Άρθρο 01: Σκοπός (Άρθρο 1 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2009 «σχετικά με υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα Κράτη Μέλη» (ΕΕ L/265 της 9.10.2009) και επιδιώκεται η διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας του εφοδιασμού με πετρέλαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάρη σε μηχανισμούς χαρακτηριζόμενους από αξιοπιστία και διαφάνεια και βασιζόμενους στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, η διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και η δημιουργία των απαραίτητων διαδικαστικών μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης σοβαρής έλλειψης.

 • 21 Οκτωβρίου 2012, 23:25 | μενέλαος παλαιός

  Τελικά ζούμε στο Λουξεμβούργο και δεν το είχαμε καταλάβει μέχρι σήμερα καθώς σε περίπτωση τυχόν ενεργειακής κρίσης θα τροφοδοτήσουμε την κρήτη με αγωγό αποδεσμεύοντας τα αποθέματά μας από το Ροτερνταμ και την Αμβέρσα..

 • 21 Οκτωβρίου 2012, 22:34 | Ρελίνα Κοντογιάννη

  ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε
  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Άρθρο 1
  Η Μότορ Όιλ που κατά τον νόμο είναι υπόχρεος τήρησης Αποθεμάτων Ασφάλειας και που ως τέτοιος κλήθηκε στην Επιτροπή εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 119/2009 σαν οικονομικός φορέας για να συνεισφέρει σαν τεχνικός ουσία εμπειρογνώμονας βρίσκεται στην θέση να σχολιάσει εδώ στα πλαίσια πια της δημόσιας διαβούλευσης ένα σχέδιο Νόμου που εμπεριέχει όρους που μεθοδευμένα έχουν εισαχθεί μετά το κλείσιμο των εργασιών της Επιτροπής Εναρμόνισης στο κείμενό του που προφανώς δεν είχαν συζητηθεί ή εν τέλει συμφωνηθεί ή παρουσιαστεί στα μέλη της αρμόδιας επιτροπής.
  Προφανώς αυτή η μεθόδευση που επιδεινώνει τους όρους συμμόρφωσης των υπόχρεων οικονομικών φορέων της χώρας για την τήρηση των Αποθεμάτων Ασφαλείας της χώρας όπως π.χ. περιορίζοντας τις αποδεκτές κατηγορίες των προϊόντων, αυξάνοντας έμμεσα την υποχρέωση, εισάγοντας επιπρόσθετες κατηγορίες όπως τα ειδικά αποθέματα έως και ποινικοποιόντας την μη συμμόρφωση (αν και ήδη προβλέπεται στον Κανονισμό Τήρησης των Αποθεμάτων και στον 3054 αλλά σαν Διοικητικές κυρώσεις) σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εποχή και κατά παράβαση του πνεύματος της ίδιας της Οδηγίας τους όρους εναρμόνισης αφήνοντας ανοιχτή παράλληλα την δυνατότητα διαρροής των αποθεμάτων στο εξωτερικό δεν μπορεί εν συνόλω να εξυπηρετεί και την εθνική θέση. Έτσι η τοποθέτηση της Μότορ Όιλ στο Σχέδιο Νόμου είναι η εξής:
  α. τη διατήρηση του συνόλου των Αποθεμάτων Ασφαλείας στην Ελληνική Επικράτεια για λόγους εθνικού συμφέροντος αφού η χώρα δεν έχει αγωγούς διασύνδεσης με άλλη Ευρωπαϊκή χώρα από την όποια να αντλήσει το απόθεμα που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλους και κύρια γρήγορα και στο σημείο που θα πρέπει να παραδοθεί μέσα στην ελληνική επικράτεια την στιγμή της κρίσης.
  β. τη διατήρηση του status quo (όπως καλύπτεται από τον Ν. 3054 και τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων συνεπικουρούμενο με την ολοκλήρωση του νέου ΣΜΕΑ το οποίο κακώς δεν έχει εκπονηθεί ήδη ώστε να εξασφαλιστεί η ουσία του ζητήματος αλλά και οι αλληλοκαλύψεις/τροποποιήσεις της ίδιας της Οδηγίας)
  γ. τη μη δημιουργία Ειδικών Αποθεμάτων καθότι οι λοιπές κατηγορίες καλύπτουν πλήρως την Υποχρέωση της χώρας και η ειδική αυτή κατηγορία αναφέρεται κύρια στις χώρες που παράγουν αργό πετρέλαιο και επομένως η τήρηση αποθεμάτων κύρια σε αργό θα δημιουργούσε θέματα διαθεσιμότητας έτοιμων προϊόντων πετρελαίου σε μία κρίση και τέλος,
