Άρθρο 26 Κανονισμοί Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ)

Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 59 του ν. 3982/2011 (Α’ 143) αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται το πλαίσιο των κοινών κανόνων και κατευθύνσεων οργάνωσης και λειτουργίας των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων σχετικά με τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) ή της Εταιρίας Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΔΕΠ), τους όρους και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων εντός των ΟΥΜΕΔ, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οικονομικές υποχρεώσεις ιδιοκτητών ακινήτων και επιχειρήσεων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ιδιοκτητών ακινήτων και επιχειρήσεων, τις ρυθμίσεις οργάνωσης και διαχείρισης κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, πραγμάτων και εγκαταστάσεων, τα θέματα διαχείρισης και ελέγχων, τα θέματα που διασφαλίζουν τη διοικητική αποτελεσματικότητα της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό και ειδικό θέμα αναγκαίο για τη λειτουργία των ΟΥΜΕΔ. Τυχόν διατάξεις υφιστάμενων κανονισμών λειτουργίας ΟΥΜΕΔ που έρχονται σε αντίθεση με το ανωτέρω πλαίσιο κανόνων και κατευθύνσεων οφείλουν να εναρμονισθούν με αυτό εντός της προθεσμίας που ορίζεται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου.
4. Ύστερα από αίτημα στην ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ του είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, ή σωματείου που έχει λάβει ρητή έγκριση για την υποβολή του σχετικού αιτήματος από το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του συνόλου των εγκατεστημένων επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ του ν. 4458/1965 (Α΄33), ΒΕΠΕ του ν. 2545/1997 (Α’ 254) και ΕΠ του ν. 3982/2011 (Α’ 143), δύναται να συστήνεται Επιτροπή Διαβούλευσης για την εξέταση προτάσεων τροποποίησης υφιστάμενου κανονισμού λειτουργίας. Η Επιτροπή συγκροτείται από την ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος και απαρτίζεται:
α. από τον Πρόεδρο και δύο (2) μέλη, που προτείνονται από την ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ,
β. από έναν (1) εκπρόσωπο του τοπικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου,
γ. από δύο (2) εκπροσώπους των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στις ΒΙΠΕ του ν. 4458/1965, ΒΕΠΕ του ν. 2545/1997 ή ΕΠ του ν. 3982/2011, εκ των οποίων ο ένας είναι εκπρόσωπος του πλέον αντιπροσωπευτικού σωματείου με μέλη τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, εφόσον υπάρχει, και ο δεύτερος είναι εκπρόσωπος των επιχειρήσεων.
Το πόρισμα της ανωτέρω Επιτροπής, εφόσον εγκριθεί τουλάχιστον από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν μία ψήφο των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στον ΟΥΜΕΔ και υπό την προϋπόθεση ότι οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις καταλαμβάνουν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της έκτασης του ΟΥΜΕΔ, μη προσμετρούμενων των κοινοχρήστων χώρων, υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, η οποία εισηγείται την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με απόφαση του οποίου εγκρίνεται.».

 • 15 Ιουνίου 2020, 16:59 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

  Αξιότιμοι κύριοι
  Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών Ν. Ροδόπης καταθέτει την πρότασή του στην διαβούλευση για την αλλαγή του άρθρου 59 του Ν. 3982/2011 έχοντας υπ’ όψιν του τις εξής βασικές αρχές:
  1. Η διαβούλευση που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών λειτουργίας εντός ΟΥΜΕΔ, πρέπει να στοχεύει στην διαδραστική σχέση μεταξύ των ενεργών εγκατεστημένων και των φορέων διαχείρισης, την ανταλλαγή απόψεων και την
  κατάθεση συγκεκριμένων, επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων.
  2. Είναι προφανές ότι ανάπτυξη δύναται να επιτευχθεί αποκλειστικά από ενεργές επιχειρήσεις και όχι από ανενεργά – αδόμητα γήπεδα που διατηρούν στην κατοχή τους οι φορείς διαχείρισης.
  3. Η διαβούλευση πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική, δημοκρατική και ουσιαστική χωρίς αποκλεισμούς, άλλως καθίσταται προσχηματική.
  Επί του θέματος η πρότασή μας έχει ως εξής:
  1. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να είναι μονός αριθμός και όχι ζυγός έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει απόφαση.
  «Ο Πρόεδρος και τα Μέλη που ελέγχονται από την ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ είναι 3 όπως και 3 είναι τα μέλη από τις επιχειρήσεις. Πρέπει να προστεθεί ακόμη ένα που να προέρχεται από την Αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα διότι άλλως αν η ψήφος του Προέδρου υπερισχύει τότε η επιτροπή θα ελέγχεται μόνιμα από τα μέλη της ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ»
  2. Για την αυθεντική έκφραση της θέλησης των επιχειρήσεων που ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ στην δομή να η παράγραφος να αλλάξει ως εξής:
  «Το πόρισμα της ανωτέρω Επιτροπής, εφόσον εγκριθεί τουλάχιστον από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν μία ψήφο των ενεργών εγκατεστημένων επιχειρήσεων στον ΟΥΜΕΔ ασχέτως της έκτασης που καταλαμβάνουν υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, η οποία εισηγείται την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με απόφαση του οποίου εγκρίνεται.»
  Με εκτίμηση

  Για τον ΣΒΒΡ

  Ο πρόεδρος

  Ιάκωβος Φραντζής

 • Η διαβούλευση που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών λειτουργίας εντός ΟΥΜΕΔ, πρέπει να στοχεύει στην διαδραστική σχέση μεταξύ των ενεργών εγκατεστημένων και των φορέων διαχείρισης, την ανταλλαγή απόψεων και την
  κατάθεση συγκεκριμένων, επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων.

  · Είναι προφανές ότι ανάπτυξη δύναται να επιτευχθεί αποκλειστικά από ενεργές επιχειρήσεις και όχι από ανενεργά – αδόμητα γήπεδα που διατηρούν στην κατοχή τους οι φορείς διαχείρισης.

  · Η διαβούλευση πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική, δημοκρατική και ουσιαστική χωρίς αποκλεισμούς, άλλως καθίσταται προσχηματική.

  Με βάση τις παραπάνω εύλογες παραδοχές είναι απαραίτητο:

  1. να αναφερθεί σαφώς και να προστεθεί ότι, ‘’ δύναται να εγκριθεί
  τουλάχιστον από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν μία ψήφο των ενεργών
  εγκατεστημένων επιχειρήσεων.’’

  2. Να αφαιρεθεί η προϋπόθεση ότι ‘’ οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις
  καταλαμβάνουν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της
  έκτασης του ΟΥΜΕΔ για τους εξής ειδικούς λόγους :
  α) το συντριπτικό μέρος των γηπέδων εντός οργανωμένων υποδοχέων
  παραμένει ανενεργό και αδόμητο σε ποσοστά άνω του 50% σε πολλούς υποδοχείς μεταποιητικής δραστηριότητας
  β) η παραπάνω προϋπόθεση αποκλείει από τη διαβούλευση τις ενεργές
  επιχειρήσεις που βρίσκονται στο συντριπτικό μέρος των οργανωμένων
  υποδοχέων της χώρας, αφαιρώντας ακόμα και το δικαίωμα να εκφέρουν
  απόψεις για τους κανονισμούς που αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις
  λειτουργίας τους.

 • 15 Ιουνίου 2020, 16:31 | Γεωργιάδης Στέφανος

  Tο Άρθρο 26, εφεξής οποιοδήποτε αίτημα των Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων θα πρέπει να υποβάλλεται στην ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ και όχι το υπουργείο ως είναι σήμερα, η οποία δύναται κατά την κρίση της να συγκαλέσει επιτροπή εξέτασης του αιτήματος, στην οποία θα έχει την πλειοψηφία των Μελών.
  Το συγκεκριμένο αποσκοπεί να διαγράψει μια σημαντική διάταξη που δίνει στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επαναδιαπραγματευτούν τους κανονισμούς λειτουργίας.
  Ουσιαστικά, Α) Μεταθέτει ευθύνες από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας στην ευχέρεια της ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ ΑΕ και, Β) εισάγει έναν όρο συμμετοχής στρεμματικό εντελώς απαράδεκτο καθώς σε πολλές ΒΙΠΕ υπάρχουν αρκετά απούλητα οικόπεδα ή ανενεργές επιχειρήσεις, οπότε αφαιρεί ουσιαστικά το δικαίωμα να ορίζουν τις τύχες τους οι ίδιοι Γίνεται κατανοητό ότι με την ψήφισή της, το ελληνικό δημόσιο μέσω της ΓΓΒ παύει να έχει οποιαδήποτε αρμοδιότητα για την λειτουργία και την εποπτεία των ΒΙΠΕ, αυτή δε μεταφέρεται αποκλειστικά στην ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ που καθίσταται ο επικυρίαρχος των επιχειρήσεών μας και των ιδιοκτησιών μας πράγμα απαράδεκτο.
  Πρώτη μας ΠΡΟΤΑΣΗ: Εφόσον έχει σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 27033/6-3-2020 (ΦΕΚ 902 Β΄) έχει συσταθεί και συγκροτηθεί Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την σύνταξη προσχεδίου νόμου για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) όπου τέτοια θέματα πρέπει να τεθούν και όχι να διευθετηθούν βεβιασμένα όπως επιχειρεί η σχετική τροποποίηση. Για τον λόγο αυτό πρέπει να υπάξει απόσυρση του Άρθρου 26 το παρόντος σχεδίου νόμου.

  Εφόσον αυτό δεν γίνει αποδεκτό τότε

  1. να αναφερθεί σαφώς και να προστεθεί ότι, «δύναται να εγκριθεί
  τουλάχιστον από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν μία ψήφο των ενεργών
  εγκατεστημένων επιχειρήσεων.»

  2. Να αφαιρεθεί η προϋπόθεση ότι «οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις
  καταλαμβάνουν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της
  έκτασης του ΟΥΜΕΔ για τους εξής ειδικούς λόγους :
  α) το συντριπτικό μέρος των γηπέδων εντός οργανωμένων υποδοχέων
  παραμένει ανενεργό και αδόμητο σε ποσοστά άνω του 50% σε πολλούς υποδοχείς μεταποιητικής δραστηριότητας
  β) η παραπάνω προϋπόθεση αποκλείει από τη διαβούλευση τις ενεργές
  επιχειρήσεις που βρίσκονται στο συντριπτικό μέρος των οργανωμένων
  υποδοχέων της χώρας, αφαιρώντας ακόμα και το δικαίωμα να εκφέρουν
  απόψεις για τους κανονισμούς που αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις
  λειτουργίας τους.
  γ) οι ισχύοντες αναχρονιστικοί και επιστημονικά ανεπαρκείς κανονισμοί
  λειτουργίας που ακολούθησαν μια άκρως προσχηματική διαβούλευση το 2011,
  θα εξακολουθήσουν να εξυπηρετούν για χάρη των οργανωμένων υποδοχέων,
  την αφωνία της αδόμητης γης.»

 • 15 Ιουνίου 2020, 16:31 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Αναφορικά με το Άρθρο 26 [Κανονισμοί Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ)] και της νέας προτεινόμενης διαδικασίας διαβούλευσης, επισημαίνουμε τα εξής :
  • Η διαβούλευση που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών λειτουργίας εντός ΟΥΜΕΔ, πρέπει να στοχεύει στην διαδραστική σχέση μεταξύ των ενεργών εγκατεστημένων και των φορέων διαχείρισης, την ανταλλαγή απόψεων και την κατάθεση συγκεκριμένων, επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων.
  • Είναι προφανές ότι ανάπτυξη δύναται να επιτευχθεί αποκλειστικά από ενεργές επιχειρήσεις και όχι από ανενεργά – αδόμητα γήπεδα που διατηρούν στην κατοχή τους οι φορείς διαχείρισης.
  • Η διαβούλευση πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική, δημοκρατική και ουσιαστική χωρίς αποκλεισμούς, άλλως καθίσταται προσχηματική.
  Με βάση τις παραπάνω εύλογες παραδοχές θεωρούμε απαραίτητο
  1. να αναφερθεί σαφώς και να προστεθεί ότι, ‘’ δύναται να εγκριθεί τουλάχιστον από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν μία ψήφο των ενεργών εγκατεστημένων επιχειρήσεων.’’

  2. Να αφαιρεθεί η προϋπόθεση ότι ‘’ οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις καταλαμβάνουν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της έκτασης του ΟΥΜΕΔ για τους εξής ειδικούς λόγους :

  α) το συντριπτικό μέρος των γηπέδων εντός οργανωμένων υποδοχέων παραμένει ανενεργό και αδόμητο. Λόγου χάρη η αδόμητη γη στη ΒΙΠΕ Λάρισας ανέρχεται στο 63%.

  β) η παραπάνω προϋπόθεση αποκλείει από τη διαβούλευση τις ενεργές επιχειρήσεις που βρίσκονται στο συντριπτικό μέρος των οργανωμένων υποδοχέων της χώρας, αφαιρώντας ακόμα και το δικαίωμα να εκφέρουν απόψεις για τους κανονισμούς που αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους.

  γ) οι ισχύοντες αναχρονιστικοί και επιστημονικά ανεπαρκείς κανονισμοί λειτουργίας που ακολούθησαν μια άκρως προσχηματική διαβούλευση το 2011, θα εξακολουθήσουν να εξυπηρετούν για χάρη των οργανωμένων υποδοχέων, την αφωνία της αδόμητης γης.

 • Σωστό είναι να υπάρχει πρότερη ενεργή και ουσιαστική διαβούλευση με τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, για τις τροποποιήσεις που αφορούν το παρόν καθεστώς λειτουργίας των ΒΙ.ΠΕ.

  Οποιαδήποτε νομοθετική τροποποίηση των κείμενων διατάξεων πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της εκπροσωπευτικότητας και στην ενεργό συμμετοχή των εγκατεστημένων επιχειρήσεων ως προς τις αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον των ιδιοκτησιών τους και επηρεάζουν την επιχειρηματική τους δράση. Δυστυχώς η προτεινόμενη τροποποίηση δεν εξυπηρετεί αυτήν την κατεύθυνση.

