Άρθρο 11: Ενημέρωση των χρηστών (άρθρο 14 της Οδηγίας)

1. Οι παραγωγοί μπορούν, κατά τη στιγμή της πώλησης νέων προϊόντων, να ενημερώνουν τους αγοραστές, μέσω των οδηγιών χρήσης ή στο σημείο πώλησης, για το κόστος συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των ΑΗΗΕ κατά τρόπο περιβαλλοντικά ορθό. Το αναφερόμενο κόστος δεν υπερβαίνει την καλύτερη εκτίμηση του πραγματικού.

2. Ο ΕΟΑΝ οργανώνει, ιδίως μέσω ενημερωτικών εκστρατειών, σύστημα ενημέρωσης-πληροφόρησης των οικιακών χρηστών ΗΗΕ ώστε να τίθενται δεόντως σε γνώση τους τα ακόλουθα:
α) η απαίτηση να μην απορρίπτονται τα ΑΗΗΕ μαζί με τα αστικά απόβλητα, αλλά να συλλέγονται χωριστά,
β) τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στα οποία έχουν πρόσβαση. Ο ΕΟΑΝ προωθεί τον συντονισμό των πληροφοριών που επιτρέπουν στους χρήστες τον εντοπισμό όλων των διαθέσιμων σημείων συλλογής, ανεξάρτητα από το ποιος φορέας έχει ορίσει το σημείο συλλογής·
γ) ο ρόλος τους στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τις άλλες μορφές ανάκτησης των ΑΗΗΕ·
δ) οι δυνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία ως αποτέλεσμα της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών στον ΗΗΕ·
ε) η σημασία του συμβόλου που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΧ.

3. Οι καταναλωτές συμμετέχουν στη χωριστή συλλογή των AHHE και με την κατάλληλη ενημέρωση που τους παρέχουν τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και ο ΕΟΑΝ, ενθαρρύνονται ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία επαναχρησιμοποίησης, επεξεργασίας και ανάκτησης.

4. Προκειμένου να ελαχιστοποιείται η διάθεση των AHHE ως μεικτών αστικών αποβλήτων και να διευκολύνεται η χωριστή συλλογή τους, οι παραγωγοί ΗΗΕ οφείλουν να επισημαίνουν δεόντως με το σύμβολο που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΧ – κατά προτίμηση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50419 –τον ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν είναι αναγκαίο λόγω του μεγέθους ή της λειτουργίας του προϊόντος, το σύμβολο τυπώνεται στη συσκευασία, στις οδηγίες χρήσης και στην εγγύηση του συγκεκριμένου ΗΗΕ.

5. Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, με την εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης -ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, οι παραγωγοί καθώς και οι διανομείς, οφείλουν να παρέχουν ορισμένες ή όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, κυρίως μέσω ενημερωτικών εκστρατειών, των οδηγιών χρήσης ή στο σημείο πώλησης ΗΗΕ.

  • 1 Απριλίου 2014, 18:06 | Κυρκίτσος Φίλιππος

    Απο την παράγραφο 5 του άρθρου 11 να φύγουν οι δύο λέξεις «ορισμένες ή», ώστε να υπάρχει υποχρέωση για πλήρη ενημέρωση της κοινής γνώμης και όχι δυνατότητα για μερική ή επιλεκτική ενημέρωση. Οπότε η παράγραφος 5 του έρθρου 11 προτείνεται να γίνει ως εξής:

    5. Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, με την εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης -ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, οι παραγωγοί καθώς και οι διανομείς, οφείλουν να παρέχουν όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, κυρίως μέσω ενημερωτικών εκστρατειών, των οδηγιών χρήσης ή στο σημείο πώλησης ΗΗΕ.