Άρθρο 08: Όροι και προϋποθέσεις για την ενδεδειγμένη επεξεργασία (άρθρα 6 παρ.1, 8 και 9 της Οδηγίας)

1. Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που πρόκειται να προβεί στην εκτέλεση εργασιών επεξεργασίας και ανάκτησης ΑΗΗΕ υποχρεούται να έχει λάβει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) και άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας και ήδη σύμφωνα με τις παραγράφους 1.2 και 3 του άρθρου 36 του ν.4042/2012. Οι προϋποθέσεις εξαιρέσεων από την υποχρέωση ΕΠΟ προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν.4042/2012.
Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις συμβάλλονται υποχρεωτικά με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 της παρούσας απόφασης.

2. Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις , μεριμνούν ώστε η προβλεπόμενη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), να περιλαμβάνει επιπλέον όρους για την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου και την επίτευξη των στόχων ανάκτησης που προβλέπονται στο άρθρο 10.

3. Η ενδεδειγμένη επεξεργασία, πλην της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, καθώς και οι εργασίες ανάκτησης ή ανακύκλωσης, περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, την αφαίρεση όλων των ρευστών και την επιλεκτική επεξεργασία σύμφωνα με το παράρτημα VΙΙ.

4. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των ΑΗΗΕ οφείλουν να εφαρμόζουν τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.
Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας οφείλει να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται τα ΑΗΗΕ σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του Παραρτήματος VΙΙΙ .

5. Είναι δυνατόν, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, να ορίζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ν.2939/2001,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3854/2010, ελάχιστα πρότυπα ποιότητας για την επεξεργασία των συλλεγόμενων ΑΗΗΕ. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

6. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανάκτησης των ΑΗΗΕ οφείλουν να κρατούν στοιχεία σχετικά με τις κατηγορίες και το βάρος των ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους στοιχείων, υλικών και ουσιών κατά την είσοδο και έξοδο από την εγκατάσταση επεξεργασίας και/ή κατά την είσοδο στην εγκατάσταση ανάκτησης ή ανακύκλωσης.

7. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανάκτησης των ΑΗΗΕ εισάγουν πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 «σχετικά με την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ΕΜΑS)».

  • 3 Απριλίου 2014, 17:16 | BIANATT ABEE

    Παράγραφος 4: Οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές νοούνται κατά το Άρθρο 3, παράγραφος 10 της ΚΥΑ 36060 (ΦΕΚ 1450Β/14-6-2013); Γιατί δεν ορίζονται στο Άρθρο 3 της παρούσης. Η πρόταση να συμπληρωθεί ως εξής: «Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των ΑΗΗΕ οφείλουν να εφαρμόζουν τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπου αυτές είναι διαθέσιμες».

    Παράγραφος 5: Σε συνέχεια των όσων προβλέπει η παράγραφος 4 και δεδομένου ότι ο Ν. 3854 προβλέπει ότι οποιοδήποτε πρότυπο καθίσταται υποχρεωτικό με σχετική ΚΥΑ κατόπιν εισήγησης του ΕΟΑΝ (και εφόσον έχει εγκριθεί από τον ΕΛΟΤ), πως θα αποδεικνύεται ότι τα προτεινόμενα πρότυπα αποτελούν «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές»; Στο ίδιο πλαίσιο, ποια θα είναι η διαδικασία υιοθέτησής τους από τους εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης);