Άρθρο 12: Δελτίο εμπορικών αποθεμάτων (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/119/EK)

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μηνιαίο στατιστικό δελτίο σχετικά με τα επίπεδα των εμπορικών αποθεμάτων που διατηρούνται στην επικράτεια της χώρας. Για τον σκοπό αυτόν, μεριμνά για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων και δεν αναφέρει τις επωνυμίες των ιδιοκτητών των συγκεκριμένων αποθεμάτων.