Άρθρο 07: Ποσοστό συλλογής (άρθρο 7 της Οδηγίας)

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 (εδάφιο 1.1) και στο πλαίσιο εφαρμογής της αρχής της ευθύνης του παραγωγού, το ελάχιστο ποσοστό συλλογής που πρέπει να επιτυγχάνεται ετησίως ορίζεται ως εξής:
α) Από το 2016, το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 45 %, και υπολογίζεται βάσει του συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο έτος, σύμφωνα με το άρθρο 6 , και εκφράζεται ως ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά κατά τα προηγούμενα τρία έτη.
Ο ΕΟΑΝ λαμβάνει μέτρα για τη σταδιακή αύξηση των ποσοτήτων των συλλεγόμενων ΑΗΗΕ κατά το διάστημα από το 2016 έως το 2019, εκτός αν έχει ήδη επιτευχθεί το ανωτέρω ποσοστό συλλογής.
β) Από το 2019, το ελάχιστο ποσοστό συλλογής που πρέπει να επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση πρέπει να είναι το 65 % του μέσου ετήσιου βάρους των ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά την προηγούμενη τριετία, ή εναλλακτικά το 85 % των ΑΗΗΕ που παράγονται ανά βάρος.
γ) Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 θα εξακολουθήσει να ισχύει ποσοστό χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης που αντιστοιχεί είτε σε ποσότητα τουλάχιστον τεσσάρων χιλιόγραμμων κατά μέσο όρο ανά κάτοικο ανά έτος, είτε σε ποσότητα ίση με το μέσο ετήσιο βάρος των ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν την προηγούμενη τριετία, ανάλογα με το ποια ποσότητα είναι μεγαλύτερη.
Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και ενδεχομένως και άλλου κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μετά από εισήγηση του ΕΟΑΝ, είναι δυνατόν να ορίζονται πιο φιλόδοξοι επιμέρους στόχοι για χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ. Στην περίπτωση αυτή το ΥΠΕΚΑ ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2.Ο ΕΟΑΝ έχει την ευθύνη για την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων προκειμένου να επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω ποσοτικού στόχοι εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 35 (παρ. 1) του ν.4042/2012

3. Για να αξιολογείται κατά πόσο έχει επιτευχθεί το ελάχιστο ποσοστό συλλογής, τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης υποχρεούνται να διαβιβάζουν στον ΕΟΑΝ πληροφορίες για τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά σύμφωνα με το άρθρο 6, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον πληροφοριών για τα ΑΗΗΕ που
α) παραλήφθηκαν από σημεία συλλογής, κέντρα διαλογής/ταξινόμησης, επιχειρήσεις /μονάδες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και από εγκαταστάσεις επεξεργασίας,
β) παραλήφθηκαν από τους διανομείς,

4. Ο καθορισμός κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του συνολικού βάρους του ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά και κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό της κατά βάρος ποσότητας ΑΗΗΕ που παράγονται, γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 της οδηγίας 2012/19/ΕΚ.

  • 3 Απριλίου 2014, 17:56 | BIANATT ABEE

    Παράγραφος 1β: πρέπει να υιοθετηθεί η μέθοδος προσδιορισμού του βάρους του ΗΗΕ και των ΑΗΗΕ σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 5 του Άρθρου 7 της οδηγίας.