Άρθρο 19: Υποχρεώσεις τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης. Τροποποιήσεις του άρθρου 12 ν. 3054/2002 (Άρθρο 9 παράγραφος 5 της Οδηγίας 2009/119)

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης έχουν ανεξάρτητα από το είδος της άδειας που κατέχουν:
α) Όσοι εισάγουν αργό Πετρέλαιο ή ημικατεργασμένα ή Πετρελαιοειδή Προϊόντα των κατηγοριών του άρθρου 3 παράγραφος 1 προς κατανάλωση στην εγχώρια αγορά. Ως καθαρές εισαγωγές του υπόχρεου θεωρείται το αλγεβρικό άθροισμα: (Εισαγωγές μείον εξαγωγές) μείον (Τελικό Απόθεμα μείον Αρχικό Απόθεμα) μείον (Διάθεση στην Διεθνή Ναυσιπλοΐα). Οι ποσότητες, οι οποίες προέρχονται από διακίνηση εκ μέρους άλλου κατόχου αδείας Διύλισης ή Εμπορίας, υπολογίζονται στο αλγεβρικό άθροισμα του κατόχου άδειας ο οποίος τις διακίνησε πρώτος. Οι ποσότητες, οι οποίες προέρχονται από διακίνηση εκ μέρους άλλου κατόχου αδείας Διύλισης ή Εμπορίας, υπολογίζονται στο αλγεβρικό άθροισμα του κατόχου άδειας ο οποίος τις διακίνησε πρώτος.
β) Οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές που εισάγουν τα Προϊόντα αυτά για ίδια κατανάλωση.
Το ύψος του αποθέματος έκτακτης ανάγκης του υπόχρεου ισούται τουλάχιστον με τα 90/365 των καθαρών εισαγωγών που πραγματοποίησε στην εγχώρια αγορά ο υπόχρεος κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Το όριο αυτό προκύπτει μετά τη μείωση των ποσοτήτων των αποθεμάτων του υποχρέου κατά ποσοστό 10%, όπως αναφέρεται στο προτελευταίο εδάφιο του Παραρτήματος ΙΙ. Το εν λόγω όριο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβανομένων υπόψη των κοινοτικών και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.»
2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «10. Τον έλεγχο για την τήρηση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων άλλων κρατών μελών που τηρούνται στη χώρα ασκεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, εκδίδεται ο Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων, ο οποίος περιέχει τους όρους με τους οποίους ασκείται εποπτεία και διενεργείται έλεγχος και κάθε σχετική λεπτομέρεια, ιδίως σχετικά με την πιστοποίηση των αποθηκών τήρησης των ανωτέρω αποθεμάτων, τους όρους της φυσικής προσβασιμότητας και της διαθεσιμότητας των αποθεμάτων αυτών, τους όρους αναγνώρισης, λογιστικής διαχείρισης και ελέγχου τους με τρόπο ώστε να καθίσταται εφικτή η ανά πάσα στιγμή εξακρίβωσή τους, τις προϋποθέσεις και τα όρια ως προς τη δυνατότητα διατήρησης εκτός της ελληνικής επικράτειας των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, την αλλαγή του φορέα εγκατάστασης, τους όρους πρόσβασης τρίτων σε αποθήκες τήρησης αποθεμάτων και τον καθορισμό του σχετικού ανταλλάγματος, τις μεθόδους υπολογισμού των αποθεμάτων που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ και την κατάρτιση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση του καταλόγου του άρθρου 6 παράγραφος 1.»
3. Το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον της υποχρέωσης κάθε υπόχρεου για διατήρηση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης διατηρείται με τη μορφή των προϊόντων που αποτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 και, μετά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που αναφέρεται στην ίδια διάταξη, για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην απόφαση αυτή.
4. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 η λέξη «τρίτο» της δεύτερης σειράς αντικαθίσταται από τη φράση: «άλλο οικονομικό φορέα με πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων στην ελληνική επικράτεια».
5. Όπου στο άρθρο 12 του ν. 3054/2002 και στις κατ’ εξουσιοδότηση τούτου εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης νοείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Όπου στο ν. 3054/2002 και στις κατ’ εξουσιοδότηση τούτου εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις αναφέρονται τα αποθέματα ασφαλείας νοούνται τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης.

  • CORAL A.E. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
    ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
    «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

    Άρθρο 19
    Παράγραφος 3 : Προφανώς χρήζει αναδιατυπώσεως : «…με τη μορφή των προϊόντων που αποτελούνται (???) σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 (σ.σ. δείτε επίσης τις παρατηρήσεις υπό 2.1 και 3.1 ανωτέρω) και, …. για τα προϊόντα (???) ….»