  δ. τη διατήρηση του πνεύματος της κοινοτικής οδηγίας το οποίο κατά την άποψή μας δεν τηρείται όταν εισέρχονται θέματα όπως παραδείγματος χάρη οι ποσοστώσεις τήρησης αποθεμάτων εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, την διαμόρφωση του ποσοστού των αποθεμάτων ασφαλείας με βάση τις αποφάσεις του εκάστοτε υπουργού καθώς είναι θέματα που σαφώς ορίζονται από την Διεθνή Επιτροπή Ενέργειας (Ι.Ε.Α) και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα σύμφωνα με την Οδηγία 2009/119.
  Το σκεπτικό λοιπόν κατά την άποψή μας παραμένει όπως στοιχειοθετείται στην εισαγωγική λογική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο κείμενο της ίδιας της Οδηγίας 2009/119 με την οποία θα εναρμονιστεί η Ελληνική Νομοθεσία που περιγράφει το σκεπτικό την ασφάλεια εφοδιασμού της ΕΕ αλλά και κάθε Κ-Μ της ξεχωριστά.
  Έτσι το πνεύμα και η ουσία του Σχεδίου αυτού (ο στόχος για την Επιτροπή αλλά και την Πολιτεία) θα πρέπει να είναι:
  α. μη επιβάρυνση της αγοράς, της πολιτείας αλλά και του έλληνα καταναλωτή (μέσω πιθανού τέλους ΚΕΦΔΑ) με κόστος οποιασδήποτε μορφής για την εν λόγω εναρμόνισης σε μια ιδιαίτερα αρνητική συγκυρία για την χώρα αλλά και τον ίδιο τον καταναλωτή (βλ. επιβάρυνση της τιμής της με τον ΕΦΚ και ΦΠΑ 23%). Επιπρόσθετα θέλουμε να επισημάνουμε δεν έχει αποσαφηνιστεί, και ως εκ τούτου προϋπολογιστεί, το κόστος που θα προκύψει από πλευράς δεξαμενισμού, λοπών υποδομών κλπ. αλλά και το κόστος κτήσης τους από τον φορέα των σχετικών αποθεμάτων. Γνωρίζοντας τα επίπεδα τιμών της σχετικής αγοράς καθώς και των λοιπών εξόδων που θα προκύψουν προβλέπεται ότι το κόστος θα είναι υπερβολικό και εκ των πραγμάτων θα επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή.
  β. την διατήρηση των Αποθεμάτων στην ελληνική επικράτεια για λόγους Εθνικής Ασφάλειας αλλά και έλλειψης διασυνδέσεων υποδομής (αγωγών) με την ΕΕ τέτοιων που να εξασφαλίσουν την άμεση αποδέσμευση και τροφοδότηση των τελικών καταναλωτών και της αγοράς όπως προβλέπει η οδηγία. Καλό θα είναι να υπάρξει καλύτερη χαρτογράφηση και κατανόηση των προβλημάτων εφοδιασμού δια θαλάσσης στην περίπτωση αποδέσμευσης αποθεμάτων από το εξωτερικό ειδικά στην περίπτωση μιας αποκομμένης από την ΕΕ χώρας όπως η Ελλάδα.
  γ. τη στοιχειοθέτηση μιας ελληνικής θέσης που θα κάνει χρήση του ίδιου του σκεπτικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί ασφάλειας εφοδιασμού και φυσικής προσβασιμότητας των Αποθεμάτων στην λογική της αναλογικότητας όπως αυτά προβλέπονται από το Άρθρο 5 της Συνθήκης, το σημείο 33 της Οδηγίας και των Άρθρων αυτής 2 και 5.1 όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.
  Μοναδική Εθνική θέση θα πρέπει να είναι η Τήρηση των Αποθεμάτων αποκλειστικά στην Ελληνική Επικράτεια και από τους Εγκεκριμένους από τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Υπόχρεους.
  Η θέση αυτή θα πρέπει να υποστηριχθεί με χρήση λοιπόν του ίδιου του σκεπτικού της Οδηγίας 2009/119 και συγκεκριμένα της :
  α. σημείο 3 της εισαγωγής – περί του Action Plan 2007 – 2009 της ΕΕ για την διαθεσιμότητα πετρελαίου σε περίπτωση κρίσης.
  β. σημείο 8 της εισαγωγής – η διαθεσιμότητα αποθεμάτων με παράλληλη ασφάλεια εφοδιασμού είναι ζωτική για τη δημόσια ασφάλεια της ΕΕ αλλά και των Κ-Μ Πρέπει όμως ο σχεδιασμός να μην επιβαρύνει τον καταναλωτή.
