Άρθρο 24: Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται:

α) το Προεδρικό Διάταγμα 117/2004 (Α΄ 82) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 15/2006 (Α΄12) και στη συνέχεια με το άρθρο 19 του π.δ. 114/2013 (Α΄147), κατά το μέρος που περιέχει συμμόρφωση με την οδηγία 2002/96/ΕΚ

β) η υπ. Αριθ. 133480/2011 Υπουργική Απόφαση (Β΄2711) καθώς και

γ) κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν.