Άρθρο 04: Υπολογισμός του επιπέδου των αποθεμάτων (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)

1. Τα επίπεδα των διατηρούμενων αποθεμάτων υπολογίζονται σύμφωνα με τις μεθόδους του παραρτήματος ΙΙ.
2. Για τον υπολογισμό του επιπέδου των αποθεμάτων που διατηρούνται σε μια δεδομένη στιγμή, λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα του έτους αναφοράς που καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 3.
3. Οιαδήποτε αποθέματα πετρελαίου μπορούν να περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αποθέματα πετρελαίου πληρούν όλους τους όρους του παρόντος νόμου για τον τύπο των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

  • 21 Οκτωβρίου 2012, 18:09 | Άγγελος Κακλαμάνης

    Πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα εκείνα αποθέματα για την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας.