Άρθρο 17: Καταχώριση και υποβολή πληροφοριών και εκθέσεων ((άρθρο 16 της Οδηγίας)

1. Ο ΕΟΑΝ καταρτίζει και τηρεί εθνικό μητρώο παραγωγών, σύμφωνα με την παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών που προμηθεύουν ΗΗΕ χρησιμοποιώντας επικοινωνία εξ αποστάσεως. Το μητρώο έχει σκοπό την παρακολούθηση της τήρησης των απαιτήσεων της παρούσας απόφασης.
Οι παραγωγοί που προμηθεύουν ΗΗΕ χρησιμοποιώντας εξ αποστάσεως επικοινωνία όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ) σημείο iv) καταχωρίζονται στο κράτος μέλος προς το οποίο γίνεται η πώληση. Η καταχώριση γίνεται μέσω των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2, εκτός εάν έχουν ήδη καταχωρισθεί στο κράτος μέλος προς το οποίο γίνεται η πώληση.

2. Για την κατάρτιση του εθνικού μητρώου παραγωγών απαιτούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) κάθε παραγωγός ή κάθε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σε περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 18, καταχωρίζεται όπως απαιτείται και έχει τη δυνατότητα να καταχωρίζει ηλεκτρονικά όλες τις σχετικές πληροφορίες που περιγράφουν τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου παραγωγού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος·
β) κατά την καταχώριση, κάθε παραγωγός ή κάθε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, στην περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 18, παρέχει τις πληροφορίες του παραρτήματος Χ μέρος Α και αναλαμβάνει να τις επικαιροποιεί·
γ) κάθε παραγωγός ή κάθε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, στην περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 18, παρέχει τις πληροφορίες του παραρτήματος Χ μέρος Β·
δ) το εθνικό μητρώο παρέχει την πρόσβαση σε άλλα εθνικά μητρώα μέσω συνδέσμων στις ιστοσελίδες τους, προκειμένου να διευκολύνεται, η καταχώριση των παραγωγών ή, σε περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 18, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους.

3. Το υπόδειγμα για την καταχώριση και την υποβολή εκθέσεων και η συχνότητα υποβολής στο μητρώο καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 της οδηγίας 2012/19/ΕΚ.

4. Ο ΕΟΑΝ συγκεντρώνει κάθε χρόνο πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων τεκμηριωμένων εκτιμήσεων, σχετικά με τις ποσότητες και τις κατηγορίες ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά, συλλέγονται με οποιοδήποτε τρόπο, προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση, υποβάλλονται σε επεξεργασία, ανακτώνται, επαναχρησιμοποιούνται και ανακυκλώνονται , καθώς και σχετικά με τα χωριστά συλλεγόμενα ΑΗΗΕ που εξάγονται, κατά βάρος. Τις πληροφορίες αυτές τις κοινοποιεί και στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ

5. Το ΥΠΕΚΑ υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάθε τρία χρόνια, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Η έκθεση συντάσσεται βάσει ερωτηματολογίου, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 της οδηγίας 2012/19/ΕΚ . Η έκθεση κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα σε εννέα μήνες από το τέλος της αντίστοιχης τριετούς περιόδου.
Η πρώτη έκθεση καλύπτει την περίοδο από τις 14 Φεβρουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.