Άρθρο 14: Έγκριση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ((εφαρμογή άρθρων 12 και 13 της Οδηγίας)

Για την οργάνωση κάθε συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, απαιτείται η χορήγηση έγκρισης από τον ΕΟΑΝ. Ειδικότερα :
1. Συστήματα ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης:
Για την έγκριση κάθε συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, απαιτείται :
α) Η κατάθεση στον ΕΟΑΝ φακέλου με μελέτη και στοιχεία από τον οποίο :
α.1.) να αποδεικνύεται ότι το σύστημα διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και οικονομική υποδομή για την λειτουργία του και ότι ανταποκρίνεται στους όρους του άρθρου 13 και στις ειδικότερες απαιτήσεις της παρούσας απόφασης
α.2.) να καθορίζονται:
α.2.1) οι στόχοι και οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές,
α.2.2.) Τα προγράμματα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης τα οποία θα υλοποιήσει το σύστημα, κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 11 και 12.

Το ειδικότερο περιεχόμενο του ανωτέρω φακέλου περιγράφεται στο παράρτημα ….

β) Η καταβολή στον ΕΟΑΝ σχετικού ανταποδοτικού τέλους, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Το ποσό του ανταποδοτικού τέλους αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών μετά από εισήγηση του ΕΟΑΝ με κριτήριο τη γεωγραφική εμβέλεια του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.

2. Συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης:
Για την έγκριση κάθε συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης, απαιτείται:
α) η κατάθεση στον ΕΟΑΝ φακέλου με μελέτη και στοιχεία από τον οποίο:
αα) να αποδεικνύεται ότι το σύστημα διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και οικονομική υποδομή για τη λειτουργία του και ότι ανταποκρίνεται στους όρους του άρθρου 13 και στις ειδικότερες απαιτήσεις της παρούσας απόφασης,

ββ) να προσδιορίζεται το ποσό της χρηματικής εισφοράς που καταβάλλουν στο σύστημα οι συμμετέχοντες παραγωγοί με κριτήρια κυρίως το είδος των AHHE, το βάρος, και το ρυπαντικό φορτίο των AHHE,

γγ) να καθορίζονται:
– οι στόχοι και οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές και
– τα προγράμματα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης τα οποία θα υλοποιήσει το σύστημα, κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 11 και 12.

δδ) Να διασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής στο σύστημα των ενδιαφερομένων παραγωγών οι οποίοι εκπληρώνουν τους όρους και τις απαιτήσεις του συστήματος, σύμφωνα με την έγκρισή του.
εε) Να προσδιορίζεται το πλαίσιο των συμβάσεων προσχώρησης των παραγωγών στο σύστημα.
στστ) Να προσδιορίζεται το πλαίσιο των συμβάσεων συνεργασίας με τους ΟΤΑ και με όσους νόμιμα εκτελούν εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης
ζζ) Σε περίπτωση νέου υπό έγκριση συστήματος, να έχουν καταρτισθεί προσύμφωνα συνεργασίας μεταξύ του συστήματος και των ενδιαφερομένων παραγωγών ΗΗΕ. Αντίγραφα των προσυμφώνων αυτών περιλαμβάνονται στον φάκελο για την έγκριση του συστήματος.

Το ειδικότερο περιεχόμενο του ανωτέρω φακέλου περιγράφεται στο παράρτημα ….

β) Να έχει καταβληθεί στον ΕΟΑΝ σχετικό ανταποδοτικό τέλος, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής .
Το ποσό του ανταποδοτικού τέλους αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών μετά από εισήγηση του ΕΟΑΝ με κριτήριο τη γεωγραφική εμβέλεια του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.

3. Η έγκριση ή ανανέωση κάθε συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης χορηγείται μόνον εφόσον :

α) Οι επιχειρήσεις που συγκροτούν τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης δεν έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης ή παύσης πληρωμών, καθώς και
β) οι παραγωγοί που κατέχουν στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ιθύνουσα θέση ατομικά ή ως μέλη διοικήσεων ή άλλων οργάνων του συστήματος, δεν έχουν καταδικασθεί για φορολογικές ή οικονομικές παραβάσεις, καθώς και για παραβάσεις των διατάξεων του ανταγωνισμού ή αισχροκέρδειας που αποτελούν κώλυμα άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά το ισχύον δίκαιο.
γ) Το εν λόγω σύστημα ανταποκρίνεται στους όρους του άρθρου 13, στις ειδικότερες απαιτήσεις της παρούσας απόφασης καθώς και στις γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης του άρθρου 4 του ν.2939/2001.

4. Η έγκριση του ατομικού ή συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης χορηγείται από τον ΕΟΑΝ και ισχύει για έξι (6) χρόνια. Στην απόφαση έγκρισης καθορίζονται υποχρεώσεις και απαιτήσεις που κατά κύριο λόγο αναφέρονται:
α) στον προσδιορισμό των στόχων εναλλακτικής διαχείρισης και των αντίστοιχων προθεσμιών και μεθόδων για την επίτευξή τους και στην υποχρέωση κατοχής του Πιστοποιητικού Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΠΕΔ) σύμφωνα με το άρθρο 15,
β) στην τήρηση των ειδικότερων υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης
γ) στην υποχρέωση δημοσιοποίησης, μέσω του τύπου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο εξίσου προσιτό στους χρήστες, της δράσης του συστήματος και των στόχων που επιδιώκει
δ) στην υποχρέωση ενημέρωσης των συμμετεχόντων παραγωγών για τα τεχνικά και οικονομικά αποτελέσματα υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου
ε) στην υποχρέωση γνωστοποίησης στον Ε.Ο.ΑΝ. σε τακτά διαστήματα των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί
στ) στον προσδιορισμό της χρηματικής εισφοράς που καταβάλλουν στο συλλογικό σύστημα οι συμμετέχοντες παραγωγοί και στον τρόπο ενδεχόμενης αναπροσαρμογής της

5. Ανανέωση- Τροποποίηση – ανάκληση εγκρίσεων

5.1.) Ανανέωση εγκρίσεων:
α) Οι εγκρίσεις των συστημάτων μετά τη λήξη ισχύος τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4, ακολουθούν τη διαδικασία ανανέωσης, σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 116570/2009 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ (Β¨769)
β) Σε περίπτωση που ο φάκελος ανανέωσης που προβλέπεται στην ανωτέρω ΥΑ υποβάλλεται εκπρόθεσμα, επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 21.
Η καταβολή του προστίμου αποτελεί προϋπόθεση για την εξέταση από τον ΕΟΑΝ του υποβληθέντα φακέλου ανανέωσης της έγκρισης.

5.2.) Τροποποίηση εγκρίσεων:
Οι εγκρίσεις των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης τροποποιούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Οι εγκρίσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης (νέες εγκρίσεις), τροποποιούνται πριν από τη λήξη ισχύος τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4, όταν αλλάζουν , κατά την κρίση του ΕΟΑΝ, τα δεδομένα πάνω στα οποία βασίστηκε η έκδοσή τους,
β) Οι εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης (υφιστάμενες εγκρίσεις), επανεξετάζονται πριν από τη λήξη ισχύος τους και τροποποιούνται εάν, κατά την κρίση του ΕΟΑΝ, δεν ανταποκρίνονται στις προβλέψεις, τις απαιτήσεις και τους στόχους της παρούσας απόφασης,

5.2.1) Στις ανωτέρω περιπτώσεις το σύστημα οφείλει να υποβάλλει στον ΕΟΑΝ φάκελο τροποποίησης της έγκρισης. Το περιεχόμενο του φακέλου ανανέωσης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ μετά από εισήγηση του ΕΟΑΝ.
Μέσα σε διάστημα 60 εργάσιμων ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου, ο ΕΟΑΝ αξιολογεί αν θα προβεί ή όχι σε αναθεώρηση/τροποποίηση της έγκρισης.

5.3) Ανάκληση εγκρίσεων:
Οι εγκρίσεις των συστημάτων μπορεί να ανακαλούνται προσωρινά ή οριστικά, πριν τη λήξη ισχύος τους, κυρίως όταν:
α) δεν τηρούνται οι όροι της έγκρισης ή
β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ή
γ) διαπιστώνεται ότι η έκδοση ή ανανέωση της έγκρισης βασίστηκε σε ψευδή/ παραπλανητικά στοιχεία/ δικαιολογητικά,
δ) διαπιστώνεται μη συμμόρφωση με τους ειδικούς όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15
ε) διαπιστώνεται κακή λειτουργία του συστήματος και ως εκ τούτου αδυναμία να επιτελέσει το έργο του.
Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να ρυθμίζονται με κανονισμό που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ μετά από εισήγηση του ΕΟΑΝ.
5.4.) Η ανανέωση, τροποποίηση ή ανάκληση των εγκρίσεων γίνεται με απόφαση του ΕΟΑΝ.

6. Υποχρεώσεις συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης:
α) Τα συστήματα ατομικής και συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης, φέρουν ευθύνη για την τήρηση των όρων της έγκρισής τους καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, όπως αυτές απορρέουν από τον εγκεκριμένο φάκελο του συστήματος και από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 6, 7,11,13 15 και 16 της παρούσας απόφασης.
β) Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ υποχρεούνται να καταρτίζουν λεπτομερή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης, τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, καθώς και αναλυτικά οικονομικά στοιχεία. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει και τον προγραμματισμό του συστήματος για τον επόμενο χρόνο. Η έκθεση υποβάλλεται στον Ε.Ο.ΑΝ μέχρι την 1η Μαΐου κάθε έτους και κοινοποιείται και στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ.

  • 3 Απριλίου 2014, 18:30 | BIANATT ABEE

    Παράγραφος 2ββ: αντίστοιχα να προσδιορίζεται και το gate fee που καταβάλει το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς τις μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ

    Παράγραφος 4στ: στην απόφαση έγκρισης να καθορίζονται επίσης υποχρεώσεις και απαιτήσεις για τον προσδιορισμό του gate fee που καταβάλει το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς τις μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