Άρθρο 21: Κυρώσεις (άρθρο 22 της Οδηγίας)

1. Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3854/2010 και στη συνέχεια με το άρθρο 6 της Ενότητας Α΄ του ν.4042/2012. Ειδικότερα οι εν λόγω κυρώσεις επιβάλλονται:
α) στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ που ενεργούν κατά παράβαση της παρούσας απόφασης και ιδίως των διατάξεων των άρθρων 13,14,15 και 16,
β) στους παραγωγούς που ενεργούν κατά παράβαση της παρούσας απόφασης και ιδίως των διατάξεων των άρθρων 4, 6, 10, 11,12, 13 (παρ.1 και 2), 16, 17 και 18 αυτού,
γ) στους συλλέκτες και μεταφορείς που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5Α (παρ.1β), 6 και 9 αντίστοιχα,
δ) στα κέντρα διαλογής/ ταξινόμησης που ενεργούν κατά παράβαση της παραγράφου 1β και της υποπαραγράφου 2.3 του άρθρου 5Α
ε) στις μονάδες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση που ενεργούν κατά παράβαση παραγράφου 1β και της υποπαραγράφου 2.4. του άρθρου 5Α
στ) στους διανομείς που ενεργούν κατά παράβαση της παραγράφου 2.1.2 του άρθρου 6

2. Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης κατά παράβαση του άρθρου 5Α (παρ.1α), επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 όπως το άρθρο 28 τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν.4042/2012 και το άρθρο 30 με το ν.3010/2003, το ν.4014/2011 και τέλος με το ν.4042/2012 (άρθρο 37).

3. Με πρόστιμο από 100.000 μέχρι 300.000 Ευρώ τιμωρείται το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης που κατά παράβαση της υποπαραγράφου 5.2. του άρθρου 14, δεν προβαίνει σε διαδικασία τροποποίησης της χορηγηθείσας σε αυτό έγκρισης.
3.1. Σε περίπτωση που η προβλεπόμενη στην υποπαράγραφο 5.1. του άρθρου 14 αίτηση για ανανέωση της έγκρισης υποβάλλεται εκπρόθεσμα επιβάλλεται πρόστιμο 10.000-100.000 ευρώ με κριτήριο τη χρονική διάρκεια της παράβασης και τη γεωγραφική εμβέλεια του συστήματος.

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή των παραγωγών σε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης είναι η εξόφληση επιβληθέντων τελεσίδικων διοικητικών κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις και η μη έκδοση σε βάρος τους τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για τέλεση αξιόποινων πράξεων ή παραλείψεων κατά παράβαση του άρθρου 28 του ν.1650/1986, όπως ισχύει.

5. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 16 του π.δ. 114/2013 καθώς και σε άλλες ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.