Άρθρο 17: Διαχείριση των ειδικών αποθεμάτων άλλων κρατών μελών (Άρθρο 10 παράγραφος 3 της Oδηγίας 2009/119/ΕΚ)

Το σύνολο των ειδικών αποθεμάτων που ανήκουν στην κυριότητα άλλων κρατών μελών ή των Κεντρικών Φορέων Διατήρησης Αποθεμάτων που έχουν αυτά συστήσει και τα οποία διατηρούνται ή μεταφέρονται στην επικράτεια της χώρας, δεν υπόκεινται σε οποιουδήποτε είδους διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.