  γ. σημείο 10 της εισαγωγής – η φυσική προσβασιμότητα των Αποθεμάτων πρέπει να ληφθεί υπόψη σε κάθε περίπτωση και το Κ-Μ. να νομοθετήσει σχετικά.
  δ. σημείο 11 της εισαγωγής – τα Κ-Μ θα πρέπει να εξασφαλίσουν πλήρη διαθεσιμότητα των Αποθεμάτων νομοθετώντας πράγμα που η επιτροπή εναρμόνισης δεν έχει αντιμετωπίσει.
  ε. σημείο 28 της εισαγωγής – Η σωστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των αποφάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) είναι κλειδί για την άρτια αποδέσμευση των αποθεμάτων και βέβαια για την περίπτωση της Ελλάδας λόγω της αποκοπής της από τον κορμό της ΕΕ και την ανυπαρξία αγωγών διασύνδεσης η τήρηση των Αποθεμάτων εντός της επικρατείας είναι επιτακτική και για την σωστή αποδέσμευση αλλά και για την υπεράσπιση της Εθνικής Ασφάλειας.
  Επίσης η διαμελισμένη νησιωτική οργάνωση της χώρας παίζει ανάλογο βάρος στην απόφαση αυτή.
  ζ. σημείο 33 της εισαγωγής – αρχή της αναλογικότητας που προκύπτει από το Άρθρο 5 της Συνθήκης επιτρέπει το «άριστο μέτρο» για την επίτευξη του στόχου.
  η. στους ορισμούς της Οδηγίας 2009/119 η «φυσική προσβασιμότητα» ορίζεται όπως επίσης και η έννοια της «αποτελεσματικής παράδοσης» των αποθεμάτων στους τελικούς καταναλωτές και τις αγορές μέσα σε χρονοδιαγράμματα τέτοια και με προϋποθέσεις τέτοιες που θα αντιμετωπίσουν άμεσα τα προβλήματα εφοδιασμού (έκτακτης ανάγκης). Επομένως, η Επιτροπή Εναρμόνισης θα πρέπει να αντιμετωπίσει και το πόσο εμπρόθεσμα μπορούν να εφοδιαστούν τα σημεία που απαιτούνται από την ίδια την κρίση ή από ένα ενδεχόμενο νέο ΣΜΕΑ.
  Επομένως, με βάση τα πιο πάνω αλλά και με χρήση της διατύπωσης του Άρθρου 5 της Οδηγίας περί διαθεσιμότητας και φυσικής προσβασιμότητας η ελληνική θέση μπορεί να στοιχειοθετηθεί αποτελεσματικά και από νομική σκοπιά. Τέλος ένα Κ-Μ προβλέπεται στο ίδιο Άρθρο της Οδηγίας να μπορεί να επιβάλλει επιπρόσθετα όρια και περιορισμούς.
  Άρθρο 2
  Διαφωνούμε με την προσθήκη (στ)-Κεντρικός Φορέας Τήρησης Αποθεμάτων. Θέλουμε να τονίσουμε, όπως αναλύσαμε στο Άρθρο 1, ότι το ελληνικό δημόσιο θα πρέπει να επωμιστεί το αυξημένο κόστος που θα ανακύψει από τη σύσταση του ΚΦΔΑ με δεδομένο ότι για να επιτελέσει το έργο του θα πρέπει να αποθηκεύσει και να τηρήσει σε φυσικά προϊόντα τα αποθέματα ασφαλείας.
  Διαφωνούμε με την προσθήκη (ιβ)-Ειδικά Αποθέματα. Με δεδομένο ότι ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις καθαρές εισαγωγές αργού και τη μετατροπή τους αντίστοιχα σε προϊόντα πετρελαίου, σε περίπτωση που είναι αποθέματα αργού, δεν απαιτείται ξεχωριστή κατηγορία ειδικών αποθεμάτων. Επίσης, η ανάγκη αυτή προβλέπεται για τα Κ-Μ που είναι οι ίδιοι πετρελαιοπαραγωγές χώρες ώστε να μην κρατούνται τα αποθέματα σε αργό αντί για προϊόντα πετρελαίου που είναι κυρίως αναγκαία σε μια έκτακτη ανάγκη.
  Για την Ελλάδα δε, η προσθήκη των Ειδικών Αποθεμάτων περιπλέκει περαιτέρω τον υπολογισμό της τήρησης των αποθεμάτων της χώρας, καθότι όπως θα δείξουμε πιο κάτω σε αυτό το Σχέδιο Νόμου τα αποθέματα ασφάλειας τηρούνται με βάση:
  α) Τις κατηγορίες όπως προβλέπει το Άρθρο 3 του Νόμου 3054,
  β) Την Οδηγία 1099/2008,
  γ) Τις κατηγορίες Ειδικών Αποθεμάτων,
  δ) Τις κατηγορίες που κατά τη δική του κρίση μπορεί να ορίσει ο Υπουργός.
  Η σύγχυση αυτή είναι απαράδεκτη και θα πρέπει ο νόμος να προβλέπει την τήρηση των αποθεμάτων ασφαλείας σύμφωνα με αυτούσια την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/119.
  Άρθρο 3
