Άρθρο 11: Στατιστικά δελτία για τα ειδικά αποθέματα (Άρθρο 13 παράγραφοι 2, 3 και 4 της Οδηγίας 2009/119/EK)

1. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καταρτίζει και διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δελτίο των ειδικών αποθεμάτων που βρίσκονται στην επικράτεια της χώρας και ανήκουν σε άλλα κράτη μέλη ή ΚΦΔΑ, όπως αυτά καταγράφονται κατά την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, ανά κατηγορία προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/119. Στο δελτίο αυτό, η ανωτέρω υπηρεσία αναγράφει επίσης, για κάθε περίπτωση, το όνομα του σχετικού κράτους μέλους ή ΚΦΔΑ, καθώς και τις ανάλογες ποσότητες.
2. Το στατιστικό δελτίο της προηγούμενης παραγράφου διαβιβάζεται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα που έπεται εκείνου στον οποίον αφορά το δελτίο.
3. Αντίγραφα των στατιστικών δελτίων διαβιβάζονται επίσης αμέσως μετά από αίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται το αργότερο εντός πέντε ετών από την ημερομηνία την οποία αφορούν τα εν λόγω στοιχεία.