 • 15 Ιουνίου 2020, 15:38 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Σχόλια επί του άρθρου 26 «Κανονισμοί Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ)»
  Αρχικά, εφόσον ξεκινάει η συνολική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τους Οργανωμένου Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, θεωρούμε ότι όλες οι διατάξεις που αφορούν αυτούς και τη λειτουργία τους, θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτό το σχέδιο νόμου και όχι σε ένα Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, διατάξεις για την ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία», καθώς στόχος της διαβούλευσης θα πρέπει να είναι η διαδραστική σχέση μεταξύ των ενεργών επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε ΟΥΜΕΔ και φορέων διαχείρισης καθώς και η κατάθεση επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων.
  Όσον αφορά το άρθρο 26, η ανάπτυξη, όπως είναι λογικό, μπορεί να επιτευχθεί αποκλειστικά από ενεργές επιχειρήσεις και όχι από ανενεργά – αδόμητα γήπεδα που διατηρούν στην κατοχή τους οι φορείς διαχείρισης. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε:
  1. να αναφερθεί σαφώς και να προστεθεί ότι, ‘’ δύναται να εγκριθεί τουλάχιστον από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν μία ψήφο των ενεργών εγκατεστημένων επιχειρήσεων.’’
  2. Να αφαιρεθεί η προϋπόθεση ότι ‘’ οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις καταλαμβάνουν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της έκτασης του ΟΥΜΕΔ για τους εξής ειδικούς λόγους :
  α) το συντριπτικό μέρος των γηπέδων εντός οργανωμένων υποδοχέων παραμένει ανενεργό και αδόμητο.
  β) η παραπάνω προϋπόθεση αποκλείει από τη διαβούλευση τις ενεργές επιχειρήσεις που βρίσκονται στο συντριπτικό μέρος των οργανωμένων υποδοχέων της χώρας, αφαιρώντας ακόμα και το δικαίωμα να εκφέρουν απόψεις για τους κανονισμούς που αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους.

  Κώστας Παπαπαναγιώτου
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

 • 15 Ιουνίου 2020, 14:12 | ΑΞΟΝΑΣ ΜΒ ΑΤΕΒΕ

  Η διάταξη εκχωρεί ένα ακόμα εποπτικό δικαίωμα και ρόλο του Δημοσίου προς την ιδιωτική εταιρεία και αναγκαστική διαχειρίστρια της ΒΙΠΕ Πάτρας, ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, και μάλιστα καθόσον έχει συγκροτηθεί στη ΓΓΒ σχετική Επιτροπή αναψηλάφισης των ενεργών Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων.

  Τι σημαίνει αυτό για εμάς τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις στη ΒΙΠΕ Πάτρας, αλλά και σε κάθε ΒΙΠΕ της χώρας;

  Ότι η Κυβέρνηση πέταξε «λευκή πετσέτα» παραιτούμενη της συνταγματικής της υποχρέωσης να παρέχει προστασία σε κάθε εγκατεστημένο στην Ελληνική Επικράτεια;

  Ότι επιτρέπει τη δημιουργία ασυδοσίας, δίνοντας σε αυτές τις επιχειρήσεις το δικαίωμα να επιλύουν οι ίδιες οικονομικές και κανονιστικές διαφορές που τις αφορούν και μάλιστα με πλειοψηφία των Μελών που αποφασίζουν;

  Ότι οι ΟΥΜΕΔ της χώρας δεν είναι Ελληνική Επικράτεια που διέπεται από τους ίδιους κανόνες και υποχρεώσεις, αλλά «ιδιωτικά τσιφλίκια»;

  Αν είναι έτσι, η εξουσία μεταφέρεται στο Χρηματιστήριο, οπότε αντί να χάνουμε χρόνο ψηφίζοντας, χρησιμότερο και αποδοτικότερο είναι να αγοράζουμε μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς!

  Μήπως αυτό θέλει να μας πει ο «μυστηριώδης συντάκτης» του Άρθρου 26;

  Υ.Γ.: Επιχειρείται ακόμα μία σύγχυση στο Άρθρο 26. Είναι άλλο πράγμα ο Φορέας Αυτοδιοίκησης των ίδιων των Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων και άλλο η αναγκαστική διαχείριση από “τρίτον, ιδιωτικό κερδοσκοπικό ιδιωτικό Φορέα”, χωρίς να έχει προηγηθεί ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής βάσει προσφορών.

  Παρακαλώ μην υποτιμάται η νοημοσύνη μας.

 • 15 Ιουνίου 2020, 14:37 | Μαρία Μπακοποιύλου

  Ως εργαζόμενη στη ΒΙΠΕ Πάτρας, θα ήθελα να ρωτήσω, αν μετά την ψήφιση του άρθρου θα χρειαστώ ταξιδιωτικά έγγραφα για να μπαίνω στη Βιομηχανική Περιοχή.

