Άρθρο 06: Κατάλογος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης — Ετήσια έκθεση (Άρθρο 6 της οδηγίας 2009/119/ΕΚ)

1. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καταγράφει σε συνεχώς επικαιροποιούμενο και λεπτομερή κατάλογο όλα τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης που διατηρούνται για λογαριασμό της χώρας και δεν αποτελούν ειδικά αποθέματα. Ο κατάλογος αυτός περιέχει πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία της αποθήκης, του διυλιστηρίου ή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης των εν λόγω αποθεμάτων, καθώς και των σχετικών ποσοτήτων, τον ιδιοκτήτη τους και τον χαρακτήρα τους, σε σχέση με τις κατηγορίες που ορίζονται στο παράρτημα Γ σημείο 3.1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008. Με τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων ρυθμίζονται λεπτομέρειες σχετικά με την κατάρτιση, τη συμπλήρωση και την επικαιροποίηση του καταλόγου αυτού.
2. Έως τις 25 Φεβρουαρίου έκαστου ημερολογιακού έτους η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνοπτικό αντίγραφο του καταλόγου της παραγράφου 1 αναφέροντας τις ποσότητες και τον χαρακτήρα των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που περιλαμβάνονται στον κατάλογο κατά την τελευταία ημέρα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.
3. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλήρες αντίγραφο του καταλόγου εντός 15 ημερών από την ημέρα κατά την οποία αυτό ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα ευαίσθητα δεδομένα που αφορούν στην τοποθεσία των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνονται στο εν λόγω αντίγραφο.