αφετέρου να καλλιεργηθεί νέα επιχειρησιακή κουλτούρα, στη βάση των νόμων 4074/2012 και 4488/2017 (επικύρωση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και κατευθυντήριες /οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης αυτής αντίστοιχα), που θα επιτρέψει στις εγχώριες επιχειρήσεις να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της μεγάλης ομάδας των καταναλωτών με αναπηρία. Για την επίτευξη των παραπάνω η Ε.Σ.Α.μεΑ. σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ είχαν συντάξει πρόταση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Ενόψει του παρόντος σχεδίου νόμου ζητούμε να προστεθεί νέο Άρθρο 28 ως κατωτέρω και να προσαρμοστεί ανάλογα η αρίθμηση των επόμενων άρθρων: «Άρθρο 28 Καθιέρωση Ελληνικού Σήματος Προσβασιμότητας και σχετικό Μητρώο επιχειρήσεων και οργανισμών φιλικών σε άτομα με αναπηρία 1. Καθιερώνεται Ελληνικό Σήμα Προσβασιμότητας και Μητρώο επιχειρήσεων και οργανισμών φιλικών σε άτομα με αναπηρία, βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ 1439 και της τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ 1449, όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά. 2. Την καθιέρωση του Ελληνικού Σήματος Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία, που περιλαμβάνει την έγκριση του λογοτύπου, καθώς και την ιδιοκτησία, την εκμετάλλευση, την προστασία και την προβολή του σήματος, αναλαμβάνει ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Ο ΕΛΟΤ κατέχει τα νομικά δικαιώματα για το ελληνικό σήμα προσβασιμότητας και βάσει σύμβασης εκχωρεί τα δικαιώματα έκδοσης σε διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. 3. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 1439 για τις επιχειρήσεις και οργανισμούς και η απονομή του Ελληνικού Σήματος Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία διενεργείται από τους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. Κατά τη διενέργεια των προαναφερθεισών αξιολογήσεων συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1439 είναι υποχρεωτική η υποστήριξη της ομάδας επιθεώρησης από ένα τουλάχιστον άτομο με αναπηρία ή με χρόνια πάθηση ή με βιωματική εμπειρία. 4. Την τήρηση και λειτουργία του Μητρώου επιχειρήσεων και οργανισμών, που διαθέτουν το σήμα προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία, καθώς τη σχετική εκπαίδευση των επιθεωρητών και εμπειρογνωμόνων, αναλαμβάνει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.). Η Ε.Σ.Α.μεΑ. αναλαμβάνει επίσης και την παρακολούθηση της διαδικασίας παραπόνων, καταγγελιών και ενστάσεων, διαβουλευόμενη με τον φορέα πιστοποίησης και το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.). 5. Ο έλεγχος για τη λειτουργία του Μητρώου επιχειρήσεων και οργανισμών φιλικών σε άτομα με αναπηρία και η διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης διενεργείται από το Ε.ΣΥ.Δ. 6. Ο χρόνος ισχύος και το κόστος του Σήματος, καθώς και κάθε σχετική τεχνική λεπτομέρεια, καθορίζονται από κοινού από τον ΕΛΟΤ και την Ε.Σ.Α.μεΑ., με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους και την υπογραφή σχετικής σύμβασης μεταξύ τους. Με τον ίδιο τρόπο καθορίζεται το περιεχόμενο, η διαδικασία και το κόστος της εκπαίδευσης των επιθεωρητών, η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο επιθεωρητών και επιχειρήσεων και κάθε τεχνική λεπτομέρεια που ήθελε προκύψει.».