Άρθρο 06: Όροι και προϋποθέσεις για τη χωριστή συλλογή και μεταφορά ΑΗΗΕ(άρθρα 5,6 παρ.2 και 8 παρ.3, της Οδηγίας)

1. Γενικά
1.1. Για την ελαχιστοποίηση της διάθεσης των ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων (μεικτών) αστικών αποβλήτων και την επίτευξη υψηλού επιπέδου χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ, κυρίως και κατά προτεραιότητα, αποβλήτων εξοπλισμού ανταλλαγής θερμότητας ο οποίος περιέχει ουσίες που καταστρέφουν το όζον και φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, λαμπτήρων φθορισμού που περιέχουν υδράργυρο, φωτοβολταϊκών πλαισίων (photovoltaic panels) και εξοπλισμού μικρού μεγέθους των κατηγοριών 5 και 6 του παραρτήματος ΙΙΙ, πρέπει να τηρούνται τουλάχιστον οι ειδικότερες απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

1.2. Η χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ είναι υποχρεωτική και ως εκ τούτου απαγορεύεται η συλλογή και μεταφορά των ΑΗΗΕ από κοινού με τα οικιακά απόβλητα

1.3. Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης που προβλέπονται στο κεφάλαιο Γ΄, έχουν την ευθύνη για την οργάνωση και την εποπτεία των εργασιών συλλογής και μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων διαλογής/ ταξινόμησης ΑΗΗΕ..

2. ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης
Η χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται σε σημεία συλλογής, που φέρουν κατάλληλη επισήμανση και ειδικότερα:
α) Σε δημοτικά σημεία συλλογής που καθορίζονται από τους ΟΤΑ σε συνεργασία με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παραγράφου 2.1. Στο πλαίσιο των συμβάσεων συνεργασίας που καταρτίζονται μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών ( ΟΤΑ και συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης) πρέπει, μεταξύ των άλλων, να προσδιορίζονται και μέτρα για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των σημείων συλλογής.

β) Σε καταστήματα λιανικού εμπορίου, ή σε εξειδικευμένα καταστήματα και Super markets που διακινούν ΗΗΕ, σε δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

2.1. Για τη πραγματοποίηση της χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες ειδικότερες απαιτήσεις:

2.1.1.) Οι ΟΤΑ από κοινού με τα ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ, υποχρεούνται κατά τον καθορισμό των σημείων συλλογής να λαμβάνουν υπόψη κυρίως την πληθυσμιακή πυκνότητα και να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα των σημείων συλλογής , ώστε οι τελικοί χρήστες και οι διανομείς να μπορούν να επιστρέφουν τα απόβλητα αυτά δωρεάν.

2.1.2.) Οι διανομείς υποχρεούνται:
α) όταν παρέχουν νέο προϊόν, να παραλαμβάνουν, με σχέση ένα προς ένα, χωρίς επιβάρυνση, αποσυρόμενο εξοπλισμό, ο οποίος είναι ισοδύναμου τύπου και εκπληρώνει τις ίδιες λειτουργίες με τον παρεχόμενο εξοπλισμό.
Είναι δυνατό με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ μετά από εισήγηση του ΕΟΑΝ να θεσπίζεται παρέκκλιση από την ανωτέρω διάταξη, εφόσον διασφαλίζεται ότι με την παρέκκλιση αυτή:
αα) δεν καθίσταται δυσχερέστερη για τον τελικό κάτοχο η επιστροφή των ΑΗΗΕ και
ββ) η επιστροφή των ΑΗΗΕ παραμένει δωρεάν για τον τελικό κάτοχο.
Εάν γίνει χρήση της ανωτέρω παρέκκλισης η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