  Σχετικά με την Παράγραφο 1, σημειώνουμε ότι Κανονισμός ΤΗΣ Ε.Ε. 1099/2008 Παράρτημα Γ σημείο 3.1 αλλά και η Οδηγία 2009/119 με την οποία εναρμονίζεται το σχέδιο νόμου παραθέτει ρητά τις κατηγορίες προϊόντων στις οποίες πρέπει να εξαντλείται η τήρηση των αποθεμάτων ασφάλειας της χώρας και επομένως είναι άτοπο οι τελευταίες να ορίζονται από τον εκάστοτε Υπουργό. Δεν μπορεί να περιορίζεται το δικαίωμα των οικονομικών φορέων που διαχειρίζονται τα αποθέματα να επιλέγουν από μόνοι τους τις κατηγορίες προϊόντων, όπως άλλωστε είναι και το πνεύμα της Οδηγίας 2009/119.
  1. οι κατηγορίες των προιόντων στα οποία επιτρέπεται η τήρηση των αποθεμάτων ασφάλειας να συγχέεται με αυτές του Άρθρου 3 του νόμου 3054/2002 που αναφέρεται στην αδειοδότηση των εταιρειών δυίλισης, εμπορίας, μεγάλων τελικών καταναλωτών κλπ. Που εκδίδεται με βάση τα προιόντα που διακινεί ο δικαιούχος στην Ελληνική αγορά. Οι κατηγορίες αυτές του 3054/2002 δεν αναφέρονται στα αποθέματα ασφάλειας αφού ο 3054/2002 προβλέπει ρητά στο Άρθρο 12 τρεις κατηγορίες που με την Οδηγία 2009/119 καταργούνται.
  2. Είναι εκτός της λογικής της Οδηγίας αλλά και ανάρμοστο για τους υπόχρεους που αναγκάζονται να επωμιστούν το κόστος τήρησης των αποθεμάτων η διατύπωση πως ο εκάστοτε Υπουργός θα μπορεί να τροποποιεί τις κατηγορίες στις οποίες θα μπορούν να τηρούνται τα αποθέματα ασφάλειας εν δυνάμει θέτωντας θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού με τους υπόχρεους άλλων χωρών της Ε.Ε αλλά και και θέματα αλλαγής/επιβάρυνσης του κόστους τήρησης για υπόχρεους που θίγει τους ίδιους αλλά εν τέλει τον τελικό καταναλωτή στον οποίο θα περάσει μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού ενδεχόμενη αλλαγή ή επιβάρυνση των συνθηκών τήρησης των αποθεμάτων.
  Άρθρο 4
  Επισημαίνουμε ότι η Παράγραφος 3 προστέθηκε χωρίς να έχει συζητηθεί και εγκριθεί από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την Εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας στην οποία συμμετείχε και η Μότορ Όιλ. Επιπλέον, η συγκεκριμένη παράγραφος μάλλον παραπέμπει στη χρήση των ειδικών αποθεμάτων για τα οποία εκφράσαμε στο Άρθρο 2 την άποψη μας. Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η προσθήκη είναι ανακριβής Κι πρέπει να τροποποιηθεί για λόγους ευκρίνειας και θα πρέπει να εγγυηθεί η μεταφορά του πνεύματος και της ουσίας του Άρθρου 4 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας.
  Άρθρο 5
  Άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η θέση της ελληνικής πολιτείας σε ότι αφορά την φυσική προσβασιμότητα στην αρχή της αναλογικότητας που επιτρέπει τη διατήρηση των αποθεμάτων εντός Ελλάδος χωρίς διαρροή στο εξωτερικό.
  Επίσης, θεωρούμε ότι χρήζει περαιτέρω διευκρίνησης η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που αναφέρεται στην Παράγραφο 1, καθότι πρόκειται περί νομικής διαδικασίας.
  Άρθρο 7
  Η Μότορ Όιλ διαφωνεί με την δημιουργία του ΚΕΦΔΑ . Για λόγους σχολιασμού και μόνον σχολιασμού:
