Άρθρο 15: Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων (Άρθρο 19 της Οδηγίας 2009/119/EK)

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν και δεν επηρεάζουν ουδόλως το επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία διασφαλίζεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και, ειδικότερα, δεν τροποποιεί με κανέναν τρόπο τις υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές επιβάλλονται από τον ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄ 50).