Άρθρο 08: Οικονομικοί Φορείς (Άρθρο 8 της οδηγίας 2009/119/ΕΚ)

1. Κάθε οικονομικός φορέας, στον οποίον επιβάλλονται υποχρεώσεις διατήρησης αποθεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 19, προκειμένου η χώρα να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της όπως απορρέουν από το άρθρο 3, έχει το δικαίωμα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 12, παράγραφοι 8 και 9 του ν. 3054/2002, να μεταβιβάζει τουλάχιστον εν μέρει τις υποχρεώσεις αυτές και κατ’ επιλογή του, αλλά μόνο:
α) στον ΚΦΔΑ της χώρας
β) σε έναν ή περισσότερους ΚΦΔΑ άλλων κρατών μελών οι οποίοι έχουν δηλώσει εκ των προτέρων ότι προτίθενται να διατηρούν τα αποθέματα αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για προϊόντα του άρθρου 3 παράγραφος 1 και, μετά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που αναφέρεται στην ίδια διάταξη, για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην απόφαση αυτή, καθώς και ότι οι μεταβιβάσεις υποχρεώσεων έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων τόσον από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όσον και από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στο έδαφος των οποίων θα διατηρούνται τα αποθέματα.
γ) σε άλλους οικονομικούς φορείς με πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων εκτός της επικράτειας της χώρας για λογαριασμό της οποίας διατηρούνται τα αποθέματα εντός της Κοινότητας, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για προϊόντα του άρθρου 3 παράγραφος 1 και, μετά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που αναφέρεται στην ίδια διάταξη, για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην απόφαση αυτή, καθώς και ότι η μεταβίβαση υποχρεώσεων έχει εγκριθεί εκ των προτέρων τόσον από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όσον και από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στο έδαφος των οποίων θα διατηρούνται τα αποθέματα ή/και
δ) σε άλλους οικονομικούς φορείς με πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων εντός της ελληνικής επικράτειας υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση υποχρεώσεων έχει κοινοποιηθεί εκ των προτέρων στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων του άρθρου 19 παράγραφος 2 μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω μεταβιβάσεων.
Οι μεταβιβάσεις που αναφέρονται στα στοιχεία γ) και δ) δεν μπορούν να συνοδεύονται από άλλη επιμέρους μεταβίβαση. Οποιαδήποτε αλλαγή ή επέκταση μεταβίβασης υποχρεώσεων που αναφέρεται στα στοιχεία β) και γ) τίθεται σε ισχύ εφόσον έχει λάβει εκ των προτέρων έγκριση τόσον από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όσον και από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στο έδαφος των οποίων θα διατηρούνται τα αποθέματα. Οποιαδήποτε αλλαγή ή επέκταση μεταβίβασης υποχρεώσεων που αναφέρονται στο στοιχείο δ) αντιμετωπίζεται ως νέα μεταβίβαση.
2. Το δικαίωμα της παραγράφου 1 στοιχεία β) και γ) περιορίζεται στο 10% και στις 31 Δεκεμβρίου 2017 στο 30% της υποχρέωσης διατήρησης αποθεμάτων που επιβάλλεται σε κάθε οικονομικό φορέα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, τα ποσοστά αυτά μπορούν να αυξάνονται και μετά την κατά το άρθρο 7 σύσταση και λειτουργία του ΚΦΔΑ να μειώνονται ή να καταργούνται.
3. Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, με την κοινή απόφαση της προηγουμένης παραγράφου μπορεί να επιβάλλεται υποχρέωση στους οικονομικούς φορείς να μεταβιβάζουν τουλάχιστον ένα μέρος των υποχρεώσεών τους διατήρησης αποθεμάτων στον ΚΦΔΑ της χώρας.
4. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει τους οικονομικούς φορείς με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού των υποχρεώσεων τήρησης των αποθεμάτων που τους επιβάλλονται, το αργότερο 200 ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά η συγκεκριμένη υποχρέωση. Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να ασκούν το δικαίωμα μεταβίβασης των υποχρεώσεων τήρησης των αποθεμάτων στους ΚΦΔΑ το αργότερο 170 ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά η συγκεκριμένη υποχρέωση. Όταν οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται σε διάστημα μικρότερο των 200 ημερών από την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά η υποχρέωση διατήρησης των αποθεμάτων έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα μεταβίβασης ανά πάσα στιγμή.

 • 21 Οκτωβρίου 2012, 19:24 | Κατερίνα Καπετανάκη

  Η πολιτεία αντιλαμβάνομαι ότι για μια ακόμη φορά εξυπηρετεί μεμονωμένα συμφέροντα και δεν κοιτάζει το κοινό καλό. Και το λέγω αυτό σκεπτόμενη ότι ενώ ξοδεύουμε τόσα χρήματα για στρατιωτικούς εξοπλισμούς, η χώρα αποφασίσζει να τηρήσει τα καύσιμα της εκτός ελλάδας. Δηλαδή, σε περίοδο σύρραξης ,με ποιον τρόπο θα έρθουν πίσω; και τρόπος να υπάρχει, θα μας τα δώσουν οι ξένοι; η και τότε θα προφασιστούν διάφορα κωλλύματα και θα αφήσουν την χώρα ακάλυπτη στους ξένους.
  Είναι πολύ λυπηρο να διαπιστώνει κανείς ότι σε μια τέτοια περίοδο που θα έπρεπε η χώρα να είναι ενωμένη, εντούτοις επιδιώκει σκοπιμότητες με αμφιλεγόμενες προεκτάσεις και κίνητρα.
  Σας ευχαριστώ.

 • Με δεδομένο ότι η σύσταση κεντρικού φορέα διαχείρισης αποθεμάτων προβλέπεται ως δυνητική στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, η άποψή μας είναι ότι εν τω μεταξύ πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς που έχουν υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας να την μεταβιβάζουν εξ ολοκλήρου, ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της, σε άλλους κεντρικούς ή οικονομικούς φορείς κρατών μελών της Κοινότητας ώστε να διευκολυνθούν οι εισαγωγές καυσίμων από όσο το δυνατόν περισσότερους οικονομικούς φορείς. Ως εκ τούτου προτείνουμε τη σχετική τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του σχεδίου νόμου.

 • 19 Οκτωβρίου 2012, 12:19 | ΕΛΙΝΟΙΛ

  Oι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να μπορούν να μεταβιβάζουν την υποχρέωση διατήρησης αποθεμάτων που τους επιβάλλεται από την έναρξη εφαρμογής του Νόμου και για οποιοδήποτε ποσοστό ελεύθερα σε φορείς άλλων χωρών, εφόσον δεν έχει συσταθεί ο ΚΦΔΑ. Μετά τη σύσταση του ΚΦΔΑ και εάν υπάρξουν περιορισμοί, οι οικονομικοί φορείς θα μπορούν να μεταβιβάζουν σε φορείς άλλων χωρών τουλάχιστον το 30% της υποχρέωσης.