  Για την Παράγραφο 1, θα πρέπει να διευκρινιστεί το σχετικό πλαίσιο σχετικά με τη δημιουργία και λειτουργία του ΚΦΔΑ. Για παράδειγμα, η δυνατότητα φύλαξης των αποθεμάτων στο εξωτερικό θα πρέπει να προϋποθέτει την διάθεση των συγκεκριμένων αποθεμάτων στην τελική κατανάλωση εντός της ελληνικής επικράτειας σύμφωνα με το ΣΜΕΑ μέσα σε συγκεκριμένο αριθμό ημερών από την εντολή αποδέσμευσης των αποθεμάτων και στο προιόν που απαιτείται. Έτσι τυχόν μεταβιβάσεις αποθεμάτων θα πρέπει να συνδέονται με τη λογική της εμπρόθεσμης παράδοσης εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Άλλωστε το πνεύμα της Ε.Ε αλλά και της Διεθνής Επιτροπής Ενέργειας όπως εκφράζονται μέσα από την Οδηγία 2009/119 μιλά για άμεση διαθεσιμότητα και φυσική προσβασιμότητα ώστε να εξυπηρετηθεί απόλυτα ο εφοδιασμός της χώρας σε πρώτο χρόνο σε προιόντα πετρελαίου. Η διατύπωση εδώ αλλά και το νόημα του Άρθρου 7 δεν εγγυάται κανένα από αυτά τα στοιχέια που είναι κρίσιμα σε περίοδο κρίσης η πολεμικής σύρραξης. Φαινεται εδώ η σπουδή να εστιάζει σε άλλα θέματα π.χ. πως θα εναρμονιστεί η Ελληνική Νομοθεσία χωρίς αντιρρήσεις και επομένως τα θέματα εθνικής ασφάλειας φαλινεται να μην προσβάλλονται. Η Ελλάδα θυμίζουμε ότι με επίκληση του Άρθρου 30 της Συνθήκης του Μααστριχτ πήρε εξαίρεση από τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε ώστε να τηρεί τα αποθέματα της εντός της Ελληνικής επικράτειας για τους λόγους που έχουμε παρουσιάσει στι Άρθρο 1.
  Για την Παράγραφο 2, να επισημάνουμε ότι η απόκτηση και διατήρηση αποθεμάτων πετρελαίου από τον ΚΦΔΑ και κύρια η δυνατότητα του να πουλά αποθέματα συνεπάγεται ένα ιδιαίτερα αυξημένο κόστος κτήσης του αποθέματος για το Ελληνικό δημόσιο. Για την Παράγραφο 3, άποψη της Μότορ Όιλ είναι ότι πρέπει να απαλειφθεί εντελώς η δυνατότητα να μεταβιβάζει ο ΚΕΦΔΑ τα καθήκοντα του σε οποιονδήποτε φορέα του Εξωτερικού για τους ίδιους λόγους Εθνικού συμφέροντος που αναλύθηκαν στην παραπάνω παράγραφο και να αντικατασταθεί από ένα λεκτικό που να επιτρέπει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να οριοθετήσει υπό προϋποθέσεις τη διαρροή αποθεμάτων στο εξωτερικό όπως και την τάξη μεγέθους αυτών, σύμφωνα πάντα με τους όρους και προϋποθέσεις της φυσικής προσβασιμότητας και της δυνατότητας παράδοσης στην ελληνική επικράτεια όταν θα απαιτηθούν με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με συγκεκριμένη εγκατάσταση / προορισμό παράδοσής τους. Αυτά θα πρέπει να οριστούν αναλυτικά.
  Άρθρο 8
  Διαφωνούμε με την προσθήκη της Παραγράφου 1 (α) και (β) που παραπέμπει στη δημιουργία ΚΦΔΑ αλλά κα την δυνατότητα τήρησης αποθέματος στο Εξωτερικό για λόγους που εξηγήθηκαν στα σχόλια μας για τα Άρθρα 1, 2 και 7.Στις Παραγράφους 1 (β), (γ), τα προϊόντα για τα οποία θα τηρούνται αποθέματα ασφαλείας να πρέπει είναι αυτά που προβλέπονται από την Οδηγία 2009/119, όπως σχολιάσαμε στο Άρθρο 3.
  Για την Παράγραφο 2, δεν είναι δόκιμο ο εκάστοτε Υπουργός να έχει την ευχέρεια να τροποποεί την ποσόστωση των αποθεμάτων που μπορούν να εξαχθούν από την χώρα. Ο στόχος είναι να μείνουν τα αποθέματα στην Ελλάδα.
  Διαφωνούμε στην διατύπωση της παραγράφου 3 όπου ο εκάστοτε Υπουργός μπορεί να αναγκάσει τους υπόχρεους/οικονομικούς φορείς να τηρούν υποχρεωτικά μέρος των αποθεμάτων τους στον ΚΕΦΔΑ εφόσον διαθέτουν οι ίδιοι πιστοποιημένες κατά τον κανονισμό αποθήκες τήρησης για τα αποθέματα που υποχρεούνται να τηρήσουν
  Άρθρο 16
  Σημειώνουμε ότι είναι σε ισχύ ήδη το παλαιό ΣΜΕΑ. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εκπονηθεί και οριστικοποιηθεί το συντομότερο το νέο ΣΜΕΑ, καθώς θεωρούμε ανεπίτρεπτο ότι μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει ώστε να εντοπιστούν τυχόν κενά ή αποκλίσεις με το παρόν σχέδιο νόμου.
  Άρθρο 18
  Στην Παράγραφο 1, η ποινικοποίηση που προβλέπεται σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της τήρησης αποθεμάτων είναι απαράδεκτη και μάλιστα ιδιαίτερα όταν το σχέδιο νόμου επιβαρύνει χωρίς λόγο την χώρα με ιδιαιτερότητες στα προϊόντα και την αναλογία τους που θα τηρούν σε φυσικό απόθεμα οι οικονομικοί φορείς και βέβαια και του αναλογούντος κόστους κατά παράβαση του ισότιμου ανταγωνισμού με άλλους οικονομικούς φορείς σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε (βλ. Άρθρο 19 πιο κάτω) που εφαρμόζουν την ίδια οδηγία της Ε.Ε αλλά και καταστρατηγώντας το νόημα της οδηγίας με την οποία εναρμονίζεται το ελληνικό δίκαιο. Οι κυρώσεις που προβλέπονται γα την μη εφαρμογή της τήρησης των αποθεμάτων ασφάλειας στα εξής:
  (α) Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων ασφαλείας 1015/2007 που προβλέπει στο Άρθρο 25 τις κυρώσεις,
  (β) τα Άρθρα 16 και 17 του 3054/2002 που αναφέρουν επίσης τις σχετικές κυρώσεις
  οπότε κρίνεται επαρκές το πλαίσιο των κυρώσεων.
  Αυτό που θα είχε επίσης ενδιαφέρον θα ήταν να δούμε πως θα είναι εφικτή η απόδοση των ποινών όταν τα αποθέματα τηρούνται από κεντρικό φορέα (ΚΦΔΑ) ή στο εξωτερικό καθώς και η σχετική εκτέλεση των ποινών αυτών εγχώρια ή στο εξωτερικό.
  Άρθρο 19
  Σχετικά με την Παράγραφο 1 και συγκεκριμένα στο σημείο «α» και αναφορικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού των αποθεμάτων ασφάλειας, θεωρούμε ότι η οδηγία 2009/119 προβλέπει με ευκρίνεια στα αντίστοιχα Παραρτήματα Ι και ΙΙ τα είδη των πετρελαιοειδών προϊόντων στα οποία επιτρέπεται η τήρηση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και δεν προβλέπεται η παραπέρα τροποποίηση τους κατά την κατηγοριοποίηση του 3054/2002 Η οποία άλλωστε έχει έτσι οριστεί για την εξυπηρέτηση του νόμου αυτού και ιδιαίτερα των αδειοδοτήσεων που προκύπτουν ανά είδος προϊόντος. Στον νόμο 3054/2002 τα αποθέματα ασφάλειας ορίζονται τέλος σε τρεις κατηγορίες οι οποίες όμως καταργούνται με την νέα οδηγία. Έτσι το Άρθρο 3 του 3054/2002 δεν προκρίνεται στην μεθοδολογία της Διεθνούς Επιτροπής Ενέργειας (ΙΕΑ) και την Ε.Ε. Αναφορικά με την Παράγραφο 2, διαφωνούμε με την τήρηση αποθεμάτων στο εξωτερικό για λόγους που έχουμε αναφέρει στα σχόλιά μας στο Άρθρο 1. Για την παράγραφο 3, διαφωνούμε καθώς προστέθηκε στο σχέδιο νόμου μετά το πέρας των εργασιών της επιτροπής εναρμόνισης. Ίσως η επιμονή της προσθήκης περισσοτέρων από το αναγκαίο περιορισμών αλλά και την εσφαλμένη ερμηνεία της μεθοδολογίας υπολογισμού των αποθεμάτων ασφάλειας με την μη προβλεπόμενης αναλογίας του 1/3 σε προϊόντα συγκεκριμένων κατηγοριών προβληματίζει ιδιαίτερα σαν μεθόδευση καθώς η Οδηγία δεν επιβάλλει την τήρηση του 1/3 σε προϊόντα του Άρθρου 3 του 3054/2002 καθότι τα Παραρτήματα της Οδηγίας που εναρμονίζεται από αυτό το σχέδιο νόμου καθορίζουν ποια προϊόντα επιτρέπονται. Άραγε πρέπει οι υπόχρεοι να τιμωρούνται και μάλιστα έξω από το γράμμα της Οδηγίας;
  Παράρτημα ΙΙ
  Διαφωνούμε με την εξαίρεση της Νάφθας στο συνυπολογισμό των αποθεμάτων καθώς είναι γνωστό ότι η Νάφθα μετατρέπεται με κατάλληλη κατεργασία που διαθέτουν τα Ελληνικά διυλιστήρια σε Βενζίνη και επομένως θα έπρεπε να προσμετράτε. Επίσης, θεωρούμε ότι εκ παραδρομής αναφέρεται το κείμενο στο Άρθρο 19 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων 1015/2007 αντί του ορθού Άρθρου 7. Τέλος, στις κατηγορίες προϊόντων που δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των αποθεμάτων και ειδικότερα στην παράγραφο (γ), Η διατύπωση θα πρέπει να ξεκαθαρίζει ποιες ποσότητες βρίσκονται υπό καθεστώς άμεσης διαμετακόμισης καθότι αυτός ο όρος δεν είναι σαφής.

