Άρθρο 09: Το αποτέλεσμα των μεταβιβάσεων (Άρθρο 11 της οδηγίας 2009/119/ΕΚ)

Οι μεταβιβάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 δεν τροποποιούν τις υποχρεώσεις της χώρας δυνάμει του παρόντος νόμου.