Άρθρο 09: Όροι και προϋποθέσεις για τις διασυνοριακές μεταφορές ΑΗΗΕ (άρθρα 10 και 23 παρ.2 της Οδηγίας)

1. Η επεξεργασία των ΑΗΗΕ μπορεί να διενεργείται και εκτός της χώρας, σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, με την προϋπόθεση ότι τα ΑΗΗΕ μεταφέρονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2. Τα ΑΗΗΕ που εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1418/2007, υπολογίζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των στόχων του άρθρου 10, μόνον εφόσον ο εξαγωγέας μπορεί να αποδείξει ότι η επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με συνθήκες ισοδύναμες με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των ισοδυνάμων συνθηκών θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 της οδηγίας 2012/19/ΕΚ.

3. Οι μεταφορές μεταχειρισμένου ΗΗΕ για τον οποίο υπάρχει υποψία ότι πρόκειται για ΑΗΕΕ, πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος VI.

  • 3 Απριλίου 2014, 17:09 | BIANATT ABEE

    Παράγραφος 2: πρέπει να απαγορεύεται η εξαγωγή μη απορρυπασμένων ΑΗΗΕ προς επεξεργασία – απορρύπανση όταν ο εξαγωγέας δεν μπορεί να αποδείξει ότι η επεξεργασία τους έγινε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσης. Η διατύπωση της παραγράφου υπονοεί ότι όταν δεν προσκομίζονται οι αποδείξεις τα εξαγόμενα ΑΗΗΕ απλώς δεν θα υπολογίζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των στόχων του άρθρου 10.