Άρθρο 13: Οργάνωση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των AHEE (εφαρμογή άρθρων 12 και 13 της Οδηγίας)

1. Οι παραγωγοί HHE ή τρίτοι που λειτουργούν κατ’ εξουσιοδότησή τους, υποχρεούνται να οργανώνουν συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 2939/01, όπως ισχύει και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. Τα εν λόγω συστήματα μπορούν να είναι ατομικά ή συλλογικά, οποιασδήποτε νομικής μορφής, όπως εταιρείες (Α.Ε.- Ε.Π.Ε. κ.λ.π.), συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες.

2. Κάθε παραγωγός ΗΗΕ εφόσον δεν προβαίνει στην οργάνωση ατομικού ή συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, υποχρεούται να συμμετέχει σε εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ,. Η συμμετοχή στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συνοδεύεται από την καταβολή στο σύστημα χρηματικής εισφοράς εκ μέρους του ενδιαφερόμενου παραγωγού, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 16. Το ύψος της εισφοράς αυτής αναγράφεται στη σύμβαση προσχώρησης του παραγωγού στο συλλογικό σύστημα.
:
3. Νέα συστήματα, ατομικά ή συλλογικά, μπορούν να οργανώνονται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους της παρούσας απόφασης, με την προϋπόθεση ότι μέχρι την έγκριση των νέων αυτών συστημάτων, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί είναι ενταγμένοι σε ήδη λειτουργούντα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ.

4. Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ υποχρεούνται να συνεργάζονται μόνο με α) νόμιμους συλλέκτες οι οποίοι έχουν τις προβλεπόμενες από την εκάστοτε κείμενη σχετική νομοθεσία άδειες συλλογής/ μεταφοράς αποβλήτων και εφόσον πληρούνται εκτός των άλλων και οι απαιτήσεις χωριστής συλλογής, που προβλέπονται στο άρθρο 6, β )με κέντρα διαλογής/ ταξινόμησης και με επιχειρήσεις/ μονάδες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση που πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 2.3 και 2.4 αντίστοιχα του άρθρου 5Α καθώς και γ) με εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανάκτησης που διαθέτουν τις άδειες που προβλέπονται από την εκάστοτε κείμενη σχετική νομοθεσία και εφόσον πληρούνται εκτός των άλλων και οι απαιτήσεις του άρθρου 8.

5. Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ λειτουργούν με συνθήκες που να μην εισάγουν διακρίσεις για τα ΗΗΕ. Ειδικότερα τα συστήματα αυτά :
α) σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται εμπόδια στο εμπόριο ή στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και
β) λαμβάνουν κατά κύριο λόγο υπόψη τις απαιτήσεις σε θέματα :
βα) προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών
ββ) προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου.

6. Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ αποβλέπουν ειδικότερα :
α) Στη χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ από τον τελικό χρήστη, προκειμένου:
– τα απόβλητα αυτά να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων, και
– να μειώνεται στο ελάχιστο δυνατό, η διάθεση ΑΗΗΕ ως μεικτών αστικών αποβλήτων έτσι ώστε τα εν λόγω απόβλητα να ανακυκλώνονται σε υψηλό ποσοστό, κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 6.
β) Στην προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, στην επεξεργασία και την ανάκτηση των συλλεγομένων αποβλήτων με τη χρησιμοποίηση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8.

γ) Στη δυνατότητα συνεργασίας των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης άλλων προϊόντων, κατά την έννοια του άρθρου 2 (παρ. 4) του Ν. 2939/2001, όπως με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 7 (υποπαραγ. Α1 περ.5 και Β΄περ.2) και της παρ. 1.1 του άρθρου 10 της υπ. αριθ. 41624/2057/2010 ΚΥΑ.

  • 3 Απριλίου 2014, 18:25 | BIANATT ABEE

    Παράγραφος 6: αντίστοιχα με ότι προβλέπεται στην παράγραφο 5 για τους παραγωγούς – εισαγωγείς ΗΗΕ, θα πρέπει να προβλέπεται στην παράγραφο 6 ότι η λειτουργία των συστημάτων δεν πρέπει να δημιουργεί εμπόδια στο εμπόριο ή στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και σε ότι αφορά στους διαχειριστές ΑΗΗΕ.