Άρθρο 03: Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας)

1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης , νοούνται ως:
α) «ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός» ή «ΗΗΕ» : ο εξοπλισμός η ορθή λειτουργία του οποίου εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη μέτρηση των ρευμάτων και πεδίων αυτών, ο οποίος έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση έως 1000 V εναλλασσομένου ρεύματος ή έως 1500 V συνεχούς ρεύματος·
β) «μεγάλης κλίμακας σταθερά βιομηχανικά εργαλεία» : μεγάλης κλίμακας συναρμολόγημα μηχανημάτων, εξοπλισμού και/ή εξαρτημάτων που λειτουργούν από κοινού για μια ειδική εφαρμογή, εγκαθίστανται και απεγκαθίστανται από ειδικούς σε συγκεκριμένη θέση, και χρησιμοποιούνται και συντηρούνται από επαγγελματίες σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή σε εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης·
γ) «μεγάλης κλίμακας σταθερή εγκατάσταση» :
ένας μεγάλης κλίμακας συνδυασμός διάφορων τύπων συσκευών και, ενδεχομένως, άλλων διατάξεων, που:
i) συναρμολογούνται, εγκαθίστανται και απεγκαθίστανται από επαγγελματίες,
ii) προορίζονται να χρησιμοποιούνται μονίμως ως μέρος κτιρίου ή δομής σε έναν προκαθορισμένο ειδικό χώρο, και
iii) μπορούν να αντικαθίστανται μόνο από τον ίδιο, ειδικά σχεδιασμένο εξοπλισμό·
δ) «μη οδικά κινητά μηχανήματα που διατίθενται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση» : μηχανήματα με ενσωματωμένη πηγή ενέργειας, η λειτουργία των οποίων απαιτεί είτε κινητικότητα είτε συνεχή ή ημισυνεχή κίνηση μεταξύ μιας σειράς σταθερών σημείων εργασίας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών·
ε) «απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» ή «ΑΗΗΕ» : ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 1 του ν.4042/2012, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, των συναρμολογημένων μερών και των αναλωσίμων, που συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά τον χρόνο απόρριψής του·
στ) «παραγωγός» :
οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το ποια τεχνική πωλήσεων χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως επικοινωνίας όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παρ. 1) της υπ. αριθ. Ζ1-496/2000 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Πωλήσεις από απόσταση-Συγκριτική διαφήμιση-Προσαρμογή του ν.2251/1994….προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/7/ΕΚ….κλπ» (Β΄1545), το οποίο:
i) είναι εγκατεστημένο στη χώρα και κατασκευάζει ΗΗΕ με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή αναθέτει τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ΗΗΕ, τον οποίο διαθέτει στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του εντός της ελληνικής επικράτειας,
ii) είναι εγκατεστημένο στη χώρα και μεταπωλεί εντός της ελληνικής επικράτειας με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του εξοπλισμό παραγόμενο από άλλους προμηθευτές, όπου ο μεταπωλητής δεν θεωρείται «παραγωγός» εφόσον η μάρκα του παραγωγού αναγράφεται στον εξοπλισμό σύμφωνα με το σημείο i),
iii) είναι εγκατεστημένο στη χώρα και διαθέτει στην αγορά κατ’ επάγγελμα ΗΗΕ από τρίτη χώρα ή από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή
iv) πωλεί ΗΗΕ στη χώρα μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας απευθείας σε ιδιωτικά νοικοκυριά ή σε χρήστες πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών και είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.
Όποιος παρέχει αποκλειστικά χρηματοδότηση στο πλαίσιο ή βάσει χρηματοδοτικής συμφωνίας, δεν θεωρείται «παραγωγός», εκτός εάν ενεργεί επίσης ως παραγωγός κατά την έννοια των σημείων i) έως iv)·
ζ) «διακινητής (διανομέας)» : κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, το οποίο θέτει σε κυκλοφορία ΗΗΕ . Ο ορισμός αυτός δεν εμποδίζει ένα διανομέα να είναι και παραγωγός κατά την έννοια του στοιχείου στ)·
η) «ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης» : τα ΑΗΗΕ που προέρχονται από νοικοκυριά και από εμπορικές, βιομηχανικές, ιδρυματικές και άλλες πηγές, η φύση και η ποσότητα των οποίων είναι παρόμοιες με εκείνες των ΑΗΗΕ προερχόμενων από νοικοκυριά. Τα απόβλητα από ΗΗΕ, που ενδέχεται να χρησιμοποιείται τόσο από ιδιωτικά νοικοκυριά όσο και από χρήστες πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών, θεωρούνται σε κάθε περίπτωση ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης·
θ) «χρηματοδοτική συμφωνία» : οποιαδήποτε συμφωνία ή διακανονισμός δανειοδότησης, εκμίσθωσης, μίσθωσης ή μελλοντικής πώλησης εξοπλισμού, ανεξάρτητα από το αν οι όροι της εν λόγω συμφωνίας ή διακανονισμού ή οιασδήποτε συνοδευτικής συμφωνίας ή διακανονισμού προβλέπουν ή επιτρέπουν τη μεταβίβαση της κυριότητας του εξοπλισμού·
ι) «κυκλοφορία στην αγορά» : κάθε προμήθεια προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν·
ια) «διάθεση στην αγορά» : η πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά σε επαγγελματική βάση·
ιβ) «αφαίρεση» : ο χειρωνακτικός, μηχανικός, χημικός ή μεταλλουργικός χειρισμός που έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζονται σε κλειστό περιβάλλον οι επικίνδυνες ουσίες, τα μείγματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία ως αναγνωρίσιμη ροή ή αναγνωρίσιμο τμήμα ροής στο πλαίσιο της επεξεργασίας. Μια ουσία, ένα μείγμα ή ένα συστατικό είναι αναγνωρίσιμο εάν υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησής του για να αποδειχθεί η ασφαλής για το περιβάλλον επεξεργασία·
ιγ) «ιατρικό βοήθημα» : ιατρικό βοήθημα ή εξάρτημα κατά την έννοια, αντίστοιχα, της υποπαραγράφου 2.1 στοιχεία α) ή β) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της υπ. Αριθ. ΔΥ8δ/ Γ.Π.οικ.130648/2009 ΚΥΑ (Β΄2198) «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων», το οποίο συνιστά ΗΗΕ·
ιδ) «ιατρικό βοήθημα που χρησιμοποιείται στη διάγνωση in vitro» : βοήθημα ή εξάρτημα που χρησιμοποιείται στη διάγνωση in vitro κατά την έννοια, αντίστοιχα, του στοιχείου β) ή γ) του άρθρου 1 παράγραφος 2 της υπ. Αριθ. ΔΥ8δ/ οικ.3607/892/2001 ΚΥΑ (Β΄1060) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 98/79/ΕΚ …. για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα», το οποίο συνιστά ΗΗΕ·
ιε) «ενεργό εμφυτεύσιμο ιατρικό βοήθημα» : ενεργό εμφυτεύσιμο ιατρικό βοήθημα κατά την έννοια του στοιχείου γ) του άρθρου 1 παράγραφος 2 της υπ. Αριθ. ΔΥ8δ/ Γ.Π.οικ. 130644/2009 ΚΥΑ (Β΄2197) «περί ενεργών εμφυτεύσιμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων», το οποίο συνιστά ΗΗΕ.
ιστ) «Εναλλακτική διαχείριση ΑΗΗΕ»: οι εργασίες συλλογής/διαλογής, μεταφοράς, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, επεξεργασίας και ανάκτησης των ΑΗΗΕ, ώστε να εξυπηρετείται ένας χρήσιμος σκοπός.
ιζ) «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης»: το σύστημα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παρ. 19) του ν.2939/2001.