 • 15 Ιουνίου 2020, 14:11 | Εύα Αποστολοπούλου

  Εφόσον η ΒΙΠΕ γίνεται τσιφλίκι της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, ποιος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά μου όταν το χειμώνα μέσα στη νύχτα φεύγω από τη δουλειά μου, σε σκοτεινούς αφύλακτους δρόμους, χωρίς ασφαλή δρόμο πρόσβασης ή οποιοδήποτε μέσο δημόσιας μεταφοράς;

  Θα τα ζητάω τώρα από την ΕΤΒΑ;

  Γιατρός και νοσοκομείο σε περίπτωση ατυχήματος πάλι η ΕΤΒΑ θα έχει την υποχρέωση;

 • 15 Ιουνίου 2020, 13:27 | Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων ΒΙΠΕ Πατρών

  Η παρούσα διάταξη αφορά προσπάθεια τροποποίησης της αντίστοιχης διάταξης του Ν.4605/2019 που ψηφίστηκε σχεδόν ΟΜΟΦΩΝΑ από την Ελληνική Βουλή οφθαλμοφανέστατα είναι προβληματική, παράνομη και εξόχως βλαπτική, εφόσον προβλέπει την εκχώρηση κρατικής εξουσίας (εποπτικό ρόλο ΓΓΒ) σε ιδιωτική εταιρεία και μάλιστα για καταγγελίες και θέματα που αφορούν τα οικονομικά συμφέροντα της ίδιας της εταιρείας και μάλιστα έχοντας την πλειοψηφία των Μελών της Επιτροπής, οπότε όλα τα υπόλοιπα γραφόμενα στο Άρθρο 26 «περί έγκρισης της πλειοψηφίας των Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων κλπ», αποτελούν απλές γαρνιτούρες, αυτού που απλά λέει ο λαός «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει».
  Η προσπάθεια θεσμοθέτησης “για εμάς, χωρίς εμάς” από τον εμπνευστή της διάταξης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και πρέπει να αποσυρθεί.
  Η ήδη συγκροτηθείσα Επιτροπή αναψηλάφισης του Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΙΠΕ Πάτρας θα πρέπει να αφεθεί απρόσκοπτα να συνεχίσει το έργο της και να παράξει αποτελέσματα.
  Συμφωνούμε με τα σχόλια του ΠΑΣΕΒΙΠΕ και του Συνδέσμου ΒΙΠΕ Λάρισας.

 • 15 Ιουνίου 2020, 13:21 | Σάββας Τουαντζόγλου

  Η διαβούλευση που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών λειτουργίας εντός ΟΥΜΕΔ, πρέπει να στοχεύει στην διαδραστική σχέση μεταξύ των ενεργών εγκατεστημένων και των φορέων διαχείρισης, την ανταλλαγή απόψεων και την
  κατάθεση συγκεκριμένων, επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων.

  Είναι προφανές ότι ανάπτυξη δύναται να επιτευχθεί αποκλειστικά από ενεργές επιχειρήσεις και όχι από ανενεργά – αδόμητα γήπεδα που διατηρούν στην κατοχή τους οι φορείς διαχείρισης.

  Η διαβούλευση πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική, δημοκρατική και ουσιαστική χωρίς αποκλεισμούς, άλλως καθίσταται προσχηματική.

  Με βάση τις παραπάνω εύλογες παραδοχές είναι απαραίτητο:

  1. να αναφερθεί σαφώς και να προστεθεί ότι, ‘’ δύναται να εγκριθεί
  τουλάχιστον από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν μία ψήφο των ενεργών
  εγκατεστημένων επιχειρήσεων.’’

  2. Να αφαιρεθεί η προϋπόθεση ότι ‘’ οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις
  καταλαμβάνουν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της
  έκτασης του ΟΥΜΕΔ για τους εξής ειδικούς λόγους :
  α) το συντριπτικό μέρος των γηπέδων εντός οργανωμένων υποδοχέων
  παραμένει ανενεργό και αδόμητο σε ποσοστά άνω του 50% σε πολλούς υποδοχείς μεταποιητικής δραστηριότητας
  β) η παραπάνω προϋπόθεση αποκλείει από τη διαβούλευση τις ενεργές
  επιχειρήσεις που βρίσκονται στο συντριπτικό μέρος των οργανωμένων
  υποδοχέων της χώρας, αφαιρώντας ακόμα και το δικαίωμα να εκφέρουν
  απόψεις για τους κανονισμούς που αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις
  λειτουργίας τους.
  γ) οι ισχύοντες αναχρονιστικοί και επιστημονικά ανεπαρκείς κανονισμοί
  λειτουργίας που ακολούθησαν μια άκρως προσχηματική διαβούλευση το 2011,
  θα εξακολουθήσουν να εξυπηρετούν για χάρη των οργανωμένων υποδοχέων,
  την αφωνία της αδόμητης γης.

