Άρθρο 22:Σύσταση επιστημονικής επιτροπής

1. Συστήνεται στο ΥΠΕΚΑ 5μελής Τεχνική Επιστημονική Γνωμοδοτική Επιτροπή, που συγκροτείται από εκπροσώπους του ΕΟΑΝ και της αρμόδιας υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ (ΓΕΔΣΑΠ), καθώς και από επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις στα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Τα μέλη της επιτροπής προτείνονται από τους φορείς που εκπροσωπούν και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής. Στην επιτροπή προεδρεύει ο εκάστοτε εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ.

2. Έργο της επιστημονικής επιτροπής είναι η εξειδίκευση της εφαρμογής του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης ώστε να καθορίζεται πιο συγκεκριμένα τα ΗΗΕ που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης,

3. Η επιτροπή συγκαλείται με μέριμνα της αρμόδιας Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ όποτε κριθεί αναγκαίο, για την καλύτερη και πληρέστερη εφαρμογή της παρούσας απόφασης.