β) να προσφέρουν στους τελικούς χρήστες, στα καταστήματα λιανικής τα οποία διαθέτουν χώρους πώλησης ΗΗΕ εμβαδού τουλάχιστον 400 m2 ή πολύ κοντά σε αυτά, τη δυνατότητα δωρεάν απόρριψης πολύ μικρών ΑΗΗΕ (καμιά από τις εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνει τα 25 cm) χωρίς υποχρέωση αγοράς αντίστοιχου ΗΗΕ και στη συνέχεια, να παραδίδουν τα ΑΗΗΕ σε νόμιμους συλλέκτες ΑΗΗΕ που συνεργάζονται με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ.
γ) να λαμβάνουν μέτρα για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του σημείου συλλογής.
δ) να διακινούν προϊόντα ΗΗΕ των οποίων οι παραγωγοί είναι καταχωρημένοι στο μητρώο παραγωγών που προβλέπεται στο άρθρο 17 και ενταγμένοι σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ,
ε) να τηρούν στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες των ΑΗΗΕ που συγκεντρώνουν στα σημεία συλλογής καθώς και στοιχεία για τους συλλέκτες/ μεταφορείς και τις ποσότητες ΑΗΗΕ που τους παραδίδουν και να παρέχουν σχετικές πληροφορίες στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ.
καθώς και τις ποσότητες που παραδίδουν και τους αποδέκτες αυτών
2.1.2.1) Οι διανομείς, έχουν τη δυνατότητα να παραδίδουν τα ΑΗΗΕ σε δημοτικά σημεία συλλογής ή σε κέντρα διαλογής/ ταξινόμησης, εφόσον αυτά έχουν συσταθεί, ή μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

2.1.3) Οι τελικοί χρήστες /καταναλωτές οφείλουν να διαχωρίζουν τα ΑΗΗΕ από τα λοιπά οικιακά απόβλητα και να τα παραδίδουν είτε στα σημεία συλλογής που προβλέπονται στην παράγραφο 2, είτε , κατευθείαν, σε επιχειρήσεις/ μονάδες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 2.1.1. του άρθρου 5Α.

2.1.4) Εάν τα επιστρεφόμενα ΑΗΗΕ παρουσιάζουν, σύμφωνα με τα εθνικά και κοινοτικά πρότυπα υγείας και ασφάλειας, κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού λόγω μόλυνσης ή ρύπανσης, είναι δυνατόν να μην παραλαμβάνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις των προηγούμενων εδαφίων. Στην περίπτωση αυτή τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι στα σημεία συλλογής θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την επιστροφή των ανωτέρω ΑΗΗΕ.

2.1.5) Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ μετά από εισήγηση του ΕΟΑΝ, μπορεί να θεσπίζονται ειδικά μέτρα για την επιστροφή των ΑΗΗΕ, στις περιπτώσεις που ο εξοπλισμός δεν περιλαμβάνει τα ουσιώδη κατασκευαστικά του στοιχεία ή αν περιέχει άλλα απόβλητα εκτός των ΑΗΗΕ.

3. Η συλλογή των ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης που προέρχονται από εμπορικές, βιομηχανικές, ιδρυματικές και άλλες πηγές, γίνεται από νόμιμους συλλέκτες απευθείας από τις εγκαταστάσεις/ χώρους των χρηστών. Κατά την παραλαβή ΑΗΗΕ, εκδίδεται Βεβαίωση Παραλαβής. Ο τρόπος έκδοσης/ χορήγησης της Βεβαίωσης αυτής καθορίζεται στη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και συλλεκτών.

4. Οποιοσδήποτε συλλέγει και μεταφέρει ΑΗΗΕ, πέραν των απαιτήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5Α, υποχρεούται:
α) να διατηρεί αρχεία των ποσοτήτων των ΑΗΗΕ που συλλέγει και να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ,
β) να μεταφέρει τα ΑΗΗΕ και να τα παραδίδει σε κέντρα διαλογής/ ταξινόμησης, σε επιχειρήσεις /μονάδες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ή /και σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας,
δ) να διασφαλίζει την ακεραιότητα του συλλεγόμενου/ μεταφερόμενου αποβλήτου ώστε να δημιουργούνται βέλτιστες συνθήκες για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και περιορισμός των επικίνδυνων ουσιών.

 • 3 Απριλίου 2014, 17:57 | BIANATT ABEE

  Παράγραφος 1.3: πρέπει να διευκρινιστεί τη εννοείται με την «οργάνωση» των εργασιών συλλογής – μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων διαλογής/ταξινόμησης ΑΗΗΕ, εκ μέρους των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

  Παράγραφος 2.1.5: στο σχεδιασμό των μέτρων πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την κάλυψη του αυξημένου κόστος διαχείρισης τους από τις μονάδες επεξεργασίας (επιπλέον διαλογές, πιθανός κίνδυνος διαρροής επικίνδυνων υλικών κλπ) και των απωλειών εσόδων των τελευταίων όταν τα συστατικά στοιχεία που απουσιάζουν αποτελούν ανακυκλώσιμα υλικά ή υλικά προς επαναχρησιμοποίηση, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους.

 • 2 Απριλίου 2014, 14:15 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

  παρ. 2.1.4 & 2.1.5:

  Δεν είναι ρεαλιστική η πρόβλεψη για » επιστροφή των ΑΗΗΕ με ελλείψεις»

 • 2 Απριλίου 2014, 14:43 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

  παρ. 2.1.2 εδάφ β):
  Συντακτικά είναι -μάλλον- πιο κατανοητό:
  «… εντός των καταστημάτων …»
  αντί: «… στα καταστήματα ..»

 • 1 Απριλίου 2014, 18:29 | Κυρκίτσος Φίλιππος

  Το α) του σημείου 2.1.2 του άρθρου 6 να βελτιωθεί με την προσθήκη της υποχρέωσης παραλαβής από τους διανομείς, εφόσον όμως παραδίδεται αντίστοιχος εξοπλισμός από τους καταναλωτές. Πρέπει να γίνει η προσθήκε για να μην υπάρχει ασάφεια. Οπότε το α) του σημείου 2.1.2 του άρθρου 6 γίνεται ως εξής:

  2.1.2.) Οι διανομείς υποχρεούνται:
  α) όταν παρέχουν νέο προϊόν, να έχουν υποχρέωση να παραλαμβάνουν, με σχέση ένα προς ένα, χωρίς επιβάρυνση, αποσυρόμενο εξοπλισμό, ο οποίος είναι ισοδύναμου τύπου και εκπληρώνει τις ίδιες λειτουργίες με τον παρεχόμενο εξοπλισμό, εφόσον παραδίδεται από τους καταναλωτές.

 • 1 Απριλίου 2014, 14:05 | ΔΑΒΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

  Πρόβλεψη:

  Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2α για τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης είναι
  υποχρεωτική η χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ και πραγματοποιείται σε σημεία συλλογής, που φέρουν κατάλληλη επισήμανση. Ειδικότερα:
  α) Σε δημοτικά σημεία συλλογής που καθορίζονται από τους ΟΤΑ σε συνεργασία με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παραγράφου 2.1. Στο πλαίσιο των συμβάσεων συνεργασίας που καταρτίζονται μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών ( ΟΤΑ και συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης) πρέπει, μεταξύ των άλλων, να προσδιορίζονται και μέτρα για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των σημείων συλλογής.

  Παρατήρηση:
  Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει αναφορά ότι τα συγκεκριμένα δημοτικά σημεία θα πρέπει να μην βρίσκονται εντός μη αδειοδοτημένων περιβαλλοντικά μονάδων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (π.χ μη νόμιμων μονάδων συγκέντρωσης άλλου είδους στερεών αποβλήτων όπως παλαιά μέταλλα) ώστε να μην γίνεται εν μέρη νομιμοποίηση των συγκεκριμένων χώρων.

  Ευχαριστώ

 • 1 Απριλίου 2014, 08:10 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  2.1.2.) Οι διανομείς υποχρεούνται:
  α) όταν παρέχουν νέο προϊόν, να παραλαμβάνουν, με σχέση ένα προς ένα, χωρίς επιβάρυνση, αποσυρόμενο εξοπλισμό, ο οποίος είναι ισοδύναμου τύπου και εκπληρώνει τις ίδιες λειτουργίες με τον παρεχόμενο εξοπλισμό.

  καλημέρα σας.

  η ερώτηση είναι ειδικά για τις ογκώδεις συσκευές ποιό θεωρείται ως σημείο παραλαβής ? το κατάστημα ή ο χώρος του ιδιώτη (οικία).

  εκτιμώ ότι πρέπει να διευκρινιστεί καθώς ο ιδιώτης στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν έχει την δυαντότητα παράδοσης ογκώδους συσκευής.

  Με εκτίμηση.