 • Αναφορικά με το Άρθρο 26 [Κανονισμοί Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ)] και της νέας προτεινόμενης διαδικασίας τροποποίησης των κανονισμών λειτουργίας, επισημαίνουμε τα εξής:
  • Η διαδικασία που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών λειτουργίας εντός ΟΥΜΕΔ, πρέπει να στοχεύει στο γόνιμο διάλογο μεταξύ των ενεργών εγκατεστημένων και των φορέων διαχείρισης, την ανταλλαγή απόψεων και την κατάθεση συγκεκριμένων, επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων.
  • Οι κανονισμοί λειτουργίας πρέπει να συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία των οργανωμένων υποδοχέων, στην προσέλκυση νέων επιχειρήσεων και στην απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη εγκατεστημένων με αποκλειστικό στόχο την ανάπτυξη. Είναι δε προφανές, ότι η ανάπτυξη δύναται να επιτευχθεί αποκλειστικά από ενεργές επιχειρήσεις και όχι από ανενεργά – αδόμητα γήπεδα που διατηρούν στην κατοχή τους οι φορείς διαχείρισης.
  • Η διαδικασία τροποποίησης των κανονισμών πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική, δημοκρατική και ουσιαστική χωρίς αποκλεισμούς, άλλως καθίσταται προσχηματική.
  • Σε κάθε περίπτωση, στην παρούσα διαβούλευση πρέπει να αποφευχθούν οι διαδικασίες τροποποίησης των κανονισμών του 2011, όπου διεξήχθη μια προσχηματική διαδικασία διαβούλευσης κατά την οποία επί συνόλου 18 βιομηχανικών περιοχών ενημερώθηκαν μόνο σαράντα ένα (41) επιχειρήσεις και υπέβαλαν σχόλια μόλις εννέα (9), οι δε αντιρρήσεις που υπεβλήθησαν δεν ελήφθησαν υπόψη. Κατέστη δε φανερό από την ως άνω διαδικασία ότι οι κανονισμοί λειτουργίας καταρτίστηκαν, αποφασίστηκαν και υπεγράφησαν μονομερώς χωρίς συμμετοχή των επιχειρήσεων επιβάλλοντας δυσμενείς και καταχρηστικούς όρους προς όφελος του διαχειριστή (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.).
  • Είναι πλέον φανερό ότι η ενίσχυση των θεσμοθετημένων υπερεξουσιών της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε ως φορέα διαχείρισης μέσω νομοθετικών παρεμβάσεων έχει κριθεί αναποτελεσματικό. Εν προκειμένω ο αναπτυξιακός σκοπός της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ. Α.Ε δεν έχει επιτευχθεί δεδομένου ότι το 95% της βιομηχανίας βρίσκεται εκτός ΟΥΜΕΔ. Το δε κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών που επιβάλλεται από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε μέσω των κοινοχρήστων δαπανών στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις εντός ΟΥΜΕΔ που διαχειρίζεται, είναι κατά πολύ υψηλότερο από αυτό εκτός οργανωμένων ΟΥΜΕΔ ή των ΟΥΜΕΔ που η διαχείρισή τους δεν ανήκει στην ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.
  Με βάση τα ανωτέρω και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της παρ.4 του άρθρου 59 του ν. 3982/2011 τονίζουμε ότι:
  α) Εφόσον η σύσταση της Επιτροπής Διαβούλευσης θα πραγματοποιείται με πρωτοβουλίες και υπό την προεδρεία της ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ, οδηγούμαστε σε διαδικασία ουσιαστικής απουσίας του Ελληνικού Δημοσίου στη χάραξη της βιομηχανικής πολιτικής.
  β) Η προτεινόμενη από το νέο άρθρο συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης
  δεν επιτυγχάνει την αντιπροσωπευτικότητα ανάμεσα στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις και τον φορέα διαχείρισης ούτε την επιστημονική επάρκεια που απαιτείται, ενισχύοντας για μια ακόμη φορά την θέση του φορέα διαχείρισης εις βάρος των επιχειρήσεων.

  Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι :
  γ) το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των γηπέδων εντός οργανωμένων υποδοχέων παραμένει ανενεργό και αδόμητο (Π.χ. η αδόμητη γη στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας ανέρχεται στο 63%.),
  δ) η προϋπόθεση κατοχής του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της έκτασης του ΟΥΜΕΔ από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, αφαιρεί ουσιαστικά το δικαίωμα στις εντός οργανωμένων υποδοχέων ενεργές επιχειρήσεις, να διαφωνούν με τον φορέα διαχείρισης και ιδιοκτήτη των αδόμητων γηπέδων, καθιστώντας έτσι την ψήφο τους ανενεργή και μη ισότιμη υπονομεύοντας τη διαδικασία.

  Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο σύνδεσμός μας (Ένωση Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Λάρισας) θεωρεί πως στο προτεινόμενο άρθρο, πρέπει να τροποποιηθούν απαραίτητα τα κάτωθι:

  1. στην παρ.4 εδ. α’ του άρθρου 59 του ν. 3982/2011 περ. α, β, γ, την προεδρία της επιτροπής διαβούλευσης να αναλάβει το Ελληνικό Δημόσιο μέσω εκπροσώπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, οι δε θέσεις των λοιπών μελών να καταλαμβάνονται ισομερώς από εκπροσώπους των ενεργών εγκατεστημένων και της ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ. Στη διαβούλευση πρέπει να συμμετέχει επίσης, ανεξάρτητη και αμερόληπτη επιστημονική ομάδα, αποδεκτή από όλα τα μέρη, η οποία θα εξετάσει διεξοδικά και θα λειτουργήσει συμβουλευτικά στον καταρτισμό των επί μέρους όρων των υπό σύσταση κανονισμών.
  2. να αναφερθεί σαφώς και να προστεθεί στην παρ.4 εδ. β’ του άρθρου 59 του ν. 3982/2011 ο χαρακτηρισμός «ενεργές» για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις ως εξής: «….δύναται να εγκριθεί τουλάχιστον από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν μία ψήφο των ενεργών εγκατεστημένων επιχειρήσεων.»
  3. Να αφαιρεθεί η προϋπόθεση της παρ.4 εδ. β’ ότι «……οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις καταλαμβάνουν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της έκτασης του ΟΥΜΕΔ»

  Δ.Σ. Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ Λάρισας

 • 15 Ιουνίου 2020, 11:41 | Πάρης Γραβουνιώτης

   Η διαβούλευση που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών λειτουργίας εντός
  ΟΥΜΕΔ, πρέπει να στοχεύει στην διαδραστική σχέση μεταξύ των ενεργών εγκατεστημένων και των φορέων διαχείρισης, την ανταλλαγή απόψεων και την
  κατάθεση συγκεκριμένων, επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων.

   Είναι προφανές ότι ανάπτυξη δύναται να επιτευχθεί αποκλειστικά από ενεργές επιχειρήσεις και όχι από ανενεργά – αδόμητα γήπεδα που διατηρούν στην κατοχή τους οι φορείς διαχείρισης.

   Η διαβούλευση πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική, δημοκρατική και ουσιαστική χωρίς αποκλεισμούς, άλλως καθίσταται προσχηματική.

  Με βάση τις παραπάνω εύλογες παραδοχές είναι απαραίτητο:

  1. να αναφερθεί σαφώς και να προστεθεί ότι, ‘’ δύναται να εγκριθεί
  τουλάχιστον από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν μία ψήφο των ενεργών
  εγκατεστημένων επιχειρήσεων.’’

  2. Να αφαιρεθεί η προϋπόθεση ότι ‘’ οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις
  καταλαμβάνουν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της
  έκτασης του ΟΥΜΕΔ για τους εξής ειδικούς λόγους :
  α) το συντριπτικό μέρος των γηπέδων εντός οργανωμένων υποδοχέων
  παραμένει ανενεργό και αδόμητο σε ποσοστά άνω του 50% σε πολλούς υποδοχείς μεταποιητικής δραστηριότητας
  β) η παραπάνω προϋπόθεση αποκλείει από τη διαβούλευση τις ενεργές
  επιχειρήσεις που βρίσκονται στο συντριπτικό μέρος των οργανωμένων
  υποδοχέων της χώρας, αφαιρώντας ακόμα και το δικαίωμα να εκφέρουν
  απόψεις για τους κανονισμούς που αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις
  λειτουργίας τους.
  γ) οι ισχύοντες αναχρονιστικοί και επιστημονικά ανεπαρκείς κανονισμοί
  λειτουργίας που ακολούθησαν μια άκρως προσχηματική διαβούλευση το 2011,
  θα εξακολουθήσουν να εξυπηρετούν για χάρη των οργανωμένων υποδοχέων,
  την αφωνία της αδόμητης γης.

 • 15 Ιουνίου 2020, 10:28 | Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών

  Ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ, που αποτελεί την πανελλήνια ομοσπονδία όλων των συνδέσμων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στις βιομηχανικές περιοχές της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, και εν δυνάμει εκπροσωπεί 1.400 επιχειρήσεις, ιδίως στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, πέρα από τον αιφνιδιασμό του, εκφράζει την απογοήτευση του, την πλήρη άρνηση και καταδίκη στην προτεινόμενη ρύθμιση, απαιτώντας επιτακτικά την απόσυρση της.
  Μόλις ένα χρόνο μετά την ψήφιση μίας νομοθετικής ρύθμισης (Ν. 4605/2019) που δικαίωνε προσπάθειες και αγώνες δεκαετιών για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις των ΒΙΠΕ, χορηγώντας μας απλά ένα δικαίωμα αντίδρασης και μια δυνατότητα διαιτησίας για την κατάργηση δεσποτικών διατάξεων που μας ταλαιπωρούν και έλκουν την καταγωγή τους στην δεκαετία του ‘70, έρχεται η παρούσα διάταξη για να καταργήσει κάθε ελπίδα και δύναμη δικαίου για τις επιχειρήσεις που εκπροσωπούμε.
  Καταγγέλλουμε τον εμπνευστή αυτής τη διάταξης που μόνο σκοπό έχει να μας υποτάξει, χωρίς κανένα δικαίωμα αντίδρασης, στη βούληση ή καλύτερα στη βουλιμία του Διαχειριστή, με τον οποίο το Κράτος μας επιβάλλει να συγκατοικούμε υποχρεωτικά, με αποτέλεσμα η δοκιμαζόμενη βιομηχανία να καλείται να καλύψει τις δαπάνες και τα έξοδα που σπάνια αιτιολογούνται και σπάνια καταβάλλονται για να καλύψουν τις πραγματικές μας ανάγκες εντός των ΒΙΠΕ.
  Για την αξιολόγηση αυτής καθ’ αυτής της ρύθμισης επισημαίνεται ότι ανάπτυξη δύναται να επιτευχθεί αποκλειστικά από ενεργές επιχειρήσεις εντός των ΒΙΠΕ και όχι από ανενεργά – αδόμητα γήπεδα που διατηρούν στην κατοχή τους οι φορείς διαχείρισης και αίφνης αποκτούν ψήφο με τεράστια δύναμη.
  Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης στους περισσότερους οργανωμένους υποδοχείς παραμένει ανενεργό και αδόμητο, οι προϋποθέσεις που θέτει η ρύθμιση αποκλείουν από κάθε διαβούλευση τις ενεργές επιχειρήσεις, αφαιρώντας από αυτές ακόμα και το δικαίωμα να εκφέρουν απόψεις για τους κανονισμούς που αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους, νομιμοποιώντας ως αποκλειστικό αποδέκτη των αιτημάτων τους αυτόν που αρνείται επίμονα και επί χρόνια να λύσει τα προβλήματα τους.
  Πιο συγκεκριμένα, για την περίπτωση των ΒΙΠΕ, που έχουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά και το αίτημα αναψηλάφησης των Κανονισμών υποβάλλεται στην ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, η οποία «δύναται» να το αποδεχτεί και να το εξετάσει, στο πλαίσιο Επιτροπής, στην οποία οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις εκπροσωπούνται με απόλυτη μειοψηφία, ενώ το Κράτος – Ρυθμιστής απουσιάζει παντελώς, το αποτέλεσμα της προτεινόμενης ρύθμισης είναι ένα. Οι ισχύοντες αναχρονιστικοί και επιστημονικά ανεπαρκείς κανονισμοί λειτουργίας που ακολούθησαν μια άκρως προσχηματική διαβούλευση το 2011, θα εξακολουθήσουν να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της ΕΤΒΑ, στο όνομα δήθεν των οργανωμένων υποδοχέων και την αφωνία της αδόμητης γης.
  Ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ, με αφορμή την σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη σύνταξη προσχεδίου νόμου για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Επιχειρηματικών Πάρκων και των Βιομηχανικών Περιοχών, με πρόσφατη ανακοίνωση του που δόθηκε στη δημοσιότητα, παρά τις επιφυλάξεις του σχετικά με την σύνθεση και την αντιπροσωπευτικότητα της εν λόγω επιτροπής, δήλωσε την επιθυμία του να προσέλθει στο διάλογο, επιδιώκοντας το κοινό συμφέρον μεταξύ φορέων διαχείρισης και εγκατεστημένων επιχειρήσεων, απαιτώντας παράλληλα τη θεσμοθέτηση της μόνιμης συμμετοχής του σ’ αυτήν (την επιτροπή).
  Με βάση τα προηγηθέντα, αποτελεί καταπάτηση κάθε δικαίου και καλής νομοθέτησης, να εισάγεται προς ψήφιση, μια απολύτως προκλητική και αναιτιολόγητη ρύθμιση σ’ ένα άσχετο νομοσχέδιο που κανείς σε φυσιολογικές συνθήκες δεν θα μπορούσε να υποψιαστεί, την ίδια ώρα που ξεκινάει η διαδικασία για τη συνολική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τους οργανωμένους υποδοχείς, ευκαιρία για να δοκιμαστούν απόψεις και νέες συνθέσεις. Αυτός είναι και ένας πρόσθετος λόγος που καθιστά επιτακτική την ανάγκη άμεσης απόσυρσης της προτεινόμενης ρύθμισης, για την αποφυγή ανεξέλεκτων καταγγελιών και καταστάσεων που μόνο κακό θα προκαλέσουν στη βιομηχανία και στις σχέσεις μεταξύ ΕΤΒΑ και εγκατεστημένων επιχειρήσεων.