ιη) «σημεία συλλογής» τα σημεία που έχουν επιλεγεί ως κατάλληλοι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 για να απορρίπτουν οι τελικοί χρήστες τα ΑΗΗΕ ώστε να επιτυγχάνεται η χωριστή συλλογή τους. Τα σημεία συλλογής δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις αδειοδότησης που προβλέπονται στην κείμενη σχετική νομοθεσία.

ιθ) « κέντρα διαλογής/ταξινόμησης»: μονάδες όπου συγκεντρώνονται ΑΗΗΕ από σημεία συλλογής, με σκοπό την ταξινόμησή τους σε κατηγορίες, σύμφωνα με τα παραρτήματα Ι ή ΙΙΙ κατά περίπτωση και, μετά από έλεγχο, τη διαλογή τους σε ΑΗΗΕ που θα υποβληθούν σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και σε ΑΗΗΕ που θα οδηγηθούν σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παρούσας απόφασης.

κ) «Αρμόδια αρχή»: για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), σύμφωνα με τις παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου 24 του ν.2939/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος σύμφωνα με την παράγραφο 11 του ίδιου άρθρου του ν. 2939/2001 (Α΄ 157)

2. Η έννοια των όρων “απόβλητα», «επικίνδυνα απόβλητα», «διαχείριση αποβλήτων», «συλλογή», «χωριστή συλλογή», «πρόληψη», «επαναχρησιμοποίηση», «επεξεργασία», «ανάκτηση», «προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση», «ανακύκλωση» , «διάθεση» και «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές», προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν.4042/2012.

 • 2 Απριλίου 2014, 14:41 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

  Τα κριτήρια i-ii-iii του ορισμού «γ) μεγάλης κλίμακας σταθερή εγκατάσταση» εφαρμόζονται αθροιστικά ή διαζευκτικά; (και – ή)

 • 2 Απριλίου 2014, 14:45 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

  Θα πρέπει να δοθούν μη δεσμευτικά παραδείγματα για τις έννοιες:

  β)μεγάλης κλίμακας σταθερά βιομηχανικά εργαλεία
  γ)μεγάλης κλίμακας σταθερή εγκατάσταση

  προκειμένου να αποφευχθούν διαφορετικές προσεγγίσεις.

 • 2 Απριλίου 2014, 14:38 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

  Ορθώς, τα σημεία συλλογής δεν πρέπει να υπόκεινται στις απαιτήσεις αδειοδότησης που προβλέπονται στην κείμενη σχετική νομοθεσία.

  Όμως:
  1) στο ΦΕΚ 2932 Β/2013 για τους «Χώρους διακίνησης παλαιών μετάλλων …» περιέχονται ΠΠΔ για την αποθήκευση ΑΗΗΕ.

  2) Στο άρθρο 6, παρ. 2.β του Σχεδίου προβλέπεται η οργάνωση Σημείων Συλλογής «… και επιχειρήσεις …και ιδιωτικού τομέα».

  Τελικά μία «μάνδρα παλαιών μετάλλων» υπό ποιο καθεστώς θα μπορεί να συλλέγει ΑΗΗΕ;