Άρθρο 20: Επιθεώρηση και παρακολούθηση (άρθρο 23 της Οδηγίας)

1. Ο ΕΟΑΝ διενεργεί τις ενδεδειγμένες επιθεωρήσεις και ελέγχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 (περ. θ) του άρθρου 24 του ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν. 3854/2010, για την ορθή εφαρμογή της παρούσας απόφασης και ιδίως για την τήρηση των όρων χορήγησης των εγκρίσεων των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις επί μέρους διατάξεις της για τους συλλέκτες /μεταφορείς, διανομείς, παραγωγούς, κέντρα διανομής/ ταξινόμησης, μονάδες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Κατά τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων ο ΕΟΑΝ μπορεί να ζητά την συνδρομή, όπου απαιτείται, της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2947/2001 (Α΄228) όπως ισχύει καθώς και άλλων ενδεχομένως δημόσιων αρχών.
1.1. Οι ανωτέρω επιθεωρήσεις και έλεγχοι καλύπτουν εκτός των άλλων και τις πληροφορίες που παρέχονται στον ΕΟΑΝ από τους παραγωγούς σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 (εθνικό μητρώο παραγωγών).

2. Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι στο πλαίσιο τήρησης των όρων των αδειών που προβλέπονται στο άρθρο 36 του ν. 4042/2012, διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 19 του ίδιου νόμου.

3. Οι επιθεωρήσεις για τις διασυνοριακές μεταφορές διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.4042/2012. Οι εν λόγω επιθεωρήσεις αφορούν ιδίως:
α) τις εξαγωγές ΑΗΗΕ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 καθώς και
β) τις διασυνοριακές μεταφορές μεταχειρισμένου ΗΗΕ για τον οποίο υπάρχει υποψία ότι πρόκειται για ΑΗΕΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9. Στην περίπτωση αυτή η ως άνω αρμόδια ελεγκτική αρχή παρακολουθεί αναλόγως τις μεταφορές αυτές στο πλαίσιο τήρησης των ελάχιστων απαιτήσεων που περιγράφονται στο παράρτημα VI.

5. Οι παραπάνω επιθεωρήσεις των παραγράφων 1,2,3 και 4 διενεργούνται είτε κατόπιν αιτιολογημένης και επώνυμης καταγγελίας είτε αυτεπάγγελτα.

6. Το κόστος των ενδεδειγμένων αναλύσεων και επιθεωρήσεων, κατ΄ εφαρμογή των απαιτήσεων παραρτήματος VI, συμπεριλαμβανομένου του κόστους αποθήκευσης μεταχειρισμένου ΗΗΕ για τον οποίο υπάρχει υποψία ότι πρόκειται για ΑΗΗΕ, επιβαρύνει τους παραγωγούς, τους τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό τους ή άλλα πρόσωπα, τα οποία εμπλέκονται στη μεταφορά μεταχειρισμένου ΗΗΕ για τον οποίο υπάρχει υποψία ότι πρόκειται για ΑΗΗΕ.