Άρθρο 19: Διοικητική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών (άρθρο 18 της Οδηγίας)

1. Ο ΕΟΑΝ μπορεί να ζητά τη συνδρομή, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και άλλων αρμόδιων αρχών και φορέων όπως Υπηρεσιών Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, Τελωνείων, Ελληνικής Αστυνομίας, Επιμελητηρίων και Υπηρεσιών Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ιδίως για τη δημιουργία της κατάλληλης ροής πληροφοριών, τηρουμένου κατά περίπτωση του απορρήτου και ενδεχομένως για τη διάθεση προσωπικού για επιτόπιους ελέγχους, με στόχο να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση των παραγωγών με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης,.

2. Ο ΕΟΑΝ από κοινού με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ ανταλλάσσουν, κατά περίπτωση, πληροφορίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό να διευκολύνεται η ορθή εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών, ιδιαίτερα μεταξύ του εθνικού μητρώου παραγωγών και των εθνικών μητρώων των παραγωγών άλλων κρατών μελών, περιλαμβάνουν και ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Η συνεργασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αμοιβαία πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων ενδεχόμενων επιθεωρήσεων και ελέγχων, στο πλαίσιο της τήρησης των διατάξεων της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων που ισχύει στη χώρα και στο κράτος μέλος του οποίου η αρχή καλείται σε συνεργασία.