Άρθρο 10: Στατιστικά δελτία των αποθεμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 3 (Άρθρο 12 της οδηγίας 2009/119/ΕΚ)

1. Όσον αφορά το επίπεδο των αποθεμάτων που πρέπει να διατηρούνται δυνάμει του άρθρου 3, καταρτίζονται και διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στατιστικά δελτία σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα IΙΙ.
2. Στα στατιστικά δελτία σχετικά με τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης δεν περιλαμβάνονται οι ποσότητες αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου που τελούν υπό κατάσχεση ή αναγκαστική εκτέλεση ούτε και τα αποθέματα επιχειρήσεων που τελούν υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό.