Άρθρο 02:Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 της Οδηγίας)

1. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΗΗΕ) ως εξής:
α) από τις 13 Αυγούστου 2012 έως τις 14 Αυγούστου 2018 (μεταβατική περίοδος), στον ΗΗΕ που υπάγεται στις κατηγορίες του παραρτήματος Ι, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3. Το παράρτημα ΙΙ περιέχει μη εξαντλητικό κατάλογο ειδών ΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες του παραρτήματος Ι·
β) από τις 15 Αυγούστου 2018, σε όλο τον ΗΗΕ, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4. Ο ΗΗΕ κατατάσσεται στις κατηγορίες του παραρτήματος ΙΙΙ. Το παράρτημα ΙV περιέχει μη εξαντλητικό κατάλογο ειδών ΗΗΕ που εμπίπτουν στις κατηγορίες του παραρτήματος ΙΙΙ (ανοικτός κατάλογος).

2. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με:
α) την ασφάλεια και την υγεία καθώς και τα χημικά προϊόντα, ειδικότερα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 «για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων», καθώς και
β) τη διαχείριση αποβλήτων, σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο του ν.4042/2012 ( Ενότητα Β΄), που έχει εκδοθεί σε συμμόρφωση με την οδηγία 2008/98/ΕΚ και
γ) το σχεδιασμό των προϊόντων,
δ) την κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με το π.δ. 114/2013 που έχει εκδοθεί σε συμμόρφωση με την οδηγία 2011/65/ΕΚ.

3. Η απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα είδη ΗΗΕ:
α) στον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων ασφάλειας της χώρας, στον οποίο περιλαμβάνονται τα όπλα, τα πυρομαχικά και το πολεμικό υλικό που προορίζονται για αμιγώς στρατιωτικούς σκοπούς·
β) στον εξοπλισμό που είναι ειδικά σχεδιασμένος και εγκατεστημένος ως τμήμα άλλου τύπου εξοπλισμού που αποκλείεται ή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας , ο οποίος μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία του μόνο εάν αποτελεί τμήμα του εν λόγω εξοπλισμού·
γ) στους λαμπτήρες πυράκτωσης.

4. Πέραν του εξοπλισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 3, από τις 15 Αυγούστου 2018 η απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα είδη ΗΗΕ:
α) στον εξοπλισμό που είναι σχεδιασμένος να σταλεί στο διάστημα·
β) σε μεγάλης κλίμακας σταθερά βιομηχανικά εργαλεία ·
γ) σε σταθερές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, με εξαίρεση τον περιλαμβανόμενο εξοπλισμό που δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις εγκαταστάσεις αυτές·
δ) στα μέσα μεταφοράς ανθρώπων ή εμπορευμάτων, εξαιρουμένων των ηλεκτρικών δίκυκλων οχημάτων που δεν διαθέτουν έγκριση τύπου·
ε) σε μη οδικά κινητά μηχανήματα που προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση·
στ) στον ειδικό εξοπλισμό που έχει σχεδιασθεί αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης και διατίθεται μόνο από επιχείρηση σε επιχείρηση
ζ) στα ιατρικά βοηθήματα και τα ιατρικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro, όταν τα εν λόγω βοηθήματα αναμένεται να καταστούν μολυσματικά πριν από το τέλος του κύκλου ζωής τους και στα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα.

 • 3 Απριλίου 2014, 15:55 | BIANATT ABEE

  Για τις εξαιρέσεις των παραγράφων 3 και 4 πρέπει να διευκρινίζεται ότι η διαχείριση των ΑΗΗΕ είναι υποχρεωτικό να γίνεται από φορείς κατάλληλα αδειδοτημένους (να εφαρμόζεται δηλαδή η απορρύπανση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ ή άλλα πρότυπα επεξεργασίας που πιθανώς θα εισαχθούν κατ’εφαρμογή του Άρθρου 8 παράγραφος 5), παρ’ότι άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από την ΚΥΑ, όπως η υποχρεωτική συμβατική σχέση των φορέων αυτών με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, εκλίπουν για τα ΑΗΗΕ που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.

 • 2 Απριλίου 2014, 14:30 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

  Δεν πρέπει να διευκρινισθεί ότι, παρά την εξαίρεση από το Πεδίο Εφαρμογής της ΚΥΑ ακόμη και για τα:

  «β) μεγάλης κλίμακας σταθερά βιομηχανικά εργαλεία»
  «γ) μεγάλης κλίμακας σταθερή εγκατάσταση»

  πρέπει να εφαρμόζεται η επιλεκτική επεξεργασία -δηλαδή απορρύπανση- όταν φθάνουν στο ΤΚΖ τους και αποξηλώνονται;

  πχ περιεχόμενοι πυκνωτές, οθόνες PLC, έλαια μετάδοσης θερμότητας (ΕΚΑ 13.03.ΧΧ), λαμπτήρες φθορισμού στο κοντρόλ πάνελ κ.ά.