Άρθρο 18: Κυρώσεις (Άρθρο 21 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)

1. Η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων από τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου υπόχρεους συνιστά ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ποινικού Κώδικα.
2. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιβάλλεται για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 1 περ. α έως δ, 2 έως 6, 8 και 9 του ν. 3054/2002, όπως εκάστοτε ισχύουν, του άρθρου 25 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας (απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης αριθμ. Δ1/Β/12565/12.6.2007, ΦΕΚ Β΄1015/21.6.2007) όπως εκάστοτε ισχύει και του άρθρου 1, παρ. 6.3 και 6.4, όπως εκάστοτε ισχύει, της απόφασης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 16.

  • CORAL A.E. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
    ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
    «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

    Άρθρο 18
    Παράγραφος 1 : Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με την ποινικοποίηση της μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων κατά τις διατάξεις του νόμου, και δη εν τέλει της ποινικής δίωξης έστω και για τυπικές παραλείψεις. Θεωρούμε ότι η επιβολή των ήδη προβλεπομένων στο ν. 3054/02 διοικητικών κυρώσεων αποτελεί επαρκές προληπτικό μέτρο για τη συμμόρφωση και παράλληλα παρέχει την επιβεβλημένη κλιμάκωση των εις βάρος των παραβατών συνεπειών ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης.