Άρθρο 34 Τροποποιήσεις των διατάξεων του ν. 4399/2016 – Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης των υπαχθέντων στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011 επενδυτικών σχεδίων

1. Η περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4399/2016 (Α΄117), αντικαθίσταται, ως εξής:
«δ. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, με τον όρο για τις μεγάλες επιχειρήσεις ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα, η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. Σε περίπτωση που δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με την δραστηριότητα αποσβέσεις, τεκμαίρεται η μη πλήρωση του σχετικού κριτηρίου.».
2.α. Η περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής :
«β. Η αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός) μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
αα. η επιχειρηματική αυτή εγκατάσταση έχει κλείσει,
ββ. η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται με τον πωλητή, εκτός εάν πρόκειται για μικρή επιχείρηση, η οποία αποκτάται είτε από ένα μέλος της οικογένειας είτε από έναν υπάλληλο του αρχικού ιδιοκτήτη,
γγ. η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς,
δδ. στην περίπτωση που τα στοιχεία ενεργητικού έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων πριν από την αγορά τους, το κόστος των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες του υποβαλλομένου επενδυτικού σχεδίου που συνδέονται με την απόκτηση επιχειρηματικής εγκατάστασης.».
β. Το πρώτο εδάφιο της περ. στ’ της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4399/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης εκτός αν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή έχει μισθωθεί από το Δημόσιο, νομικά ή φυσικά πρόσωπα για τον σκοπό αυτόν για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.».
3. α. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016, προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Στις περιπτώσεις που, στο πλαίσιο πιστοποίησης της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), της περ. α’ της παρούσας, έχουν καταβληθεί και προκαταβολές έργου για το επενδυτικό σχέδιο, αναγνωρίζεται και πιστοποιείται κόστος προκαταβολών μέχρι ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) κατά κατηγορία δαπανών στην ημεδαπή και μέχρι ποσοστό 50% για τις αντίστοιχες δαπάνες που πραγματοποιούνται για την προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού από την αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ανωτέρω πιστοποιούμενων δαπανών για προκαταβολές δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
Οι δαπάνες για τις προκαταβολές πρέπει να αποδεικνύονται από επίσημα παραστατικά όπως προεμβάσματα, ανοίγματα πιστώσεων, διάτρητες ή απλές αποδείξεις, και να συνοδεύονται από συμφωνητικό παραγγελίας με λεπτομερή περιγραφή των παραγγελθέντων ειδών και έργων.».
β. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016, προστίθενται τα εδάφια ως εξής:
«Οι ρυθμίσεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 3, όσον αφορά στην αναγνώριση και πιστοποίηση των προκαταβολών έργου που έχουν καταβληθεί για το επενδυτικό σχέδιο, ισχύουν και για την πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) κατά τις διατάξεις της παρούσας.».
4. H παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4609/2019 (Α΄67) αντικαθίσταται ως εξής :
«3. Οι ρυθμίσεις της παρ. 1 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα επενδυτικά σχέδια των ν. 3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8).».
5. Η παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4399/2016 τροποποιείται ως εξής:
«2. Για τα επενδυτικά σχέδια του ειδικού καθεστώτος της Επιχειρηματικότητας των Νέων, της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3908/2011 καθώς και για όσα καθεστώτα των αναπτυξιακών νόμων δεν υποβάλλεται ικανός αριθμός αιτημάτων υπαγωγής, ο οποίος ορίζεται σε είκοσι (20) αιτήματα, δεν καθίσταται υποχρεωτική η διενέργεια πράξεων υλοποίησης και ολοκλήρωσης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του Αναπτυξιακού νόμου (ΠΣΚΕ).».
6. Η υποπερ. ββ΄ της περ. α’ της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016, τροποποιείται ως εξής:
«ββ) να ολοκληρωθούν, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου και ενώ στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης (αρχικό ή τροποποιημένο) περιλαμβάνονται κατασκευές που έχουν υπαχθεί είτε στις διατάξεις του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) είτε στις διατάξεις του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) είτε αυτές του ν. 4495/2017 (Α’ 167), και για τις οποίες i) βεβαιώνεται η οριστική υπαγωγή στο ηλεκτρονικό σύστημα του Τ.Ε.Ε. και ii) αποδεικνύεται η πλήρης εξόφληση του ποσού του ενιαίου ειδικού προστίμου. Οι δαπάνες για τις κατασκευές αυτές δεν περιλαμβάνονται στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τυχόν εκδοθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος αποφάσεις επί αιτημάτων τροποποίησης φυσικού αντικειμένου, οι οποίες έχουν περιλάβει τις δαπάνες των ως άνω περιγραφόμενων κατασκευών στο ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου. Επενδυτικές δαπάνες που έχουν περιληφθεί σε αποφάσεις υπαγωγής στους ν. 3299/2004 και 3908/2011 και οι οποίες πραγματοποιούνται επί κατασκευών, που είχαν ήδη υπαχθεί σε θεσμικές ρυθμίσεις τακτοποίησης κατά τον χρόνο υπαγωγής ενισχύονται, εφόσον τηρούνται οι λοιποί όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου».
7. Στο άρθρο 85 του ν. 4399/2016 προστίθεται παρ. 19, ως εξής:
«19. Οι συνέπειες που προβλέπονται για παραβάσεις επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998 (Α΄81) επέρχονται εφόσον η διαπίστωση γίνει εντός δεκαετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, από όργανα που είναι κατά νόμο αρμόδια για τον έλεγχο των κατά περίπτωση στοιχείων.».
8. α. Στο δεύτερο και τέταρτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 οι λέξεις «31 Δεκεμβρίου 2020» αντικαθίστανται με τις λέξεις «31 Μαρτίου 2021».
β. Στο δεύτερο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 οι λέξεις «31 Δεκεμβρίου 2020» αντικαθίστανται με τις λέξεις «31 Μαρτίου 2021».
γ. Στην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 76 του του ν. 4399/2016 οι λέξεις «31 Δεκεμβρίου 2020» αντικαθίστανται με τις λέξεις «31 Μαρτίου 2021»
δ. Στο πρώτο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 οι λέξεις «31 Δεκεμβρίου 2020» αντικαθίστανται με τις λέξεις «31 Μαρτίου 2021».
ε. Στο δωδέκατο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016 οι λέξεις «Τριμελούς Επιτροπής» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Πενταμελούς Επιτροπής».