Άρθρο 20: Μεταβατικές Διατάξεις

Μέχρι να εκδοθεί ο Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων του άρθρου 19 παράγραφος 2 ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας που εκδόθηκε με την υπ. αριθ. Δ1/Β/12565 (ΦΕΚ/Β/1015/21.06.2007) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

  • 19 Οκτωβρίου 2012, 12:11 | ΕΛΙΝΟΙΛ

    Να τεθεί ακριβές χρονοδιάγραμμα για την έκδοση ΠΔ για την δημιουργία του ΚΦΔΑ και την έκδοση του Κανονισμού τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.