 • 21 Οκτωβρίου 2012, 18:44 | dim sand

  Τελικά έχουμε γίνει Δανία του Νότου και δεν το εχουμε ακόμα καταλάβει. Ετσι σε περίπτωση ενεργειακης κρίσης το μόνο που θα κάνουμε είναι να αποδεσμεύσουμε τα αποθέματά μας που θα κρατάμε στο Ρόττερνταμ και την Αμβέρσα και με τον υπερσύγχρονο αγωγό που διαθέτουμε θα εφοδιάσουμε σε πρώτο χρόνο την Κρήτη…. Ασε δε που δημιουργώντας άλλον έναν δημόσιο φορέα, μετα την επιτροπή/επιθεώρηση υδρο-αεροδρομίων, θα πλήξουμε καίρια και την ανεργία σε έναν υπερπαραγωγικό τομέα όπως το δημόσιο…. και με ξένα κόλυβα καθως από υποδομές (δεξαμενές, αγωγοί κλπ.) είμαστε σαν δημόσιο αυτάρκεις….

 • CORAL A.E. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

  Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

  1. Η δημιουργία Κεντρικού Φορέα Τήρησης Αποθεμάτων –ΚΦΔΑ με τον περιγραφόμενο στο εν όψει Σχέδιο Νόμου σκοπό (απόκτηση, διατήρηση και πώληση αποθεμάτων πετρελαίου), θα προσθέσει σημαντικότατο κόστος (χρηματοοικονομικό για κεφάλαια κινήσεως, επενδύσεων για κατασκευή ή δαπάνες για μίσθωση αποθηκευτικών χώρων, κόστος διαχείρισης και λειτουργίας) , το οποίο θα επιβαρύνει τις τιμές των προϊόντων και τελικά τον καταναλωτή.
  Στο κόστος αυτό θα πρέπει να προστεθεί το κόστος για τη διοικητική λειτουργία του ΚΦΔΑ, καθώς και εκείνο που θα προκύψει από την εισαγωγή πρόσθετων διαδικασιών συναρτώμενων με αυτήν.
  Εξ άλλου, σε σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα της παρακολούθησης της τήρησης των υποχρεώσεων των οικονομικών φορέων, που είναι υπόχρεοι για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας πετρελαιοειδών, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.Κ.Α., δεν αναμένεται να προκύψει κάποιο ουσιαστικό όφελος από τη δημιουργία και λειτουργία του ΚΦΔΑ, και πάντως όχι ανάλογο με τις δαπάνες που θ’ απαιτηθούν για αυτόν, ώστε να δικαιολογείται από τη σχέση κόστους-οφέλους.
  Για όλους αυτούς τους λόγους, η εταιρεία μας είναι απολύτως αντίθετη με τη νομοθετική επιλογή της παροχής δυνατότητας για δημιουργία ΚΦΔΑ.

  2. Ενώ ονομαστικά η υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων παραμένει σε ποσότητες που καλύπτουν ανάγκες κατανάλωσης 90 ημερών, με τις προτεινόμενες διατάξεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ επέρχεται επαύξηση των ημερών αυτών κατά ποσοστό 10%. Η επαύξηση αυτή συνεπάγεται αντίστοιχη αύξηση του κόστους τήρησης των αποθεμάτων ασφαλείας, που τελικά θα επιβαρύνει την τιμή των προϊόντων για τον τελικό καταναλωτή.

  3. Με τις προτεινόμενες διατάξεις για πρώτη φορά η μη τήρηση των διατάξεων σχετικά με τα αποθέματα ασφαλείας ανάγεται σε ποινικό αδίκημα. Πέρα από τα ειδικότερα ζητήματα που αναπτύσσουμε στα σχόλιά μας στο οικείο άρθρο του Σ/Ν, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην πράξη οι ποινικές αυτές κυρώσεις, αν θεσμοθετηθούν, θ’ αφορούν εν τέλει μόνο στους δραστηριοποιούμενους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς –δεν αναμένει εύλογα κανείς ότι υπάρχει δυνατότητα επιβολής κυρώσεων στους εκτός Ελλάδος κατοικοεδρεύοντες, ενώ και τυχόν αστοχίες από πλευράς ΚΦΔΑ δεν εμπίπτουν ούτως ή άλλως στο πεδίο εφαρμογής των ποινικών διατάξεων του Σ/Ν.

  4. Αν και φαίνεται ότι οι ρυθμίσεις του υπό διαβούλευση Σ/Ν αφορούν μόνο σε φυσικά αποθέματα πετρελαιοειδών προϊόντων, τούτο δεν δηλώνεται με σαφήνεια στο κείμενο, με συνέπεια να γεννάται ερμηνευτικό ζήτημα -ιδίως αναφορικά με την τήρηση εκτός Ελλάδος-αν παράλληλα νοούνται και προσμετρώνται «δικαιώματα» επί αποθεμάτων («tickets») ή όχι. Θεωρούμε απαραίτητη τη διευκρίνιση ότι ως αποθέματα εννοούνται αποκλειστικά και μόνο φυσικά αποθέματα, καθώς και την εισαγωγή όρων και περιορισμών αναφορικά με τη δυνατότητα τήρησής τους εκτός Ελλάδος.

