Άρθρο 18: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος (άρθρο 17 της Οδηγίας)

1. Κάθε παραγωγός, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 (στοιχείο στ σημεία i) έως iii), εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, μπορεί να ορίζει νομικό ή φυσικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια ως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του υπεύθυνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του παραγωγού, που απορρέουν από την παρούσα απόφαση.

2. Οι παραγωγοί όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 (στοιχείο στ) σημείο iv), που είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια και πωλούν ΗΗΕ σε άλλο κράτος μέλος, ορίζουν στο εν λόγω κράτος μέλος, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο υπεύθυνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του συγκεκριμένου παραγωγού, στην επικράτεια αυτού του κράτους μέλους.

3. Ο ορισμός του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου πρέπει να γίνεται με γραπτή εντολή.