Άρθρο 03: Αποθέματα έκτακτης ανάγκης — Υπολογισμός των υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων (Άρθρο 3 της οδηγίας 2009/119/ΕΚ)

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 (Α 230) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το συνολικό επίπεδο αποθεμάτων πετρελαίου, το οποίο τηρείται προς όφελος της χώρας στην επικράτεια της Κοινότητας και σε μόνιμη βάση, για τα προϊόντα των κατηγοριών του άρθρου 3 παράγραφος 1, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες της εσωτερικής αγοράς σε περιόδους σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού, στα πλαίσια και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 90 ημέρες μέσων ημερήσιων καθαρών εισαγωγών. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί με απόφασή του να επιλέγει σε ποια από τα ανωτέρω προϊόντα τηρούνται τα αποθέματα αυτά.»
2. Οι μέσες ημερήσιες καθαρές εισαγωγές που λαμβάνονται υπόψη υπολογίζονται με βάση το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο των εισαγωγών κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως ορίζεται σύμφωνα με τους όρους και τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα Ι.
3. Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, όσον αφορά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου κάθε ημερολογιακού έτους, οι μέσες ημερήσιες καθαρές εισαγωγές που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο καθορίζονται βάσει των ποσοτήτων που εισήχθησαν κατά τη διάρκεια του προτελευταίου ημερολογιακού έτους πριν από το εν λόγω ημερολογιακό έτος.

  • CORAL A.E. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
    ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
    «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

    Άρθρο 3 – 1.
    Ορίζεται ότι ο Υπουργός ΠΕ.Κ.Α. μπορεί με απόφασή του να επιλέγει σε ποια από τα ανωτέρω προϊόντα τηρούνται τα αποθέματα αυτά. Θεωρούμε άστοχη και ενδεχομένως προβληματική την παροχή στον Υπουργό απεριόριστης δυνατότητας καθορισμού του είδους προϊόντος το οποίο θα χρησιμοποιείται για τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας. Θα πρέπει να τεθεί τουλάχιστον ως γενικό πλαίσιο η πρόβλεψη ότι αποθέματα θα τηρούνται ανά κατηγορία πετρελαιοειδών προϊόντων του ν. 3054/02 (ελαφρά, μεσαία και βαρέα κλάσματα) κατ΄αναλογία των αναγκών της χώρας σε προϊόντα κάθε κατηγορίας.