Άρθρο 16: Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης (Άρθρο 20, άρθρο 5 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)

Το άρθρο 13 του ν.3054/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Διαχείριση Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Πετρέλαιο ή/και Προϊόντα Πετρελαίου
1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνιστάται Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Πετρέλαιο ή/και Προϊόντα Πετρελαίου με τις εξής αρμοδιότητες:
α. Καταρτίζει και εισηγείται προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης (Σ.Μ.Ε.Α.) για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού σε Πετρέλαιο ή/και Προϊόντα Πετρελαίου, οι οποίες ανακύπτουν στη χώρα ή/και στα πλαίσια των κοινοτικών ή διεθνών υποχρεώσεών της.
β. Εισηγείται προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέματα σχετικά με τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων και την εφαρμογή του.
γ. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας σε θέματα διάθεσης αποθεμάτων Πετρελαίου και Προϊόντων Πετρελαίου για τη συντονισμένη αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού.
δ. Ελέγχει τους κατόχους αδειών ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής του Σχεδίου Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής.
ε. Εκδίδει βεβαιώσεις πιστοποίησης των αποθηκών τήρησης αποθεμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων του άρθρου 19 παράγραφος 2.
2. Η Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Πετρέλαιο ή/και Προϊόντα Πετρελαίου συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αποτελείται από:
α. Το Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο.
β. Τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε.
γ. Τους Διευθυντές Πετρελαϊκής Πολιτικής, Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών και Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
δ. Εκπροσώπους του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας – Υποδομών – Μεταφορών και Δικτύων, Ναυτιλίας, και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
ε. Εκπρόσωπο κάθε κατόχου άδειας διύλισης και ανά έναν εκπρόσωπο του κλάδου των κατόχων άδειας εμπορίας και λιανικής εμπορίας, ο οποίος υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση κάθε κλάδου.
στ. Τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Διυλιστήρια και στην Χημική Βιομηχανία.
3. Το Σ.Μ.Ε.Α. εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων έκτακτης ανάγκης.
4. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Σ.Μ.Ε.Α. η Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Πετρέλαιο ή/και Προϊόντα Πετρελαίου ρυθμίζει τη διάθεση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και εποπτεύει την εκτέλεση του σχεδίου και των σχετικών μέτρων.
5. Το Σ.Μ.Ε.Α. περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες και όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής του εφοδιασμού να διατίθενται ταχέως, αποτελεσματικά και με διαφάνεια το σύνολο ή μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης της χώρας και να περιορίζεται η κατανάλωση, είτε γενικά είτε συγκεκριμένα, ανάλογα με τα αναμενόμενα ελλείμματα εφοδιασμού, μεταξύ άλλων και με την κατά προτεραιότητα διανομή προϊόντων πετρελαίου σε ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών.
6. Όταν υπάρχει ισχύουσα διεθνής απόφαση για διάθεση αποθεμάτων που θίγει τη χώρα ή περισσότερα κράτη μέλη, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των παραγράφων 3, 4 και 5, μπορεί να χρησιμοποιούνται τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει άμεσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένει τις σχετικές συστάσεις της.
7. Εν απουσία ισχύουσας (effective) διεθνούς απόφασης για τη διάθεση αποθεμάτων αλλά και εφόσον ανακύπτουν δυσχέρειες εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου στην χώρα ή στην Κοινότητα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αίτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί άμεση διαβούλευση, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπιστώσει τη σοβαρή διαταραχή του εφοδιασμού και να εγκρίνει τη διάθεση του συνόλου ή μέρους των ποσοτήτων των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που προτείνονται για τον σκοπό αυτό.
8. Για την αρχική αντιμετώπιση ιδιαιτέρως επειγουσών περιπτώσεων ή για την αντιμετώπιση τοπικών κρίσεων, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των παραγράφων 3, 4 και 5, είναι δυνατή η διάθεση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, σε ποσότητες που είναι άμεσα απαραίτητες, πέραν του υποχρεωτικού στοιχειώδους επιπέδου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει αμέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ποσότητα που διατέθηκε.
9. Στις περιπτώσεις εφαρμογής των παραγράφων 6, 7 και 8, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί με απόφασή του να ορίζει προσωρινά τη διατήρηση επιπέδων αποθεμάτων χαμηλότερων από εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 3. Στις περιπτώσεις αυτές, η αποκατάσταση των αποθεμάτων, προκειμένου να επανέλθουν στα υποχρεωτικά ελάχιστα επίπεδα, γίνεται με όμοια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εντός ευλόγου προθεσμίας που ορίζεται προς τούτο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
10. Μετά τη θέση σε εφαρμογή του Σ.Μ.Ε.Α. τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης ή τα ειδικά αποθέματα που διατηρούνται στην Επικράτεια της χώρας για λογαριασμό άλλων κρατών μελών εξαιρούνται από την αναγκαστική ή συντηρητική κατάσχεση και την κατάσχεση στα χέρια τρίτου.
11. Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης κατά το άρθρο 19 του παρόντος νόμου ενημερώνουν αμελλητί και εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την έναρξη κάθε είδους αναγκαστικής εκτέλεσης σχετικά με τα τηρούμενα από αυτούς αποθέματα έκτακτης ανάγκης, καθώς και για την έναρξη διαδικασιών θέσης των ιδίων (υπόχρεων) υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και υποβάλλουν στην εν λόγω υπηρεσία όλα τα σχετικά έγγραφα. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής επιφέρει τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 1 παράγραφος 6.5 της απόφασης Δ19/Φ11/οικ 13098/25.6.2010 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄1039/7.7.2010), όπως εκάστοτε ισχύει.»

  • 19 Οκτωβρίου 2012, 12:33 | BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΠ

    -Άρθρο 16.2.e. Στην επιτροπή πρέπει να μετέχει ένας αντιπρόσωπος από κάθε επιμέρους εμπορία (άδεια Α, Β1, Β2 κ.ο.κ.) και ο εκπρόσωπος για κάθε τομέα θα πρέπει να εκλέγεται από τα μέλη της σχετικής ένωσης (και όχι να υποδεικνύεται).