 • 19 Οκτωβρίου 2012, 09:43 | Ελένη

  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΜΑΛΑ. ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΞΑΦΝΙΚΑ;
  ΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ;
  ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΗΔΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ;

 • 19 Οκτωβρίου 2012, 09:02 | CHRISTINA

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΑΠΟΡΙΑ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΑΥΤΑ ΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ;

 • 12 Οκτωβρίου 2012, 10:34 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Τα αποθέματα πετρελαίου αλλά και τα «λεγόμενα» Ελληνικά πετρέλαια,θα έπρεπε να δίνονται στα Σχολεία αλλά και να κινούν τα οχήματα που επιτελλούν δημόσιο έργο όπως π.χ (απορριματοφόρα, στρατιωτικά οχήματα κ.α.).Μ΄αυτό τον τρόπο δεν θα υπήρχε πρόβλημα τροφοδοσίας καυσίμων αλλά και οικονομικό ,μιας και δεν θα χρειάζεται οι δήμοι και κατ΄επέκταση το κράτος να υπογράφει ογκώδεις οικονομικές συμβάσεις με την οποιαδήποτε εταιρία πετρελαιοειδών,αλλά απο την παραγωγή των ΕΛΠΕ και τα αποθέματα θα υπήρχε μεγάλο οικονομικό όφελος μιας καιπρομηθευτής θα είναι το ίδιο το κράτος.Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και με τις ΔΕΚΟ,μιας και είναι κρατικές γιατί το κράτος να πληρώνει ρεύμα;κ.ο.κ.Υπάρχουν τρόποι να μειωθούν τα έξοδα του κράτους, δεν είναι μόνο οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις,ας ανοίξουν τα μάτια τους και τα μυαλά τους,λίγο οι πολιτικοί μας και ας καταλλάβουν πως η κοινωνία δεν αντέχει άλλες μειώσεις!!
  Με εκτίμηση.

 • 11 Οκτωβρίου 2012, 08:02 | Καίτη

  Γιατί πάντα στην Ελλάδα όλα αυτά θυμίζουν βρωμοδουλειά και τρόπους για να τα αρπάξουν πάλι οι γνωστοί; Είμαι σύμφωνη στην προσαρμογή της νομοθεσίας μας στην οδηγία. Είμαι, όμως, καχύποπτη γιατί οι ελληνικοί νόμοι κρύβουν παραθυράκια για τους μεγαλοκαρχαρίες και το πετρέλαιο τελειώνει και είναι δελεαστικό προϊόν για μαυραγορίτες.

 • Θα γίνει άλλος ένας οργανισμός που θα απασχολεί εκατοντάδες αργόμισθους θα γίνονται πολλές κομπίνες και θα κοστίζει στο δημόσιο πανάκριβα. Να παραμείνει το σύστημα όπως έχει που δεν κοστίζει τίποτε στο δημόσιο . Αλλωστε το όφελος του καταναλωτή όπως πολλοί θα ισχυρισθούν είναι λιγότερο απο τους φόρους που θα πληρώνει για να καλύπτει τα έξοδα αυτού του οργανισμού , ο οποίος θα είναι φαύλος και διεφθαρμένος όπως όλο το δημόσιο.

 • 10 Οκτωβρίου 2012, 06:18 | P.D.A

  τοσες δεκαετιες κλεβεται τους ΕΛΛΗΝΕΣ με το λαθραιο κ νοθευμενο πετρελαιο, κ τωρα θα λυσετε το προβλημα των αποθεματικων της χωρας?
  γιατη για να κλεβετε με το γαντι απο τωρα κ στο εξης?

  πρωτα παταξη της διαφθορας κ της διαπλοκης στο δημοσιο κ μετα τα λεμε
  αλλως θα κανωμε μια τρυπα στο νερο.
  ευχαριστω.

 • 9 Οκτωβρίου 2012, 22:07 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΚΟΥΡΕΒΕΣΗΣ

  ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΠΡΟΣ ΤΙ ΟΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ,ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ,ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2009/119/ΕΕ, ΕΔΩ ΚΑΙ 3 ΧΡΟΝΙΑ.ΘΕΩΡΩ ΔΕ ΩΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΟΔΗΓΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΑ ΗΔΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΙΣ Ε.Ε.,ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΜΕΧΡΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.ΘΕΩΡΩ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΤΙ ΑΡΓΟΥΜΕ ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ή ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Ή ΝΑ ΑΠΟΛΛΥΟΥΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗΣ.ΑΛΛΩΣΤΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΟΙ ΝΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ.ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΚΟΜΗ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ,ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΤΑΧΥΤΑΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ.