Άρθρο 13: Βιοκαύσιμα και πρόσθετα (Άρθρο 16 της Οδηγίας 2009/119/EK)

1. Κατά τον υπολογισμό των υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων δυνάμει του άρθρου 3, τα βιοκαύσιμα και τα πρόσθετα λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον έχουν αναμιχθεί με τα σχετικά προϊόντα πετρελαίου.
2. Κατά τον υπολογισμό των όντως διατηρούμενων επιπέδων αποθεμάτων, τα βιοκαύσιμα και τα πρόσθετα λαμβάνονται υπόψη όταν:
α) έχουν αναμειχθεί με οικεία προϊόντα πετρελαίου ή
β) αποθηκεύονται στην ελληνική επικράτεια και διατίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, προς ανάμειξη με προϊόντα πετρελαίου που διατηρούνται δυνάμει των απαιτήσεων διατήρησης αποθεμάτων που ορίζονται στον παρόντα νόμο, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στις μεταφορές.

  • CORAL A.E. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
    ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
    «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

    Άρθρο 13
    Είναι απολύτως δυσνόητο και πρέπει να αναδιατυπωθεί και τεθεί εκ νέου σε διαβούλευση.