Άρθρο 04: Σχεδιασμός προϊόντων (άρθρο 4 της Οδηγίας)

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του ενωσιακού δικαίου για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας α) για το σχεδιασμό προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του π.δ. 7/2011 «Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2009/125/ΕΚ ….Τροποποίηση του π.δ. 32/2010 (Α΄70)» (Α΄14) και β) για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών κατά την κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με το π.δ. 114/2013, οι παραγωγοί ΗΗΕ οφείλουν κατά τον σχεδιασμό και την παραγωγή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ):
α) να συνεργάζονται με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ για την ανάληψη κοινής δράσης ώστε να διευκολύνεται η επαναχρησιμοποίηση, η αποσυναρμολόγηση και η ανάκτηση των ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους στοιχείων και των συναρμολογημένων μερών τους και των υλικών.
β) να τηρούν τις απαιτήσεις οικολογικής σχεδίασης όσον αφορά τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης και της επεξεργασίας των ΑΗΗΕ, που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο του π.δ. 7/2011, και
γ) να μην εμποδίζουν, με ειδικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού ή διαδικασίες κατασκευής, την επισκευή, τη πιθανή αναβάθμιση, την επαναχρησιμοποίηση, την αποσυναρμολόγηση, την αξιοποίηση και ιδίως την ανακύκλωση των ΑΗΗΕ, εκτός εάν εφαρμόζονται διαδικασίες κατασκευής και ειδικά χαρακτηριστικά σχεδίασης που παρουσιάζουν πλεονεκτήματα υπέρμετρης σημασίας, παραδείγματος χάριν ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και/ή τις απαιτήσεις ασφαλείας.

δ) να ενσωματώνουν αυξανόμενη ποσότητα ανακυκλωμένου υλικού στα νέα προϊόντα ΗΗΕ, προκειμένου να αναπτύσσονται οι αγορές για ανακυκλωμένα υλικά

  • 1 Απριλίου 2014, 18:11 | Κυρκίτσος Φίλιππος

    Στην παράγραφο γ του άρθρου 4 να προστεθεί η φράση «την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση»,μετά την λέξη «επαναχρησιμοποίηση» και η παράγραφος γ του άρθρου 4 να γίνει ως εξής:

    γ) να μην εμποδίζουν, με ειδικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού ή διαδικασίες κατασκευής, την επισκευή, τη πιθανή αναβάθμιση, την επαναχρησιμοποίηση, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την αποσυναρμολόγηση, την αξιοποίηση και ιδίως την ανακύκλωση των ΑΗΗΕ, εκτός εάν εφαρμόζονται διαδικασίες κατασκευής και ειδικά χαρακτηριστικά σχεδίασης που παρουσιάζουν πλεονεκτήματα υπέρμετρης σημασίας, παραδείγματος χάριν ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και/ή τις απαιτήσεις ασφαλείας.