Άρθρο 18 – Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις

1. Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τον καθορισμό των γενικών χρήσεων γης είναι δυνατόν να απαγορεύονται ή να επιτρέπονται υπό όρους, περιορισμούς ή προϋποθέσεις ορισμένες από τις ειδικές χρήσεις γης που κατ` αρχήν επιτρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού. Η απαγόρευση ή οι όροι, οι περιορισμοί ή οι προϋποθέσεις του προηγουμένου εδαφίου μπορεί να αφορούν και τμήματα οικοδομικών τετραγώνων ή οικοπέδων ή και ορόφους κτιρίων.
2. Κατ’ εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου, δεν δύναται να εξαιρεθεί κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών κινητής τηλεφωνίας και των συνοδών τους έργων υποδομής από τις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης του παρόντος στις οποίες προβλέπεται η εγκατάσταση τους.
3. Οι περιορισμοί και οι εξειδικεύσεις στα μεγέθη εκμετάλλευσης των ειδικών κατηγοριών χρήσεων που καθορίζονται με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, εφαρμόζονται και στα πολεοδομικά σχέδια στα οποία οι χρήσεις γης έχουν καθορισθεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ/τος 81/1980 και του από 23.2.1987 Π.Δ/τος.
4. Κατ` εξαίρεση του προηγουμένου εδαφίου, οι περιορισμοί και οι εξειδικεύσεις στα μεγέθη εκμετάλλευσης που καθορίζονται με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού ισχύουν μόνο στις περιπτώσεις έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών σε αδόμητα οικόπεδα. Δεν εφαρμόζονται:
α) στις άδειες δόμησης που έχουν εκδοθεί πριν από την ισχύ του διατάγματος αυτού αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί ως προς την κατασκευή της οικοδομής,
β) σε περιπτώσεις αναθεωρήσεων οικοδομικών αδειών αλλαγής χρήσης ή εσωτερικών παρεμβάσεων υφιστάμενων κτιρίων καθώς και σε οικοδομικές άδειες για προσθήκες σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις,
γ) σε εκκρεμείς διαδικασίες, ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών δόμησης, για την έγκριση δόμησης ή άδειας δόμησης,
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η έγκριση ή αναθεώρηση των εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ κλπ) ακολουθεί τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εκτός αν έχει γνωμοδοτήσει το αρμόδιο για την έγκριση του σχεδίου ΣΥΠΟΘΑ. Είναι δυνατό μετά από αιτιολογημένη πρόταση του αρμοδίου για την έγκριση του σχεδίου Οργάνου και σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου ΣΥΠΟΘΑ, να ισχύσουν οι διατάξεις του παρόντος.
6. Τυχόν τροποποιήσεις ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, Πολεοδομικών Μελετών ή Ρυμοτομικών Σχεδίων που έχουν εγκριθεί από την έναρξη ισχύος του ν. 4269/2014 (Α΄ 142) και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, με τις οποίες καθορίζονται χρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4269/2014, αναθεωρούνται υποχρεωτικά και προσαρμόζονται στις διατάξεις του διατάγματος αυτού εντός 6 μηνών από τη δημοσίευσή του. Εφόσον δεν εγκριθεί μέσα στην προθεσμία του προηγουμένου εδαφίου εντός η προσαρμογή τους, οι τροποποιήσεις θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ισχύουν για τις οικείες περιοχές οι προγενέστερες χρήσεις.
7. Γενικά πολεοδομικά Σχέδια και ΣΧΟΟΑΠ που εγκρίθηκαν για πρώτη φορά μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4269/2014, με τις κατηγορίες χρήσεων γης που προβλέπονται στο ν. 4269/2014 και κατ` εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 13α, αναθεωρούνται υποχρεωτικά και προσαρμόζονται στις διατάξεις του διατάγματος αυτού εντός 24 μηνών από τη δημοσίευσή του. Σε περίπτωση μη αναθεώρησης τους εντός της ανωτέρω προθεσμίας, οι εγκρίσεις θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες.

 • 16 Μαρτίου 2017, 20:44 | ΤΑΣΟΣ Λ.

  Από τη μεταβατική διάταξη της παρ.5 προκύπτει έμμεσα ότι σχεδόν όλες οι εκκρεμείς διαδικασίες πολεοδομικού σχεδιασμού οφείλουν προσαρμοστούν στις διατάξεις του υπό διαβούλευση σχεδίου ΠΔ. Η εν λόγω ρύθμιση προκαλεί ουσιαστικό και διαδικαστικό «εκτροχιασμό» εκατοντάδων σχετικών υποθέσεων, χωρίς οποιονδήποτε εμφανή λόγο. Το κυριότερο όμως είναι ότι η εν λόγω ρύθμιση ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ! Και εξηγούμαι:

  Σύμφωνα με το άρθρο 238, του Ν.4389/2016:
  «1. Τα άρθρα 14 έως και 33 του ν. 4269/2014 (Α΄ 142) καταργούνται. Από την κατάργηση των ανωτέρω διατάξεων και μέχρι την έκδοση του π.δ. που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1561/1985 (Α΄ 148), εφαρμόζεται το από 23.2/6.3.1987 π.δ. «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (Δ΄ 166).»
  «2. Εκκρεμείς διαδικασίες σχεδιασμού χωροταξικού – πολεοδομικού επιπέδου οι μελέτες των οποίων εκπονήθηκαν με εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4269/2014 ολοκληρώνονται σύμφωνα με αυτές, εφόσον κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ της παρούσας διάταξης, έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος στην αρμόδια υπηρεσία…».

  Σύμφωνα με το άρθρο 13, του Ν.4447/2016:
  «1. Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και Πολεοδομικών Μελετών συνεχίζονται με βάση τις διατάξεις δυνάμει των οποίων εκπονούνται.»

  Συνδυάζοντας τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι:
  α) Ο Ν.4389/2016 ορίζει τι θα ισχύει ΜΕΧΡΙ την έκδοση του ΠΔ, ενώ δεν ορίζει τι θα πρέπει να γίνει ΑΠΟ την έκδοση του ΠΔ και μετά.
  β) Ο (μεταγενέστερος) Ν.4447/2016 που θα ήταν λογικό να προβλέψει τι θα γίνει ΑΠΟ την έκδοση του ΠΔ και μετά, ορίζει ότι οι εκκρεμείς διαδικασίες συνεχίζονται με βάση τις διατάξεις με τις οποίες ήδη εκπονούνται. Η γενική αυτή θέση, δεδομένου ότι δεν προβλέπει ΚΑΜΙΑ εξαίρεση, καλύπτει το σύνολο των προϊσχυσασών διατάξεων (τόσο διαδικαστικής όσο και ουσιαστικής φύσης), ΑΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ.

  Συνεπώς η κρίσιμη μεταβατική διάταξη του Σχεδίου ΠΔ (α.18, παρ.5) πάσχει, αφού δεν καλύπτεται από διάταξη Νόμου και ως εκ τούτου, προκειμένου να μην υπάρχει νομικό κενό και αβεβαιότητα δικαίου, πρέπει να διορθωθεί.

  Προτεινόμενη (διορθωμένη) διατύπωση:
  «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η έγκριση ή αναθεώρηση των εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων ακολουθεί τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, για διαδικασίες που θα συμβασιοποιηθούν ή εν γένει θα εκκινήσουν μετά την ισχύ του. Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και Πολεοδομικών Μελετών ολοκληρώνονται σύμφωνα με το από 23.2/6.3.1987 π.δ. «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (Δ΄ 166).»

 • 16 Μαρτίου 2017, 18:16 | Αικατερίνη Αναγνωστάκη

  Θεωρώ οτι είναι επιτακτική ανάγκη για την υγεία μας να κατέβουν τα όρια εκπομπής των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στα χαμηλότερα της Ευρωπαικής Ένωσης, που είναι αυτά που υπάρχουν αύτη την στιγμή στην Αυστρία(Salzburg). Η χρήση των κινητών τηλεφώνων δεν επηρεάζεται και η υγεία μας προστατεύεται.

 • Μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 18
  Στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, πρέπει πάντοτε να δημιουργούνται συνθήκες ασφάλειας δικαίου, όταν υπάρχουν αλλαγές ή τροποποιήσεις στην εκάστοτε νομοθεσία. Οι συνθήκες αυτές περιγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις του κάθε νομοθετήματος, στοχεύοντας στην ομαλή μετάβαση από το τροποποιημένο στο νέο προτεινόμενο.
  Στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 18 προκύπτουν τα παρακάτω:
  Στις παραγράφους 6 και 7 του παραπάνω άρθρου απαιτείται η προσαρμογή στις νέες διατάξεις περί χρήσεων γης διαμέσου αναθεώρησης του σχεδιασμού εντός 6 μηνών ή 24 μηνών αντίστοιχα κατά περίπτωση.
  Ποτέ ως τώρα περιπτώσεις σχεδίων και μελετών όπως αυτές που περιγράφονται στις παραπάνω παραγράφους δεν αντιμετωπίσθηκαν ως σχεδιασμός εγκεκριμένος υπό προθεσμία.
  Άλλωστε η διαδικασία αναθεώρησης που επιβάλλεται δημιουργεί ερωτηματικά εάν είναι απόλυτα αντιληπτό το τι διαδικασίες και ενέργειες απαιτούνται τόσο από την πλευρά της υποστελεχωμένης διοίκησης που χειρίζεται τέτοια θέματα, σε τι χρονικό διάστημα μπορεί να ολοκληρωθεί και τι δαπάνη θα απαιτηθεί γι’ αυτό.
  Είναι λοιπόν απαραίτητο οι παρ. 5 , 6 και 7 να ορίσουν ότι όλες οι περιγραφόμενες περιπτώσεις σχεδιασμού ακολουθούν τις προγενέστερες διατάξεις, ενδεχομένως με αντιστοίχιση τους σε τεχνική έκθεση με τις νέες, και η εφαρμογή των νέων χρήσεων γης μετά την έγκρισή τους θα έχει εφαρμογή σε κάθε νέο φάκελο μελέτης πολεοδομικού σχεδιασμού κάθε επιπέδου, που θα συμβασιοποιηθεί μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Π.Δ.

 • 16 Μαρτίου 2017, 01:52 | Ιωάννης Κοτρώτσος

  Η εγκατάσταση σταθμών βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας αδιακρίτως περιοχής, χωρίς προηγουμένως να έχουν μειωθεί αποφασιστικά τα όρια εκπομπής της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στη χώρα μας, θα πρέπει να αποκλειστεί, ειδικά μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις για καρκινογενέσεις (βλ. προκαταρκτικά αποτελέσματα της διετούς έρευνας που διεξήγαγε το Εθνικό Πρόγραμμα Τοξικολογίας NTP (National Toxicology Program) των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας NIH των ΗΠΑ).

 • 16 Μαρτίου 2017, 01:51 | Ελένη Δελώτη

  Το παρόν Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος επιτρέπει την εγκατάσταση σταθμών βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας παντού, εκτός από τους αρχαιολογικούς χώρους, χωρίς την παραμικρή δυνατότητα παρέμβασης Δήμων ή κινήσεων πολιτών. Πώς μπορεί να συνεχίζει ακόμα μια τέτοια απαξίωση της ανθρώπινης και όχι μόνο ζωής που ξεκίνησε με το νόμο Βορίδη;
  Τα όρια της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπουν αυτές οι κεραίες είναι στην Ελλάδα κατά πολύ υψηλότερα από άλλες χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της διετούς έρευνας που διεξήγαγε το Εθνικό Πρόγραμμα Τοξικολογίας (NTP – National Toxicology Program) των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (NIH – National Institutes of Health) των ΗΠΑ – έρευνα που για πρώτη φορά εγκρίνει η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (U.S. FDA.) – τα οποία ανακοινώθηκαν στις 26 Μαΐου 2016, αφορούν τις σοβαρότατες επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην υγεία των ανθρώπων και μιλούν για καρκινογενέσεις. Τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι γνωστά στο αρμόδιο υπουργείο;;;
  Οι θέσεις της Διεθνούς Επιτροπής για την Ηλεκτρομαγνητική Ασφάλεια (ICEMS), της οποίας μέλη είναι και σημαντικοί έλληνες επιστήμονες, δεν είναι γνωστές στο αρμόδιο υπουργείο;;;

  Η κυβέρνηση πρέπει πρώτα απ’ όλα να επιβάλει σημαντική μείωση των ορίων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, όπως έχουν ήδη κάνει πολλές χώρες αναγνωρίζοντας τους κινδύνους από την ΗΜΑ. Η τεχνολογία υπάρχει!

 • 15 Μαρτίου 2017, 17:22 | ΝΟΥΛΗΣ ΜΗΝΑΣ

  Τα αρθρα 2 & 3 που αναφερονται σε βασεις κινητης τηλεφωνιας θα πρεπει να τροποποιηθουν καταργωντας τον νομο Βοριδη.Θα πρεπει να δοθει ευλογο χρονικο διαστημα στις εταιριες κινητης τηλεφωνιας να εγκαταστησουν κεραιες μικρης εμβελειας, εως τοτε οι υπαρχουσες κεραιες να γινουν εμφανεις και σε αντιθετη περιπτωση να καταστει δυνατη η παυση λειτουργιας τους.

 • 14 Μαρτίου 2017, 23:50 | Βαγγέλης Χουρδάκης

  Στις περιπτώσεις όπου μέσω θεσμοθετημένων ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ προβλέπονται σήμερα λιγότερες χρήσεις γης από αυτές που ορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο του από 23.2.1987 Π.Δ/τος, προτείνεται να κατισχύουν οι χρήσεις που προβλέπονται από το παρόν Π.Δ.
  Αναφέρεται χαρακτηριστικά το παράδειγμα οικισμού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος διαθέτει ΓΠΣ, όμως οι προβλεπόμενες χρήσεις γης της γενικής κατοικίας (έκταση άνω του 90% της περιοχής του ΓΠΣ, εντός και εκτός ορίων του οικισμού) απαγορεύουν πλήρως τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, τα οποία αντιθέτως είναι επιτρεπτά κατά το Π.Δ. του 1987. Είναι προφανές πως στις μέρες μας, σε μία ακμαία γεωργική – αγροτική περιοχή, δεν είναι δυνατό να απαγορεύονται δραστηριότητες άμεσα συνδεδεμένες με την επαγγελματική δραστηριότητα των κατοίκων (π.χ. συσκευασία – τυποποίηση αγροτικών προϊόντων) αλλά και με την καθημερινή τους διαβίωση (π.χ. ζύμωμα ψωμιού, Παρασκευή παξιμαδιού – κουλουράκια !!!)
  Εξάλλου ακόμα και σε περιπτώσεις οικισμών που στερούνται οποιουδήποτε ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει επαγγελματικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες και δραστηριότητες των κατοίκων.

 • 13 Μαρτίου 2017, 18:01 | ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
  ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΛΗΣ, MIS 375784
  ‘ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ‘
  ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
  Οργανισμός ή πηγή Επιδράσεις και Έκθεση που λήφθηκαν υπόψη Έτος Power flux power
  μW/m2 Ισχύς
  V/m
  ICNIRP/Σύσταση 1999/519 ΕΚ για 2-300GHz (υπάρχει διακύμανση ανάλογα με την συχνότητα) Θερμικές /μικροπροθεσμες-βραχεία έκθεση 1999/2009 10,000,000 61
  STOA European Parliament Βιολογικές /μακροπρόθεσμες-μακρά έκθεση 2001 100 0.2
  Based on Bioinitiative evaluation of studies up to 2007 Βιολογικές /μακροπρόθεσμες-μακρά έκθεση
  2007 1000 0.6
  Salzburg Resolution Βιολογικές /μακροπρόθεσμες-μακρά έκθεση 2000 1000 0.6
  Salzburg GSM/3G outside houses Βιολογικές /μακροπρόθεσμες-μακρά έκθεση 2002 10 0.06
  Salzburg GSM/3G inside houses Βιολογικές /μακροπρόθεσμες-μακρά έκθεση 2002 1 0.02
  Council of Europe resolution 1815 Βιολογικές /μακροπρόθεσμες-μακρά έκθεση 2011 0.2-6
  Bionitiative evaluation of studies up to 2012
  A rationale for biologically-based public exposure standard for low-intensity , electromagnetic radiation. Available at: http://www.bioinitiative.org Βιολογικές /μακροπρόθεσμες-μακρά έκθεση
  Η ΠΛΕΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 700 ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΠΟ 30 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
  2012 3-6 0.04-0.05
  Austrian Sustainable Building Council Βιολογικές /μακροπρόθεσμες-μακρά έκθεση 2012 10 0.06
  Austrian Medical Association** Βιολογικές /μακροπρόθεσμες-μακρά έκθεση 2012 1 0.02
  Building Biology Council Guidelines Βιολογικές /μακροπρόθεσμες-μακρά έκθεση 2015 0.1
  Natural Background 0.000001
  Αίτημα 160 επιστημόνων προς Γενικό Γραμματέα ΟΗΕ και WHODG Για θέσπιση ορίων με κριτήριο τις βιολογικές επιδράσεις και αποκλεισμό από την ομάδα θέσπισης ατόμων με συγκρουόμενα συμφέροντα ή οποιαδήποτε διασύνδεση με τη σχετική Βιομηχανία

  Austrian Medical Association*pg 9
  Consensus paper of the Austrian Medical

  Association’s EMF
  Working Group ( AG-EMF), Vienna 2012 Irrespective of the ICNIRP recommendations for acute effects, the followingbenchmarks apply to regular exposure of more than four hours per day: 0.6 V/m

  High-frequency electromagnetic radiation (as power flow density)
  • ≥1000 μW/m2 very far above normal, 10-1000 μW/m2 far above normal
  • 1-10 μW/m2 slightly above normal ,≤1 μW/m2 within normal limits

 • 13 Μαρτίου 2017, 18:12 | ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  Εθνικό και Καποδιστριακό
  Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Τμήμα Βιολογίας
  Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής

  Ομ. Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης

  Τηλ: 0030-210-727 4542, Fax: 7274742 e-mail: lmargar@biol.uoa.grhttp://kyttariki2.biol.uoa.gr
  Ταχ/κή διεύθυνση: Πανεπιστημιόπολη, Αθήνα 157 84

  Προς τον κ.
  ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

  Βαθμού Επικινδυνότητας σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας

  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΟΥ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΩ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

  1. Η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από τις Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP), κατέθεσε το 1998, «Οδηγίες Ορίων Ασφαλείας για τον Περιορισμό της Έκθεσης σε Χρονικά Μεταβαλλόμενα Ηλεκτρικά, Μαγνητικά και Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (μέχρι 300 GHz)». Αυτές οι οδηγίες έγιναν αποδεκτές από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.. Ο ΠΟΥ πρότεινε σε όλα τα έθνη να υιοθετήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της ICNIRP και να ενθαρρύνουν οποιαδήποτε τροποποίηση με βάση την τρέχουσα επιστημονική έρευνα.
  2. Κατά τη γνώμη 190 ειδικών επιστημόνων που υπέβαλαν σχετικό υπόμνημα στον ΟΗΕ οι Οδηγίες Ορίων Ασφαλείας της ICNIRP δεν επαρκούν για την προστασία της δημόσιας υγείας, αφού δεν καλύπτουν τις επιδράσεις που μπορεί να προκληθούν από μακροχρόνια έκθεση ακόμα και σε πεδία χαμηλής έντασης.
  3. ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΑΥΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΡΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΠΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ 60 ΒΟΛΤ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ICNIRP ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤHN ΤΙΜH ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 0,2 ΒΟΛΤ/ΜΈΤΡΟ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
  4. Οι επιδράσεις περιλαμβάνουν αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου, κυτταρικό στρες, αύξηση των επιβλαβών ελευθέρων ριζών, γενετικές βλάβες, δομικές και λειτουργικές αλλαγές του αναπαραγωγικού συστήματος, διαταραχές των γνωστικών λειτουργιών μάθησης και μνήμης, νευρολογικές διαταραχές, καθώς επίσης και αρνητικές επιπτώσεις στην γενική ευζωία στους ανθρώπους. Οι άμεσες επιπτώσεις με τη μορφή πονοκεφάλων έλλειψης συγκέντρωσης αϋπνίες, μείωση ανοσοποιητικού συστήματος, κόπωση, αλλεργίες, διαταραχές μνήμης, κλπ., αποτελούν καθημερινά συμπτώματα στους διαμένοντες πλησίον των κεραιών (Abdell-Rassoul et al, 2006)
  5. Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙ ΤΟ 2011 ΤΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΩΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΕΣ
  6. Τα ισχύοντα «όρια αποδεκτής έκθεσης» του πληθυσμού στην ακτινοβολία αυτή έχουν θεσπισθεί λαμβάνοντας υπ’ όψιν μόνον τις θερμικές επιδράσεις, (αυτές που έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση θερμοκρασίας του εκτιθέμενου οργανισμού), παρά το γεγονός ότι οι μηχανισμοί με τους οποίους δρουν οι μη-ιονίζουσες ακτινοβολίες και τα ασθενή ηλεκτρομαγνητικά πεδία, στα κύτταρα, δεν είναι ακόμη σαφείς.
  7. Όμως είναι πλέον αποδεδειγμένο πως το μεγάλο πλήθος των βιολογικών επιδράσεων από τα ΗΜΠ της ανθρώπινης τεχνολογίας στις συνήθεις τιμές έντασης που δέχεται ο μέσος άνθρωπος, είναι μη-θερμικά φαινόμενα, δεν συνοδεύονται δηλαδή από αύξηση θερμοκρασίας του εκτιθέμενου οργανισμού, [Velizarov et al, 1999], [Hyland, 2000], [Salfordetal, 2003], Fragopoulou, Margaritis, et al, 2010a, 2010b, Gandhi, P.O., 1982).

  Τα ανωτέρω προκύπτουν από το ότι:
  Α) τα θεσπισμένα όρια έχουν προταθεί το 1998 από την «Διεθνή Επιτροπή Προστασίας από τις Μη Ιονίζουσες ακτινοβολίες (ICNIRP 1988), εποχή κατά την οποία η διάδοση της ασύρματης τεχνολογίας ήταν περιορισμένη και τα επιστημονικά δεδομένα πολύ πενιχρά.
  Β) τα εν λόγω όρια είχαν προταθεί για ολιγόλεπτη έκθεση των ανθρώπων στην ακτινοβολία και όχι για ολοήμερη έκθεση όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις ανθρώπων που ζουν ή εργάζονται κοντά σε κεραίες εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων.
  Γ) τα εν λόγω όρια είχαν προταθεί υπολογίζοντας μόνον τις θερμικές επιπτώσεις των ραδιοκυμάτων, ενώ έχει αποδειχθεί πρόσφατα ότι τα κύτταρα επηρεάζονται επίσης με μη θερμικό τρόπο δηλαδή χωρίς αύξηση θερμοκρασίας.
  Δ) Υπάρχει πληθώρα δημοσιεύσεων που υποστηρίζουν την επίδραση της ακτινοβολίας αυτή σε εντάσεις μέχρι και 1.000 φορές κάτω από τα ισχύοντα όρια.
  Ε) ένα ποσοστό πληθυσμού που αγγίζει το 3% σε κάθε χώρα εκτιμάται ότι ανήκει στην κατηγορία των «ηλεκτρουπερευαίσθητων ατόμων» τα οποία αντιδρούν με σοβαρές επιπτώσεις ακόμα και σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία πολύ ασθενή της τάξης των 0,2 βολτ/μέτρο.

  Συμπεράσματα

  Αναμφισβήτητα η Κινητή Τηλεφωνία αποτελεί στην εποχή μας πολύτιμο αγαθό που μπορεί να σώζει ζωές. Θα πρέπει όμως να διακρίνουμε ότι είναι διαφορετική περίπτωση η χρήση κινητών τηλεφώνων (αφού αποτελεί επιλογή των χρηστών μολονότι είναι γνωστοί οι κίνδυνοι), από τις κεραίες βάσης, που ακτινοβολούν άτομα που δεν έχουν καμία επιθυμία να δεχθούν την ακτινοβολία αυτή και μάλιστα σε 24ωρη βάση.

  Στην ερευνητική μας ομάδα «Ηλεκτρομαγνητικής Βιολογίας» του Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, ως Κυτταρικοί Bιολόγοι και Βιοφυσικοί με ιδιαίτερη γνώση του αντικειμένου της επίπτωσης των ακτινοβολιών, (ιονιζουσών και μη-ιονιζουσών), είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στα «όρια αποδεκτής έκθεσης» που έχουν θεσπιστεί κυρίως με πολιτικά-οικονομικά κριτήρια (βλέπε Hardell e tal., 2007) χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι αποδεδειγμένες πλέον μη-θερμικές επιπτώσεις, που είναι εξ ίσου σοβαρές με τις θερμικές.

  Θεωρούμε λοιπόν σωστό στην περίπτωση των Μη-ιονιζουσών ακτινοβολιών, όπως είναι οι μικροκυματικές ακτινοβολίες της κινητής τηλεφωνίας, να ακολουθείται η Aρχή της Προφύλαξης, δηλαδή η αποφυγή κάθε έκθεσης σε τεχνητά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

  Αθήνα, 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

  Ερευνητική Oμάδα Ηλεκτρομαγνητικής Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

  Δρ. Λουκάς Χ. Μαργαρίτης

  Ομ. Καθηγητής Κυτταρικής Βιολογίας και Ραδιοβιολογίας ΕΚΠΑ

  Abdel-RassoulG. etal, 2006 “Neurobehavioraleffectsamonginhabitantsaroundmobilephonebasestations”. Neurotoxicology. [Epub ahead of print].
  Auvinen A. et al, 2002, “Brain tumors and salivary gland cancers among cellular telephone users”, Epidemiology, 13, 365-369.
  Bawin,S.M., Adey, W.R., Sabbot,I.M., (1978), “Ionic factors in release of 45Ca 2+ from chick cerebral tissue by electromagnetic fields”. Proc.Natl.Acad.Sci., U.S.A., 75, 6314-6318.
  Belyaev et al, 2006 “Exposure of rat brain to 915 MHz GSM microwaves induces changes in gene expression but not double stranded DNA breaks or effects on chromatin conformation”.Bioelectromagnetics. 27(4):295-306.
  Burch J.B. et al, (2002), “Melatonin metabolite excretion among cellular telephone users”, International Journal of Radiation Biology, 78(11), 1029-36.
  Chavdoula ED, Panagopoulos DJ, Margaritis LH. (2010)Comparison of biological effects between continuous and intermittent exposure to GSM-900-MHz mobile phone radiation: Detection of apoptotic cell-death features.Mutat Res. 700,51-61.
  Czyz J. et al, 2004, “High frequency electromagnetic fields (GSM signals) affect gene expression levels in tumor suppressor p53-deficient embryonic stem cells”.
  Bioelectromagnetics .25(4):296-307.
  Diem E, Schwarz C, Adlkofer F, Jahn O, Rudiger H, 2005, “Non-thermal DNA breakage by mobile-phone radiation (1800 MHz) in human fibroblasts and in transformed GFSH-R17 rat granulosa cells in vitro”. MutatRes.583(2):178-83.
  Dolk H, Shaddik G, Walls P, et al, (1997), Cancer Incidence near Radio and Television Transmitters in Great Britain, I and II, Am J. Epidemiol, 145, 1-17.
  Fragopoulou AF, Koussoulakos S, Margaritis LH(2010a). Cranial and postcranial skeletalvariations induced in mouse embryos by mobile phone radiation.Pathophysiology, 17(3):169-177.

  Fragopoulou AF, Miltiadous P, Stamatakis A, Stylianopoulou F, Koussoulakos S, MargaritisLH(2010b).Whole body exposure with GSM 900 MHz affects spatial memory in mice. Pathophysiology, 17(3):179-187.
  Fragopoulou AF and Margaritis LH (2010). Is cognitive function affected by mobile phone radiation exposure? Review article in, «Non Thermal Effects and Mechanisms of interaction between electromagnetic fields and living matter», European Journal of Oncology-Library vol.5, pp 261-273, L. Giuliani and M. Soffritti (eds).
  Fragopoulou AF, Grigoriev Y, Johansson O, Margaritis LH, Morgan L, Richter E, Sage C(2010c). Scientific panel on electromagnetic field health risks – consensus points, recommendations and rationales. Reviews on Environmental Health (accepted for publication).
  Gandhi,P.O., (1982): “Biological Effects and Medical applications of RF electromagnetic fields”. IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques, Vol.30, No 11, pp1831-1847.
  Hallberg O. and Johansson O., (2002), “Melanoma Incidence and Frequency Modulation (FM) Broadcasting”, Archives of Environmental Health, 57(1), 32-40.
  Hardell L., et al, 2002, “Cellular and cordless telephones and the risk for brain tumors”, Eur. J. Cancer Prev., 11, 377-386.
  Hardell L, Walker MJ, Walhjalt B, Friedman LS, Richter ED.(2007) Secret ties to industry and conflicting interests in cancer research. Am J Ind Med. Mar;50(3):234
  Hyland G.J., (2000), Physics and biology of mobile telephony, Lancet, 356, 1833-1836.
  ICNIRP (1998), “Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300GHz)”, Health Phys. 74, 494-522.
  IRPA (International Non – ionizing Radiation Committee of the International Radiation Protection Association), (1988): “Guidelines on limits of exposure to radiofrequency electromagnetic fields in the frequency range from 100kHz to 300GHz”, Health Phys., 54, 115-123.
  Kheifets L, Repacholi M, Saunders R, van Deventer E (2005) The sensitivity of children to electromagnetic fields.
  Pediatrics. 2005 Aug;116(2):e303-13
  Krause CM et al, (2000): “Effects of electromagnetic fields emitted by cellular phones on the electroencephalogram during a visual working memory task”, Int.J.Raddiat.Biol., Vol. 76, 12, 1659-1667.
  Kwee,S and Raskmark,P, (1998): “Changes in cell proliferation due to environmental non-ionizing radiation 2. Microwave radiation”, Bioelectrochemistry and Bioenergetics, 44, 251-255.
  Lai H, Singh NP., (1995) “Acute low-intensity microwave exposure increases DNA single-strand breaks in rat brain cells”, Bioelectromagnetics, 16(3), 207-210.
  Lai H, Singh NP., (1996), “Single and double-strand DNA breaks in rat brain cells after acute exposure to radiofrequency electromagnetic radiation”, Int. J. Radiat. Biol., 69(4), 513-521.
  Leszczynski D., Nylund R.., Joenvaara S, Reivinen J., 2004, “Applicability of discovery science approach to determine biological effects of mobile phone radiation”. Proteomics.4(2):426-31
  Λιολιούσης Κ.Θ., (1997): “Βιολογικές επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας”, Εκδόσεις Δίαυλος, ISBN 960-531-035-X
  Μαργαρίτης Λ.Χ., Παναγόπουλος Δ.Ι., 2000, Βιολογικές επιπτώσεις από την ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων, ScientificAmerican, (Ελληνική έκδοση), Β(23), 43-50.
  NtzouniMP ,Stamatakis A, Stylianopoulou F. and L.H. Margaritis,Short term memory in mice is affected by mobile phone radiation, Pathophysiology, 25 Nov, 2010
  Nylund R.andLeszczynski D., 2006, “ Mobile phone radiation causes changes in gene and protein expression in human endothelial cell lines and the response seems to be genome- and proteome-dependent”. Proteomics. (17):4769-80
  Pickl S. (2005) Long-term study shows increased risk. Cancer from cellular phone lines?
  MMW Fortschr Med. 2005 Nov 24;147(47):14
  Remondini D. et al, 2006 “Gene expression changes in human cells after exposure to mobile phone microwaves”. Proteomics. 6(17):4745-54.
  RussianEMFSafetyStandards, Intrnational EMF Project
  Sage C. Carpenter D. O. (2009) Public health implications of wireless technologies. Pathophysiology, 16(2-3):233-46.
  Salford L.G, et al, Nerve Cell Damage in Mammalian Brain after Exposure to Microwaves from GSM Mobile Phones, Environmental Health Perspectives, January 2003.
  Stang A., Anastassiou G., et al, 2001, “The possible role of radiofrequency radiation in the development of uveal melanoma”, Epidemiology, 12(1), 7-12.
  Velizarov,S, Raskmark,P, Kwee,S, (1999): “The effects of radiofrequency fields on cell proliferation are non-thermal”, Bioelectrochemistry and Bioenergetics, 48, 177-180.
  XenosTh.D, Margas I.N, (2003): Low Power Density RF Radiation Effects on Experimental Animal Embryos and Foetuses, In: Stavroulakis P. (ed.), Biological Effects of Electromagnetic Fields, Springer, 579-602.
  Ε.Ε.Τ.Τ. (ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ) 2006. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και Κινητή Τηλεφωνία, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ.
  ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Wi-Fi

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
  ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΛΗΣ, MIS 375784
  ‘ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ‘
  ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
  Οργανισμός ή πηγή Επιδράσεις και Έκθεση που λήφθηκαν υπόψη Έτος Power flux power
  μW/m2 Ισχύς
  V/m
  ICNIRP/Σύσταση 1999/519 ΕΚ για 2-300GHz (υπάρχει διακύμανση ανάλογα με την συχνότητα) Θερμικές /μικροπροθεσμες-βραχεία έκθεση 1999/2009 10,000,000 61
  STOA European Parliament Βιολογικές /μακροπρόθεσμες-μακρά έκθεση 2001 100 0.2
  Based on Bioinitiative evaluation of studies up to 2007 Βιολογικές /μακροπρόθεσμες-μακρά έκθεση
  2007 1000 0.6
  Salzburg Resolution Βιολογικές /μακροπρόθεσμες-μακρά έκθεση 2000 1000 0.6
  Salzburg GSM/3G outside houses Βιολογικές /μακροπρόθεσμες-μακρά έκθεση 2002 10 0.06
  Salzburg GSM/3G inside houses Βιολογικές /μακροπρόθεσμες-μακρά έκθεση 2002 1 0.02
  Council of Europe resolution 1815 Βιολογικές /μακροπρόθεσμες-μακρά έκθεση 2011 0.2-6
  Bionitiative evaluation of studies up to 2012
  A rationale for biologically-based public exposure standard for low-intensity , electromagnetic radiation. Available at: http://www.bioinitiative.org Βιολογικές /μακροπρόθεσμες-μακρά έκθεση
  Η ΠΛΕΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 700 ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΠΟ 30 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
  2012 3-6 0.04-0.05
  Austrian Sustainable Building Council Βιολογικές /μακροπρόθεσμες-μακρά έκθεση 2012 10 0.06
  Austrian Medical Association** Βιολογικές /μακροπρόθεσμες-μακρά έκθεση 2012 1 0.02
  Building Biology Council Guidelines Βιολογικές /μακροπρόθεσμες-μακρά έκθεση 2015 0.1
  Natural Background 0.000001
  Αίτημα 160 επιστημόνων προς Γενικό Γραμματέα ΟΗΕ και WHODG Για θέσπιση ορίων με κριτήριο τις βιολογικές επιδράσεις και αποκλεισμό από την ομάδα θέσπισης ατόμων με συγκρουόμενα συμφέροντα ή οποιαδήποτε διασύνδεση με τη σχετική Βιομηχανία

  Austrian Medical Association*pg 9
  Consensus paper of the Austrian Medical

  Association’s EMF
  Working Group ( AG-EMF), Vienna 2012 Irrespective of the ICNIRP recommendations for acute effects, the followingbenchmarks apply to regular exposure of more than four hours per day: 0.6 V/m

  High-frequency electromagnetic radiation (as power flow density)
  • ≥1000 μW/m2 very far above normal, 10-1000 μW/m2 far above normal
  • 1-10 μW/m2 slightly above normal ,≤1 μW/m2 within normal limits

 • 13 Μαρτίου 2017, 17:13 | Σάκης Δ

  Πρόταση για να λυθεί επιτέλους το ζήτημα των εγκαταλελειμμένων καταστηματων στους κυρίους οδικούς άξονες λογο κάποιων «υπερπροστατευτικων» διαταγμάτων που εξυπηρετούσαν τη λογική του κλειστού επαγγέλματος , σας προτείνω να βάλετε το παρακάτω αρθρο στις μεταβατικές διατάξεις :

  Στα οικόπεδα με πρόσοψη σε κεντρικές οδικές αρτηρίες – λεωφόρους ή δρόμους με 2,5 λωρίδες και άνω ανα κατεύθυνση προστίθενται στις υφιστάμενες χρησεις οι χρησεις της κατηγορίας γενική κατοικία ..

 • 13 Μαρτίου 2017, 16:34 | Περικλής Ζήκας

  Η εκάστοτε νομοθεσία οφείλει πρωτίστως να προστατεύει την υγεία και τα συμφέροντα των πολιτών και όχι τα οικονομικά συμφέροντα των πολυεθνικών εταιρειών.
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 εξυπηρετεί και προστατεύει πρωτίστως και με απόλυτο και απαράδεκτο τρόπο τα συμφέροντα των πολυεθνικών της κινητής τηλεφωνίας, κλπ.
  Είναι δε ιδαίτερα προκλητικό να είναι η μοναδική χρήση που τις παρέχεται με το Π.Δ. προνομιακή μεταχείριση (εξαίρεση) και πρέπει ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ.
  Είναι δικαίωμα των κατοίκων κάθε περιοχής να αποφασίζουν και να καθιερώνουν ζώνες «ελεύθερες» από ακτινοβολία (π.χ. σχολεία, παιδικοί σταθμοί, παιδικές χαρές, νοσοκομεία) και γενικά όπου υπάρχουν άτομα και ομάδες ευπαθείς στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
  Ο πολεοδομικός σχεδιασμός οφείλει να στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και συνεπώς δεν μπορεί να του αφαιρείται αυτή η δυνατότητα με το προτεινόμενο Π.Δ.
  Το δε Υπουργείο αφού αποσύρει την παράγραφο 2 του άρθρου 18, οφείλει :
  α) Να προχωρήσει άμεσα σε ψήφιση νόμου για δραστική μείωση των ορίων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ΗΜΑ) στο 10% των ισχυόντων ορίων σε V/m, σε πρώτη φάση, που αντιστοιχεί σε υιοθέτηση του 1% σε W/m2 , κάτι το οποίο είναι βάσει μελέτης τεχνολογικά εφικτό και ψηφίστηκε ήδη και εφαρμόστηκε στην Ιταλία. Και σε επόμενη φάση, στο 1% σε V/m κάτι το οποίο είναι επίσης τεχνολογικά εφικτό και μπορεί να ισχύσει σταδιακά, μετά από μια εύλογη μεταβατική περίοδο π.χ. 3 ετών.
  β) Να μεριμνήσει άμεσα για την αλλαγή του καθεστώτος αδειοδότησης, εγκατάστασης και λειτουργίας των κεραιών και την επιβολή περιορισμών και αποστάσεων ασφαλείας προς όφελος της υγείας των ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού.

 • Στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης» που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 2017 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Δήμος Χαλανδρίου σας παρουσιάζει τις παρακάτω απόψεις:

  Α) Θεωρούμε ότι η παρ.5 του Αρ.18 «Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις» εμφανίζει ορισμένες ελλείψεις και ασάφειες και χρήζει επαναπροσδιορισμού.

  – Βασικό σημείο σε αυτή την κατεύθυνση είναι να γίνουν οι απαραίτητες προβλέψεις για μελέτες έγκρισης ή αναθεώρησης πολεοδομικών σχεδίων που εκκρεμούν και μάλιστα βρίσκονται σε ώριμο στάδιο. Είναι γνωστό ότι οι διαδικασίες έγκρισης και αναθεώρησης πολεοδομικών σχεδίων είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, με σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία των πόλεων, ενώ οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων χρόνων έχουν επιτείνει σημαντικά το πρόβλημα αυτό. Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία του σχεδιασμού προτείνεται το εξής:
  Εκκρεμείς διαδικασίες πολεοδομικού σχεδιασμού, οι μελέτες των οποίων εκπονήθηκαν με εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ 166Δ΄/1987), ολοκληρώνονται σύμφωνα με αυτές, εφόσον έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος στην αρμόδια υπηρεσία. Μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την έγκριση του σχεδίου οργάνου, είναι δυνατόν οι διαδικασίες αυτές να προσαρμόζονται στις διατάξεις του παρόντος ΠΔ.

  – Κρίσιμο επίσης ζήτημα είναι η προσαρμογή των χρήσεων γης πολεοδομικών σχεδίων στις χρήσεις του υπερκείμενου πολεοδομικού σχεδιασμού. Από το σχέδιο ΠΔ δεν προκύπτει αν ο πολεοδομικός σχεδιασμός θα προσαρμόζεται στις χρήσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού όταν ο δεύτερος βασίζεται στις διατάξεις του ΠΔ «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ 166Δ΄/1987) ή αν θα πρέπει να γίνει κάποια προσαρμογή με βάση τις διατάξεις του υπό διαβούλευση ΠΔ. Για παράδειγμα, στην περίπτωση εκπόνησης μίας Πολεοδομικής Μελέτης για επέκταση σχεδίου πόλης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις εγκεκριμένου ΓΠΣ που βασίζεται στις χρήσεις του ΦΕΚ 166Δ΄/1987 ή στην περίπτωση ενημέρωσης των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλης από τις χρήσεις εγκεκριμένου ΓΠΣ που βασίζεται στις χρήσεις του ΦΕΚ 166Δ΄/1987, δεν είναι σαφές ποιες διατάξεις για τις χρήσεις γης θα ληφθούν υπόψη και με ποια διαδικασία. Θεωρούμε ότι κάθε νέα διαδικασία πολεοδομικού σχεδιασμού θα πρέπει να ακολουθεί τις διατάξεις του υπό διαβούλευση ΠΔ, χωρίς αυτό να προϋποθέτει την αναθεώρηση του υπερκείμενου σχεδιασμού, ειδικά όταν αυτός είναι σχετικά πρόσφατος. Σε αυτό το πλαίσιο προτείνουμε:
  >Να επιτρέπεται η έγκριση πολεοδομικών σχεδίων με τις νέες χρήσεις, παρότι ο υπερκείμενος σχεδιασμός ακολουθεί τις παλιές διατάξεις χρήσεων γης.
  > Να δοθούν σαφείς κατευθύνσεις για την εναρμόνιση των χρήσεων μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων σχεδιασμού, στην περίπτωση που αυτά ακολουθούν διαφορετικές διατάξεις χρήσεων γη, έτσι ώστε να μην απαιτούνται συμπληρωματικές μελέτες (όπως π.χ. απαιτούσαν οι μεταβατικές διατάξεις του Ν.4269/2014).

  – Πέρα από τα παραπάνω, από την υφιστάμενη διατύπωση της συγκεκριμένης διάταξης δεν είναι σαφές σε ποια περίπτωση απαιτείται η γνωμοδότηση του αρμόδιου ΣΥΠΟΘΑ: στην περίπτωση που τα πολεοδομικά σχέδια ακολουθούν ή δεν ακολουθούν τις διατάξεις του υπό διαβούλευση ΠΔ. Επίσης οι αρμοδιότητες έγκρισης πολεοδομικών σχεδίων στις μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης είναι το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού και όχι το ΣΥΠΟΘΑ.

  Β) Θεωρούμε ότι η παρ.2 του Αρ.18 «Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις» είναι απαραίτητο να καταργηθεί. Η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών κινητής τηλεφωνίας και των συνοδών τους έργων υποδομής είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζεται ως μία χρήση με σημαντικές ιδιαιτερότητες, καθώς αφενός λειτουργεί με ανεξέλεγκτο τρόπο από τις δυνάμεις της αγοράς και αφετέρου έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

  Γ) Από την εμπειρία μας από την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού και τις συγκρούσεις των χρήσεων στην πόλη μας προκύπτει έντονα το πρόβλημα ανεξέλεγκτης εκμετάλλευσης της αστικής γης και των σοβαρών πολεοδομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, η επιβολή περιορισμών στα μεγέθη εκμετάλλευσης ειδικών κατηγοριών χρήσεων, όπως αυτά προβλέπονται από το υπό διαβούλευση ΠΔ, μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους.

  Δ) Ειδικά για τα μεγέθη των αθλητικών εγκαταστάσεων θεωρούμε ότι θα ήταν χρήσιμο να τεθούν σαφείς περιορισμοί στα μεγέθη των εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις του ιδιωτικού τομέα.

  Ε) Θεωρούμε ότι η διατύπωση της παρ.4 του Αρ.18 «Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις» απαιτεί αναδιατύπωση, με διαγραφή της έκφρασης «Κατ’εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου».

 • 13 Μαρτίου 2017, 16:11 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  «Με δεδομένο ότι το παρόν νομοσχέδιο προωθείται σε αντικατάσταση του Κεφ. Β του νόμου 4269/2014, διαπιστώνουμε την απουσία διάταξης αντίστοιχης με το άρθρο 32 του Κεφ. Β του νόμου 4269/2014 (το οποίο πλέον έχει καταργηθεί) για το κύριο οδικό δίκτυο. Θεωρούμε ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (όχληση, υφιστάμενες χρήσεις κ.α.) των οικοπέδων με πρόσωπο σε αυτό επιτάσσουν τον καθορισμό ειδικών χρήσεων, στις οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι κάτωθι ειδικές κατηγορίες χρήσεως με βάση το άρθρο 1 περ. Β του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, ήτοι «Β1. Κατοικία / Β3. Εκπαίδευση / Β8.1. Εμπορικά καταστήματα / Β8.2. Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών / Β9. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας» . Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προβλεφθούν και οι μεταβατικές διατάξεις για όσους καλόπιστα και σύμφωνα με τις πρωτοβουλίες της διοίκησης ενήργησαν στο πλαίσιο του Ν. 4269/2014 όσο αυτός ήταν σε ισχύ».

 • Οι μεταβατικές διατάξεις φαίνεται να παραβιάζουν τις αρχές ιεράρχησης των κανόνων δικαίου, καθώς έρχονται σε ευθεία αντίθεση με διατάξεις τυπικών νόμων (Ν.4389/2016, Ν. 4447/2016), οι οποίες δεν μπορούν να τροποποιηθούν, πολλώ δε μάλλον να καταργηθούν με προεδρικό διάταγμα.
  Επιπλέον, είναι προφανές ότι θίγουν διαμορφωμένα δικαιώματα τρίτων (π.χ. εκδοθείσες άδειες δόμησης και λειτουργίας), οι οποίοι θα βρεθούν σε αδυναμία εκμετάλλευσης της ιδιοκτησίας τους.
  Προτείνεται η επανάληψη των ισχυουσών ρυθμίσεων, προς αποφυγή σύγχυσης, καθώς και η ρητή πρόβλεψη διατάξεων για τη διασφάλιση της ισότητας και της προστασίας των επενδύσεων που είναι εξαιρετικά κρίσιμες για την ανάπτυξη της χώρας (και αποτελούν συμβατικές δεσμεύσεις της στο πλαίσιο των συμφωνιών δανειακής στήριξης).

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ:
  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
  5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η έγκριση ή αναθεώρηση των εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ κλπ) ακολουθεί τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εκτός αν είχε υποβληθεί πλήρης φάκελος στην αρμόδια υπηρεσία κατά τον χρόνο θέσης σε ισχύ της παρούσας διάταξης. Είναι δυνατό μετά από αιτιολογημένη πρόταση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου ΣΥΠΟΘΑ, να ισχύσουν οι διατάξεις του παρόντος.

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 8
  8. Διαδικασίες αξιοποίησης των δημοσίων ακινήτων της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3986/2011 που παραμένουν εκκρεμείς κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος και στις οποίες εφαρμόζονταν οι διατάξεις του Π.Δ. 23.2/6.3.1987 ΦΕΚ Δ’ 166/1987 ή του Κεφαλαίου Β’ του ν.4269/2014 περί χρήσεων γης ολοκληρώνονται σύμφωνα με αυτές. Οι ενδιαφερόμενοι του προηγούμενου εδαφίου με αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία μπορούν να εξαιρεθούν από την εφαρμογή της παρούσας μεταβατικής διάταξης.

 • 13 Μαρτίου 2017, 15:47 | Κατερίνα Δαναδιάδου, Σοφία Παρθενοπούλου

  1. Στην παρ. 5 να συμπληρωθεί η διατύπωση προκειμένου να διευκρινίζεται ότι για το ΓΠΣ εντός μητροπολιτικών περιοχών αρμόδιο για την έγκριση συμβούλιο είναι το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού
  2. Δεν θα πρέπει οι περιορισμοί και οι εξειδικεύσεις να εφαρμόζονται και στα ΓΠΣ που εγκρίθηκαν με προγενέστερες διατάξεις (πχ το ΠΔ ’87). Αφενός οι μελετητές προ 30-ετίας σχεδίαζαν με άλλο σκεπτικό, κατά συνέπεια κάποιες ενδεχομένως λανθασμένες προβλέψεις τους δεν δύναται να γίνονται σήμερα δεσμευτικές, χωρίς επανεξέτασή τους με τα νέα δεδομένα.
  3. Οι εξαιρέσεις της παραγράφου 4 εξαρτώνται μόνον από την έκδοση οικοδομικής αδείας. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, διότι πχ εντός περιοχών κατοικίας υφίστανται σχολικά συγκροτήματα, για τα οποία δεν εκδόθηκαν από τις τέως Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις οικοδομικές άδειες. Δεν θα πρέπει να θιγεί η χωροθέτησή τους. Η μόνη ενδεδειγμένη λύση είναι να μην ισχύουν οι περιορισμοί και οι εξειδικεύσεις για τα παλιά ΓΠΣ, αλλά να τίθεται σαφής χρονικός ορίζοντας για την υποχρέωση επικαιροποίησης των προβλέψεών τους.

  για το ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 • 13 Μαρτίου 2017, 15:59 | ΔΕΗ Α.Ε.

  9.1. Να προστεθεί: «οι υφιστάμενες νόμιμα αδειοδοτημένες χρήσεις (π.χ. Σταθμοί Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας/ ορυχεία), οι οποίες αντίκεινται στους περιορισμούς των κατ’ άρθρο γενικών χρήσεων, συνεχίζουν να υφίστανται να λειτουργούν και να εκσυγχρονίζονται/ επεκτείνονται σύμφωνα με τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών τους Όρων και τις λοιπές τους άδειες».

  Σημειώνεται ότι η ανάγκη αύξησης/επέκτασης του δυναμικού των Σταθμών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τεκμηριώνεται πλήρως κατά τη διαδικασία έκδοσης σχετικής Άδειας Παραγωγής για την επαύξηση ισχύος μιας υφιστάμενης εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγής με την προσθήκη Μονάδων συγκεκριμένης ισχύος και καυσίμου. Αναλυτικότερα, η έκδοση Άδειας Παραγωγής για την αύξηση ισχύος, με Απόφαση Υπουργού, είναι αποτέλεσμα γνωμοδότησης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) επί σχετικής αίτησης της ΔΕΗ Α.Ε., στην οποία διατυπώνεται με σαφήνεια η απόλυτη αναγκαιότητα για οποιαδήποτε αύξηση ισχύος στους Σταθμούς Παραγωγής.

  Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με:
  Α ) το άρθρο 189 του Ν. 4001/2011:
  « μέχρι την τροποποίηση των τοπικών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού, πολεοδομικού ή ρυμοτομικού σχεδίου ή προεδρικών διαταγμάτων καθορισμού ζώνης οικιστικού ελέγχου ή άλλων σχεδίων χρήσεων γης, υφιστάμενοι και λειτουργούντες Σταθμοί Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που είναι εγκατεστημένα στα νησιά αυτά τόσο για την εξυπηρέτηση των αναγκών των νησιών όσο και στα πλαίσια των έργων εθνικής κλίμακας, των οποίων η εγκατάσταση και λειτουργία δεν προβλέπεται σε τοπικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού, πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχέδιο, προεδρικό διάταγμα καθορισμού ζώνης οικιστικού ελέγχου ή άλλα σχέδια χρήσεων γης, συνεχίζουν να λειτουργούν δυνάμει του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Β΄ «Ενέργεια», του Κεφαλαίου Β2 «Υποδομές Ενέργειας», σημείο δ΄, γ΄ περίπτωση, του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Α΄ 128/2008) και των διατάξεων του Κεφαλαίου Β.2.1.2 και του Κεφαλαίου Γ.6.1 του άρθρου 3 σχετικά με την «Ενέργεια» των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Βορείου και Νοτίου Αιγαίου (Β΄ 1473/2003 και Β΄ 1487/2003, αντίστοιχα)».
  – Οι υφιστάμενοι Σταθμοί Παραγωγής χωροθετούνται στο σημείο που ήδη βρίσκονται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή αδειών παραγωγής. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις επεκτάσεων ισχύος αναγκαία για την κάλυψη της προβλεπόμενης ή της έκτακτης ζήτησης, μετά από σχετική γνωμοδότηση του Διαχειριστή των Διασυνδεδεμένων Νησιών.»

  Β) Το Γενικό Πλαισίο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α΄ 128/2008) που προβλέπει: «Εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση περιβαλλοντική ή και ενεργειακή των υφιστάμενων θερμοηλεκτρικών σταθμών ή και υδροηλεκτρικών σταθμών και δημιουργία νέων σε κατάλληλες θέσεις».

  Γ) Το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΥΑ 11508 /ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/13.04.2009), που στο άρθρο 5 και για όλα τα νησιά, πλην Εύβοιας και Κρήτης δίδονται οι εξής κατευθύνσεις: «σε εξωαστικές περιοχές που ρυθμίζονται στο σύνολο τους ή σε σημαντικό τμήμα του παράκτιου χώρου τους με ΖΟΕ. ή άλλα σχέδια χρήσεων γης του εξωαστικού χώρου, τα οποία δεν έχουν προβλέψει ζώνες εγκατάστασης ενεργειακών δραστηριοτήτων του προηγούμενου εδαφίου, είναι δυνατή η χωροθέτηση ενεργειακών δραστηριοτήτων σε περιοχές που δεν έχουν χαρακτήρα υψηλής προστασίας».
  στο άρθρο 6 αναφέρεται ότι «με την έγκριση χαρακτηρισμού και οριοθέτησης του υποδοχέα, μπορούν να ορίζονται ή τροποποιούνται όροι και περιορισμοί δόμησης, χρήσεις γης, και οποιαδήποτε άλλη πολεοδομική ρύθμιση, εφόσον προκύπτει δικαιολογημένη ανάγκη για την υλοποίηση του υποδοχέα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι δυνατή η τροποποίηση χρήσεων γης σε εκτός σχεδίου περιοχές που έχουν καθοριστεί με ΖΟΕ., ΓΠΣ., ΣΧΟΟΑΠ. ή άλλο σχεδιαστικό εργαλείο…».

  Δ) Το «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», (ΥΑ 25290/ ΦΕΚ 1487 Β/10.10.2003), σύμφωνα με το οποίο πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εφαρμογή του 10ετούς σχεδιασμού της ΔΕΗ για τα νησιά, με στόχο την μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την κάλυψη προγραμματισμένων ενισχύσεων και επεκτάσεων υφιστάμενων Σταθμών.

  9.2 Για τις περιπτώσεις υφιστάμενων Υποσταθμών διανομής ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου στις προβλεπόμενες χρήσεις γης των πολεοδομικών σχεδίων τα γήπεδα των Υποσταθμών δεν έχουν χαρακτηριστεί ως «Υποσταθμοί ΔΕΗ», τυχόν μελλοντική τροποποίηση ή αναθεώρηση των εν λόγω πολεοδομικών σχεδίων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός αυτό και να ορίζει τη χρήση γης που αφορά σε Υποσταθμούς διανομής/μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και στα συνοδά έργα αυτών, π.χ. χώροι αποθήκευσης αποβλήτων, κ.λπ.

 • 13 Μαρτίου 2017, 15:45 | Γ. Τζήβας

  Η υποχρεωτική διατήρηση της χρήσης Κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας δεν εξυπηρετεί το συνολικό κοινωνικό συμφέρον και θέτει και το ζήτημα μεροληπτικής προστασίας ιδιωτικών συμφερόντων.
  Διαβάσαμε μάλιστα (προηγούμενο) σχόλιο της ΟΤΕ με το οποίο ζητάνε εκτός από την ήδη προβλεπόμενη προνομιακή μεταχείριση και «Υφισταμένες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών στις περιοχές των κατηγοριών 1. Αποκλειστικής κατοικίας (άρθρο 2) και 2. Αμιγούς κατοικίας (άρθρο 3), δεν απομακρύνονται».
  Δηλαδή Ό,ΤΙ θέλουν, ΌΠΟΥ θέλουν και Αναδρομικά!
  Εκτός από προκλητικό, πρέπει να σημειώσουμε πως οι νόμοι δεν μπορούν να έχουν ισχύ πριν νομοθετηθούν.
  Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματος ΠΡΕΠΕΙ να ισχύσει η αρχή της προφύλαξης, πράγμα που επίσης προβλέπεται και από διεθνείς συνθήκες όπως στο άρθρο 130Ρ της συνθήκης του Μάαστριχτ.
  Αυτό γιατί η Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία έχει χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με το 208 /31.05.2011 πιθανά καρκινογόνος. Επίσης το Εθνικό Πρόγραμμα Τοξικολογίας του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των Η.Π.Α. με έγκριση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων διαπίστωσε καρκινογένεση στα πειράματα που διεξάγει σε αρουραίους και σημειώνει ότι «…ακόμη και μια μικρή αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης νόσων που προκύπτουν από την έκθεση στην ΗΜΑ θα μπορούσε να έχει ευρείες επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία».
  Σημειώστε πως με το μέχρι σήμερα καθεστώς, κεραίες που διαπιστωμένα λειτουργούν παράνομα, συνεχίζουν να εκπέμπουν για χρόνια καθώς οι διαδικασίες απομάκρυνσης είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και το δικαστικό κόστος πέφτει στις πλάτες των περιοίκων. Διαβάσαμε μάλιστα (προηγούμενο) σχόλιο της ΟΤΕ με το οποίο ζητάνε εκτός από την είδη προβλεπόμενη προνομιακή μεταχείριση και «Υφισταμένες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών στις περιοχές των κατηγοριών 1. Αποκλειστικής κατοικίας (άρθρο 2) και 2. Αμιγούς κατοικίας (άρθρο 3), δεν απομακρύνονται».
  Η παράγραφος 2 πρέπει να διαγραφεί και λεπτομέρειες για την τοποθέτηση όλων των κεραιών γενικότερα, για την ασφαλή χρήση της Τεχνολογίας, θα πρέπει να γίνει με τα συναρμόδια Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής πολιτικής, αφού γίνει και ο σχετικός διάλογος με επιστήμονες Υγείας και Βιολόγους.

 • Θα πρέπει να προβλέπεται με σαφήνεια ότι ήδη υφιστάμενες κατά την ημερομηνία έκδοσης του ΠΔ εμπορικές επιχειρήσεις θα μπορούν να συνεχίζουν τη λειτουργία τους και να εκσυγχρονίζονται εντός του γηπέδου εγκατάστασής τους, κατ’ εξαίρεση των περιορισμών στα μεγέθη εκμετάλλευσης που θέτει το παρόν σχέδιο ΠΔ.

 • Να προστεθεί παράγραφος 8, ως εξής:
  «8. Υπάρχουσες νόμιμες χρήσεις να παραμένουν και να δύνανται και αυτές και οι συνοδές χρήσεις τους να εκσυγχρονίζονται με προσθήκες, διαρρυθμίσεις και τροποποιήσεις με έκδοση αδειών δόμησης μέχρι την ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης του ακινήτου.»

 • 13 Μαρτίου 2017, 15:56 | konstantina

  Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 είναι καταφανώς καταχρηστική. Η οριζόντια υποχρεωτική διατήρηση της χρήσης Κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας αφενός δεν εξυπηρετεί το συνολικό κοινωνικό συμφέρον και αφετέρου θέτει και το ζήτημα μεροληπτικής προστασίας ιδιωτικών συμφερόντων.

  Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματος ΠΡΕΠΕΙ να ισχύσει η αρχή της προφύλαξης, πράγμα που προβλέπεται και από διεθνείς συνθήκες όπως στο άρθρο 130Ρ της συνθήκης του Μάαστριχτ.

  Αυτό γιατί η Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία έχει χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με το 208 /31.05.2011 πιθανά καρκινογόνος. Επίσης το Εθνικό Πρόγραμμα Τοξικολογίας του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των Η.Π.Α. με έγκριση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων διαπίστωσε καρκινογένεση στα πειράματα που διεξάγει σε αρουραίους και σημειώνει ότι «…ακόμη και μια μικρή αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης νόσων που προκύπτουν από την έκθεση στην ΗΜΑ θα μπορούσε να έχει ευρείες επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία».

  Με το μέχρι σήμερα καθεστώς κεραίες που διαπιστωμένα λειτουργούν παράνομα, συνεχίζουν να εκπέμπουν για χρόνια καθώς οι διαδικασίες απομάκρυνσης είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. Διαβάσαμε μάλιστα (προηγούμενο) σχόλιο της ΟΤΕ με το οποίο ζητάνε εκτός από την είδη προβλεπόμενη προνομιακή μεταχείριση και «Υφισταμένες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών στις περιοχές των κατηγοριών 1. Αποκλειστικής κατοικίας (άρθρο 2) και 2. Αμιγούς κατοικίας (άρθρο 3), δεν απομακρύνονται».

  Δηλαδή Ό,ΤΙ θέλουν, ΌΠΟΥ θέλουν και Αναδρομικά!

  Η παράγραφος 2 πρέπει να διαγραφεί και λεπτομέρειες για την τοποθέτηση όλων των κεραιών γενικότερα, για την ασφαλή χρήση της Τεχνολογίας, θα πρέπει να γίνει με τα συναρμόδια Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής πολιτικής, αφού γίνει και ο σχετικός διάλογος με επιστήμονες Υγείας και Βιολόγους.

 • 13 Μαρτίου 2017, 14:41 | θανασης τσουρεκας

  Υπάρχουν περιπτώσεις καταστημάτων σε μικρούς οικισμούς (<2.000 κατοίκων) που αυτή τη στιγμή ξεπερνούν την προβλεπόμενη από το παρόν ΠΔ δόμηση. Τι θα γίνει με αυτά τα καταστήματα αν ξάφνου πρέπει να περιοριστούν τα τετραγωνικά τους σύμφωνα με το παρόν Άρθρο; Η εξέλιξη της νομοθεσίας θα έπρεπε να προωθεί την οικονομική ανάπτυξη, όχι να την εμποδίζει!

 • 13 Μαρτίου 2017, 14:55 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ

  Με την αναδρομική ισχύ περιορισμού μεγεθών εκμετάλλευσης που προβλέπει το Σημείο 3 του Αρ. 18 εκτιμάται ότι θα ζημιωθούν υφιστάμενες οικονομικά εύρωστες επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα δύνανται πλέον να ακολουθήσουν το επιχειρηματικό τους πλάνο ( επέκτασης ή εκσυγχρονισμού κ.λπ.) αναγκαζόμενες προοδευτικά να μετεγκατασταθούν ή ακόμα και να κλείσουν. Το σημείο 3 θα πρέπει να καταργηθεί.

 • 13 Μαρτίου 2017, 14:42 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΩΛΑ

  Κατά την Παράγραφο 3 «3. Οι περιορισμοί και οι εξειδικεύσεις στα μεγέθη εκμετάλλευσης των ειδικών κατηγοριών χρήσεων που καθορίζονται με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, εφαρμόζονται και στα πολεοδομικά σχέδια στα οποία οι χρήσεις γης έχουν καθορισθεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ/τος 81/1980 και του από 23.2.1987 Π.Δ/τος.» προβλέπεται να υπάρξει μεγάλη αναστάτωση σε ήδη υπάρχουσες οικοδομικές άδειες και άδειες λειτουργίας καταστημάτων και άλλων δραστηριοτήτων, δημιουργώντας σύγχυση και αποτελώντας τροχοπέδη στην ανάπτυξη επιχειρήσεων. Προτείνεται οι υφιστάμενες δραστηριότητες (καταστήματα, εργαστήρια κλπ) να μπορούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους με το προϋφιστάμενο καθεστώς.

 • 13 Μαρτίου 2017, 14:54 | TX

  ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
  Προτείνεται να υποβληθεί στην δημόσια διαβούλευση το εξής σχόλιο για το εν λόγω άρθρο, εφόσον κριθεί ότι μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα σε χωροθετήσεις υπό εκπόνηση χωροταξικών-πολεοδομικών μελετών:
  «Οι διατάξεις των παραγράφων 6. και 7. του παρόντος άρθρου περί “αυτοδίκαιης ακυρότητας” των ήδη εγκεκριμένων βάσει των διατάξεων του Ν. 4269/2014 (Φ.Ε.Κ. 142Α’/28-6-2014) Μελετών Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Πολεοδομικών Μελετών ή Ρυμοτομικών Σχεδίων, τυχόν δεν αναθεωρηθούν βάσει των διατάξεων του παρόντος Π.Δ., εντός 6 και 24 μηνών αντιστοίχως, είναι προδήλως μη νόμιμες και αντισυνταγματικές, βάσει των σχετικών διατάξεων όπως αυτές πάγια ερμηνεύονται από το Σ.τ.Ε. όντας αντίθετες, ενδεικτικά, προς τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου και της γενικότερης ασφάλειας δικαίου.»

 • Η παρ. 3 του άρθρου 18 να διορθωθεί ως εξής:Οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων, οι περιορισμοί και οι εξειδικεύσεις στα μεγέθη εκμετάλλευσής τους που καθορίζονται με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, έχουν άμεση εφαρμογή και στα πολεοδομικά σχέδια στα οποία οι αντίστοιχες γενικές κατηγορίες χρήσεων γης έχουν καθορισθεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ/τος 81/1980 και του από 23.2.1987 Π.Δ/τος.
  Εκκρεμείς διαδικασίες ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ οι μελέτες των οποίων εκπονήθηκαν σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2508/1997 ολοκληρώνονται σύμφωνα με αυτές και μετά από σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ της παρούσας διάταξης, έχει υποβληθεί πλήρης η μελέτη στην αρμόδια υπηρεσία.
  Επισημαίνεται η αναγκαιότητα άμεσης έκδοσης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης που αφορά την εξειδίκευση του περιεχομένου των ειδικών κατηγοριών χρήσεων και η αντιστοίχηση των ειδικών κατηγοριών χρήσεων από το νομοθετικό πλαίσιο που τις διέπει με τις παρούσες διατάξεις για την αποφυγή ασαφειών και λανθασμένων ερμηνειών.

 • 13 Μαρτίου 2017, 14:00 | Ολγα

  Περιορισμοί στη δόμηση δεν γίνεται να ισχύουν αναδρομικά για ό,τι έχει χτιστεί και αδειοδοτηθεί μέχρι σήμερα στο σύνολο της χώρας. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και για αυτό υπάρχουν άλλωστε Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια που καθορίζουν το καθεστώς ανά περιοχή. Η Παράγραφος 3 θα πρέπει να αφαιρεθεί και οι προβλέψεις στους περιορισμούς να τίθενται ανά περιοχή και όχι ανά το σύνολο της χώρας.

 • Στις μεταβατικές διατάξεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
  – Για την έγκριση ή την αναθεώρηση ή την τροποποίηση εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ κλπ) θα ισχύουν τα του παρόντος και αν όχι θα υπάρχει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος προσαρμογή.
  – Για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό νομίμως υφιστάμενων εγκαταστάσεων που είτε απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης είτε αναθεώρησης της αδείας, δεν θα ισχύουν οι περιορισμοί του παρόντος. Εάν, όμως, αναφέρεται σε αλλαγή χρήσης, τότε θα πρέπει να διευκρινίζεται η 4β. Διότι αλλαγή χρήσης μπορεί να επέλθει μετά τη λήξη της τρέχουσας άδειας δόμησης, οπότε να εκδοθεί νέα, οπότε να ισχύουν τα του παρόντος.
  – Στις εξαιρέσεις των απαγορευτικών χρήσεων, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα πρατήρια υγρών καυσίμων και ενέργειας ιδιωτικής χρήσης, εφόσον συνοδεύουν κύριες χρήσεις (ξενοδοχεία, εργοστάσια, αμαξοστάσια, λιμάνια κλπ) που υφίστανται νομίμως είτε με οικοδομική άδεια είτε με βεβαίωση υπαγωγής στις διατάξεις περί αυθαιρέτων. Έτσι να επιτρέπεται και η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός αυτών.
  – Για τις χρήσεις που έχουν χαρακτηρίσει τα αυθαίρετα κτίσματα ή τμήματα κτιρίων που έχουν ρυθμιστεί με τις σχετικές διατάξεις περί αυθαιρέτων, εφόσον έχει ληφθεί υπόψη η επιτρεπόμενη κατά τον χρόνο κατασκευής, θα πρέπει να υπάγονται στις εξαιρέσεις εφαρμογής ή να δίνεται χρονικό διάστημα προσαρμογής με τις ισχύουσες εφόσον όμως παρέλθει το διάστημα της διατήρησης του αυθαιρέτου.

  Με εκτίμηση,
  Τυχομίδου Χριστίνα,
  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
  Εκ μέρους του Τεχνικού Γραφείου
  Combo Engineering Associates
  Φιλίππου 4, 54630, Θεσσαλονίκη
  τηλ/fax. 2314005773 κιν. 6944840961

 • Εκ μέρους του ΟΤΕ, σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας όσον αφορά στο:
  Άρθρο 18 Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις, σελ. 14
  Στην παράγραφο 2, αναφέρεται ότι «(…) δεν δύναται να εξαιρεθεί κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών κινητής τηλεφωνίας…». Επειδή έχει παραληφθεί ότι οι κεραίες αυτές συχνά αφορούν και τη σταθερή τηλεφωνία, προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση και σύμφωνα με την αιτιολόγηση που έχει δοθεί στην τροποποίηση του άρθρου 1. Επίσης, στην πρώτη γραμμή μετά τη λέξη «εδαφίου» προστίθεται «και του άρθρου 13 του παρόντος». Καθώς και στο τέλος της παραγράφου, προστίθεται: «καθώς και από περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου για τις οποίες δεν υπάρχει ρητή απαγορευτική διάταξη».
  Συνεπώς , η παράγραφος 2 διαμορφώνεται, ως ακολούθως:
  « Κατ’ εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου και του άρθρου 13 του παρόντος, δεν δύναται να εξαιρεθεί κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών τηλεπικοινωνιών (….) στις οποίες προβλέπεται η εγκατάστασή τους, καθώς και από περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου για τις οποίες δεν υπάρχει ρητή απαγορευτική διάταξη».
  Προτείνεται να προστεθεί παράγραφος σύμφωνα με την οποία:
  «Υφισταμένες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών στις περιοχές των κατηγοριών 1. Αποκλειστικής κατοικίας (άρθρο 2) και 2. Αμιγούς κατοικίας (άρθρο 3), δεν απομακρύνονται.»

 • 13 Μαρτίου 2017, 11:23 | WWF

  (α) Οι μεταβατικές διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 έχουν μία σειρά από ερμηνευτικά προβλήματα. Πρώτα-πρώτα, δεν είναι σαφές τι σημαίνει «προσαρμογή» ενός σχεδίου «στις διατάξεις» του παρόντος. Το σχέδιο π.δ. δεν περιέχει ριζικά διαφορετικές γενικές ή ειδικές χρήσεις, και η «προσαρμογή» που απαιτείται θα είναι κυρίως ορολογική. Δεύτερον, η κύρωση της αυτοδίκαιης ακυρότητας είναι δρακόντεια: δεν είναι σαφές γιατί ένα ΓΠΣ που δεν προβλέπει «ορυχεία-λατομεία-εξορύξεις» στις αγροτικές περιοχές, πρέπει να οδηγηθεί σε ακυρότητα, με κίνδυνο να επανέλθει ένα πολύ χειρότερο για το περιβάλλον καθεστώς – όπως, π.χ., η εκτός σχεδίου δόμηση. Στις χειρότερες περιπτώσεις, θα υπάρξει σοβαρή επιδείνωση του χωροταξικού και πολεοδομικού καθεστώτος. Σε κάθε περίπτωση, η ακυρότητα συνεπάγεται τροποποίηση του πολεοδομικού ή χωροταξικού καθεστώτος, η οποία δεν μπορεί να γίνει «αυτοδικαίως», χωρίς να τηρηθούν κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις (στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, διαβούλευση, κοκ.). Ακόμα και αν γίνει δεκτή η ακυρότητα, δεν θα πρέπει να είναι «αυτοδίκαιη», διότι δεν κανείς δεν θα γνωρίζει με σαφήνεια τι ισχύει, και από πότε. Προτείνεται (κατ΄ελάχιστον) είτε η ακυρότητα να μην είναι αυτοδίκαιη.

  (β) Το σχέδιο π.δ. δείχνει μία ιδιαίτερη εύνοια προς τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας (πρβλ. την παράγραφο 2 του άρθρου 18). Καμία άλλη ειδική χρήση δεν έχει παρόμοια μεταχείριση. Η εύνοια αυτή ενισχύεται ακόμα περισσότερο και από τις ισχύουσες διατάξεις για την νομιμοποίηση μη αδειοδοτημένων κεραιών (π.χ., άρθρο 126 ν. 4249/2014). Μολονότι υπάρχουν ειδικές διατάξεις, και το θέμα αυτό δεν μπορεί να επιλυθεί μόνο από ένα π.δ. με θέμα τις χρήσεις γης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν προκύπτει από πουθενά ότι οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας δεν μπορούν ή δεν πρέπει να υπάγονται σε σχεδιασμό, ή σε περιορισμούς που σχετίζονται με τις χρήσεις γης. Μεταξύ πολλών άλλων κειμένων, σχετική σύσταση υπάρχει και σε Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Απριλίου 2009 σχετικά με τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (2008/2211(INI))]. Ενόσο η επιστημονική συζήτηση συνεχίζεται, θα πρέπει να δρομολογηθεί, με συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων, η μόνη ορθολογική λύση: μία μορφή σχεδιασμού του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, με κατάλληλα κίνητρα και μέτρα βάσει της αρχής της πρόληψης που θα ελαχιστοποιήσουν την εγκατάσταση κεραιών και την έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία χωρίς να θίξουν την απρόσκοπτη παροχή σύγχρονων τηλεπικοινωνιών.

 • 13 Μαρτίου 2017, 09:54 | Π . Κ

  Γενικές Μεταβατικές Διατάξεις. Πρόταση : Σε εντός σχεδίου Επιχειρηματικά Πάρκα με χρήση πολεοδομικού κέντρου ( ΦΕΚ 166/ Δ/ 1987) όπου έχει απαγορευθεί σήμερα η χρήση κατοικίας, στην περίπτωση αναθεώρησης των χρήσεων αυτών , να μην μπαίνει εκ των υστέρων η χρήση κατοικίας . Είναι ασυμβίβαστο να υπάρχουν επιχειρήσεις και εκ των υστέρων να επιτρέπονται δίπλα τους οι κατοικίες. Επαιδή το άρθρο 5 του παρόντος προτεινομένου διατάγματος , προβλέπει την κατοικία , καλό θα είναι να διευκρινιστεί το πρόβλημα που βάζουμε με το παρόν σημείωμα διότι διάφοροι καλοθελητές που φτιάχνουν τα σπίτια τους δίπλα στις επιχειρήσεις , εκ των υστέρων ζητούν την απομάκρυνση τους. Εάν επιθυμούν κατοικία υπαρχουν περιοχές προς τουτο. Οχι στα Επιχειρηματικά Πάρκα με χρήση πολεοδομικού κέντρου και πρέπει να γίνει μνεία τούτου.

 • 13 Μαρτίου 2017, 09:18 | Δ . Κ

  Γενικές Μεταβατικές Διατάξεις. 1ο Πρόταση Νομοτεχνικής Βελτίωσης ως εξής: α)Αποφάσεις χωροθετήσεων , τοπικά ρυμοτομικά δεν ανατρέπονται απο τις χρήσεις του παρόντος β) Αποφάσεις και προτάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ που έχουν περιληφθεί σε εγκεκριμένα ή υπό έγκριση ΓΠΣ , Προεδρικά Διατάγματα ΖΟΕ και λοιπά μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, που αφορούν περιβαλοντική εκπαίδευση , αναψυχή, κατασκηνώσεις, φυσιατρική, ειδικές αναγκες θεραπευτικού χαρακτήρα και εγκαταστάσεις υγεία – πρόνοιας , να μην ανατρέπονται απο το παρόν διάταγμα.2ο Χρειάζεται να ληφθεί ειδική μέριμνα προς τούτο ώστε να αποφευχθεί η ανατροπή του πλαισίου που έχει δρομολογηθεί για να γίνει κάποτε σεβαστός ο προηγούμενος σχεδιασμός ,που με πολλή ευκολία ανατρέπεται και καθίστανται νόμιμες χρήσεις με εκ των υστέρων ρυθμήσεις παράνομες.

 • Για να λυθεί το πρόβλημα των ιδιοκτητών οικοπέδων με πρόσωπο σε κεντρικούς δρόμους, που υποχρεώνονται από τις ισχύουσες χρήσεις γης να κατασκευάσουν και να ζήσουν σε κατοικίες πάνω σε δρόμους με εμπορικές και άλλες χρήσεις, φορτισμένους συνήθως με υπερτοπική κυκλοφορία οχημάτων, που δεν επιτρέπουν τη μόνιμη διαβίωση στις περιοχές αυτές, ΠΡΟΤΕΙΝΩ να προστεθεί παράγραφος στο άρθρο 18 ως κάτωθι:
  Για τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε πρωτεύουσες και δευτερεύουσες οδικές αρτηρίες των ισχυόντων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών των ρυθμιστικών σχεδίων Αττικής και Θεσσαλονίκης, στα οποία με τοπικά ή ειδικά Διατάγματα έχει καθοριστεί η χρήση της Αμιγούς Κατοικίας του από 23-2-1987 Π.Δ (Δ’ 166) ή του Π.Δ. 81/80 (Α’ 27), ενώ στα απέναντι Οικοδομικά Τετράγωνα του ίδιου δρόμου, ισχύει η χρήση Γενικής Κατοικίας ή Πολεοδομικού Κέντρου, από τη δημοσίευση του παρόντος ισχύουν οι χρήσεις της Γενικής Κατοικίας του άρθρου 4.
  Ppanag2000@yahoo.gr
  http://www.arch4.gr

 • 12 Μαρτίου 2017, 20:33 | Χρήστος Τάτσης

  Το θεμελιώδες δικαίωμα του ατόμου να αποφασίζει για το αν και πόσο θα εκτίθεται σε μια πηγή ραδιοκυμάτων, δεν θα πρέπει να καταπατάται προς όφελος της κινητής τηλεφωνίας, όσο διαδεδομένη και αν είναι αυτή. Εκτός του ότι η ασφάλεια των κεραιών κινητής τηλεφωνίας δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη, η επιστημονική βιβλιογραφία βρίθει από τεχνολογίες και προϊόντα που ενώ αρχικά θεωρούνταν ασφαλή, αποδείχθηκαν ιδιαιτέρως επιβλαβή για την υγεία και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Θεωρώ, λοιπόν, τη συνεχή εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας επικίνδυνη και προτείνω την απόσυρση της παραγράφου 2 του άρθρου 18.

 • 12 Μαρτίου 2017, 19:02 | Κατσόγιαννης Απόστολος

  Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. Η απόλυτη – υποχρεωτική διατήρηση της εγκατάστασης Κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας παντού, αφενός δεν εξυπηρετεί το συμφέρον της κοινωνίας και αφετέρου θέτει και ζήτημα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ιδιωτικών ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ. Γιατί δηλ. αποκλείεται το δικαίωμα μιας περιοχής όταν η πλειοψηφεία των κατοίκων της είτε επειδή απλά ανησυχούν είτε επειδή είναι πεπεισμένοι για τους κινδύνους απο την Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία είτε γιατί μεγάλο μέρος τους αποδεδειγμένα είναι υπερευαίσθητοι στην ακτινοβολία, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ να μπορούν να εξασφαλίσουν πιο υιγεινές συνθήκες διαβίωσης; Γιατί κ.ΥΠΟΥΡΓΕ δεν αποδέχεσθε πως Η ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ θα πρέπει να είναι πάνω απο ΤΑ ΚΕΡΔΗ των εταιρειών;

 • 12 Μαρτίου 2017, 14:25 | Ν.Γροζόπουλος

  Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΧΩΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

 • 10 Μαρτίου 2017, 20:54 | Γεωργία Σ.

  Η παράγραφος 2 του Άρθρου 18 θα πρέπει να αποσυρθεί, καθώς οι βλάβες που έχουν – επιστημονικά – αποδειχθεί ότι είναι πιθανό να προκληθούν από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ), απειλούν τη δημόσια υγεία (βλ. έρευνα Εθνικού Προγράμματος Τοξικολογίας (National Toxicology Program) του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών (National Institute of Health of USA), 26‐05‐2016, όπως και δελτίο τύπου Νο. 208, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 31/05/2011). Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την άμεση αλλαγή του καθεστώτος αδειοδότησης, εγκατάστασης και λειτουργίας των κεραιών, καθώς και για μείωση των ορίων της αποδεκτής ΗΜΑ.

 • 9 Μαρτίου 2017, 22:45 | Κώστας Λ.

  Κύριε Υπουργέ,
  Η εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας πλησίον κατοικιών θα πρέπει να διέπεται από αυστηρές προυποθέσεις.
  Γιαυτό σας καλούμε εσάς και την κυβέρνηση: α) ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ την παράγραφο 2 του άρθρου 18 καθώς και κάθε άλλη διάταξη απο το συγκεκριμένο σχέδιο Π.Δ. που επιτρέπει την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε χώρους αποκλειστικής ή αμιγούς ή γενικής κατοικίας των ελληνικών πόλεων δηλ. ΠΑΝΤΟΥ. β) ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΥ για ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ των ΟΡΙΩΝ της αποδεκτής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ΗΜΑ) στο 10% των ισχυόντων ορίων σε V/m, σε πρώτη φάση, που αντιστοιχεί σε υιοθέτηση του 1% σε W/m2 , κάτι το οποίο είναι βάσει μελέτης τεχνολογικά εφικτό και ψηφίστηκε ήδη και εφαρμόστηκε στην Ιταλία. Και σε επόμενη φάση, στο 1% σε V/m κάτι το οποίο είναι επίσης τεχνολογικά εφικτό και μπορεί να ισχύσει σταδιακά, μετά από μια εύλογη μεταβατική περίοδο π.χ. 3 ετών. γ) Να μεριμνήσετε άμεσα για την ΑΛΛΑΓΗ του ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ των κεραιών και την επιβολή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ και ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ προς όφελος της ΥΓΕΙΑΣ των ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού.

 • 9 Μαρτίου 2017, 20:42 | Μαρία Φλουράκη

  Η δυνατότητα εγκατάστασης παντού κεραιών κινητής τηλεφωνίας χωρίς κανένα περιορισμό δείχνει ότι δεν έχουν ληφθεί καθόλου υπόψη οι νέες επιστημονικές έρευνες που καταδεικνύουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των περίοικων, ιδίων των ευαίσθητων ομάδων από την Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Θεωρώ ότι ο κάθε Δήμος θα πρέπει να μπορεί να κάνει σχεδιασμό για το πού μπορούν να εγκαθίστανται οι κεραίες με στόχο τον περιορισμό της ακτινοβολίας που εν τέλει λαμβάνουν οι πολίτες του.

 • 9 Μαρτίου 2017, 20:21 | Ακης Αποστολ.

  ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΟΤΙ ΣΑΝ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΑΜΙΓΗΣ Η’ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. (ενα βημα μαζι και με αλλα, που μπορει να βοηθησει σε επενδυσεις που χρειαζονται πολυ αυτη την εποχη)

 • Εκτιμώ ότι στο άρθρο των μεταβατικών διατάξεων θα πρέπει να περιληφθεί και παράγραφος ως ακολούθως:
  « …) Κατ΄ εξαίρεση των τυχόν απαγορευτικών χρήσεων γης επιτρέπεται η ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών των παντός είδους οχημάτων , αλλά και των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών σε υγρά και αέρια καύσιμα, σε ειδικής μορφής εγκαταστάσεις και γενικά όπου δεν μπορούν να τύχουν καθολικής εφαρμογής οι γενικές περί πρατηρίων διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Π.Δ. 1224/81- Β.Δ. 465/70 – Π.Δ. 595/84 όπως ισχύουν). Ειδικότερα :
  α) σε αυτά που αποσκοπούν στην κάλυψη, με πετρέλαιο κίνησης, των λειτουργικών αναγκών εργοταξίων μεγάλων έργων, ιδιωτικών ή δημοσίων ή έργων με την μορφή ΣΔΙΤ, για την τροφοδοσία των οχημάτων του εργοταξίου (αυτοκινήτων, μηχανημάτων έργων, ειδικών οχημάτων κ.ά.) και για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, όπως για την λειτουργία ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, αντλιών αποστράγγισης κ.ά.
  β) σε αυτά που τροφοδοτούν με πετρέλαιο κίνησης τους τροχήλατους γερανούς φορτοεκφόρτωσης στους λιμένες της χώρας
  γ) σε αυτά που εξυπηρετούν με πετρέλαιο κίνησης τα χιονοδρομικά κέντρα είτε για τροφοδοσία των ειδικών μηχανημάτων τους (εκχιονισμού των οδών, διάστρωσης του χιονιού κ.ά.) είτε για την κάλυψη λειτουργικών τους αναγκών, όπως για την λειτουργία ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, για την κίνηση των αναβατήρων των χιονοδρόμων κ.ά.
  δ) σε αυτά που εξυπηρετούν ορυχεία, μεταλλεία και λατομεία και με τα οποία τροφοδοτούνται με πετρέλαιο κίνησης τα αυτοκίνητα της ιδιοκτήτριας ή εκμεταλλεύτριας εταιρείας, τα πάσης μορφής οχήματα και μηχανήματα έργων που απασχολούνται με οιαδήποτε μορφή εργασίας στην αντίστοιχη εγκατάσταση, τα κάθε είδους ειδικά οχήματα (εκσκαφείς, μπουλντόζες, γεωτρύπανα κ.ά.), τυχόν ειδικές εγκαταστάσεις ή μηχανήματα (π.χ. ιμάντες μεταφοράς ορυκτών, μεγάλοι εξαεριστήρες στοών) και καλύπτονται και άλλες λειτουργικές ανάγκες τους, όπως η λειτουργία ηλεκτροπαραγωγών ζευγών κ.ά.
  ε) σε αυτά που εξυπηρετούν και τροφοδοτούν με πετρέλαιο τις ντηζελάμαξες του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.
  στ) σε αυτά των προμηθευτικών συνεταιρισμών των Ενόπλων Δυνάμεων, στα οποία ανεφοδιάζονται τα οχήματα του πολιτικού προσωπικού και του ένστολου προσωπικού
  ζ) σε αυτά που ιδρύονται μέσα στους αερολιμένες της χώρας και είτε ανεφοδιάζουν με καύσιμα τα οχήματα του αεροδρομίου δηλ. των εταιρειών HANDLING που έχουν την ευθύνη μεταφοράς των επιβατών από το κεντρικό κτήριο στα αεροσκάφη και αντιστρόφως, που μεταφέρουν τα πληρώματα από και προς τα αεροσκάφη κ.λπ. είτε λειτουργούν ως πρατήρια δημοσίας χρήσεως
  η) σε αυτά λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων, που δεν επιδέχονται σαφή τυποποίηση και δεν είναι εφικτή ή ένταξή τους στις διατάξεις των σχετικών με τα συνήθη πρατήρια καυσίμων νομοθετημάτων (Π.Δ. 1224/81 – Β.Δ. 465/70 – Π.Δ. 595/84, όπως ισχύουν).
  Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορούν να καθορίζονται και άλλες ειδικές κατηγορίες πρατηρίων καυσίμων, για τις επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία τους, κατ΄ εξαίρεση των ισχυουσών χρήσεων γης».

  Η αιτιολόγηση της προτεινόμενης ρύθμισης είναι ότι αποσκοπεί στη δημιουργία του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας ειδικών περιπτώσεων πρατηρίων καυσίμων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση υπαρκτών αναγκών, αλλά που, σε γενικές γραμμές, δεν μπορούν να υπαχθούν στην γενική νομοθεσία των πρατηρίων υγρών καυσίμων (ΠΔ 1224/81 – ΒΔ 465/70 – Π.Δ. 595/85, όπως ισχύουν). Τέτοια πρατήρια απαιτούνται (και τώρα λειτουργούν παρατύπως, είτε εν αγνοία είτε με την ανοχή της Διοίκησης ) για την εξυπηρέτηση εργοταξίων (κυρίως για την κατασκευή δημοσίων έργων οδοποιίας, μεγάλων έργων υποδομής όπως φράγματα, αρδευτικά κ.ά., όπου υπάρχουν καθημερινά ανάγκες σε καύσιμα). Τα εργοτάξια αυτά θα πρέπει να ανεφοδιάζουν τα οχήματα, μηχανήματα έργων και τον λοιπό, απαραίτητο για την λειτουργία τους, μηχανολογικό εξοπλισμό (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, αεροσυμπιεστές, αντλίες πυρόσβεσης, αντλητικά συγκροτήματα για την άντληση υπόγειων υδάτων κ.ά.) με πετρέλαιο κίνησης. Σημειωτέον ότι πολλά μηχανήματα έργων (π.χ. γεωπροωθητήρες / bulldozers) δεν επιτρέπονται να κινηθούν στο δημόσιο οδικό δίκτυο ή εργάζονται σε απομακρυσμένες θέσεις, ενώ και όταν αυτό είναι εφικτό επιβαρύνουν κεντρικές ή άλλες αρτηρίες, αυξάνοντας τον κίνδυνο που ελλοχεύει από την κίνηση τέτοιων οχημάτων στο οδικό δίκτυο. Με τη ρύθμιση αυτή θα δοθεί η δυνατότητα δημιουργίας τέτοιων σύγχρονων, ασφαλών και περιβαλλοντικά φιλικών εγκαταστάσεων, υπό την μορφή ολοκληρωμένων φορητών πρατηρίων τύπου compact, που θα διαθέτουν έγκριση CE, με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των προαναφερθεισών αναγκών, την μείωση πιθανότητας ατυχήματος που προκύπτει από την ανεξέλεγκτη κίνηση τέτοιων οχημάτων ή από την τροφοδοσία αυτών από βυτιοφόρα οχήματα σε δυσπρόσιτες περιοχές. Εξ ίσου προφανής είναι η ανάγκη τροφοδοσίας των οχημάτων και μηχανημάτων έργων σε ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία κ.ά. αλλά και των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών που εξασφαλίζουν τον φωτισμό στις στοές ή σε απομακρυσμένα πεδία εξόρυξης. Τέλος υπάρχει σωρεία άλλων εγκαταστάσεων όπως – τελείως ενδεικτικά – οι εγκαταστάσεις του ΟΛΠ αλλά και άλλων λιμένων με τους μεγάλους τροχήλατους γερανούς φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων, οι Κεντρικές εγκαταστάσεις διαλογής των ΕΛΤΑ στο Κρυονέρι, οι εγκαταστάσεις στα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας, όπου ελλείψει νομοθετικού πλαισίου η τροφοδοσία των εκχιονιστικών μηχανημάτων και των μηχανημάτων διάστρωσης του χιονιού πραγματοποιείται ακόμη με μη ασφαλείς «τριτοκοσμικές» συνθήκες, αλλά ακόμη και στον ΟΣΕ , για την κάλυψη των αναγκών των ντηζελαμαξών. Ομοίως άλλη κατηγορία είναι τα πρατήρια που ιδρύονται με πρωτοβουλία είτε των στρατιωτικών μονάδων είτε των διαφόρων προμηθευτικών συνεταιρισμών τους και ιδρύονται μέσα σε στρατόπεδα και χρησιμεύουν για τον ανεφοδιασμό όχι των στρατιωτικών οχημάτων αλλά των οχημάτων των αξιωματικών και των οπλιτών και του πολιτικού προσωπικού που εργάζεται στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις και επίσης η περίπτωση πρατηρίων στα αεροδρόμια (ενδεικτικά το πρατήριο δημοσίας χρήσεως στο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλά και τα πρατήρια εντός άλλων αεροδρομίων που τροφοδοτούν τα λεωφορεία μεταφοράς των επιβατών κ.ά.).
  Επειδή η συνεχής εξέλιξη είναι αναπότρεπτος νόμος της Κοινωνίας, λαμβάνεται πρόνοια ώστε ο αρμόδιος Υπουργός να μπορεί να εκδίδει Υ.Α. με τις οποίες θα καθορίζει και νέες κατηγορίες ειδικών πρατηρίων για εγκαταστάσεις που θα προκύψουν στο μέλλον, θα δύναται να τις τροποποιεί ώστε να προσαρμόζονται στις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς.

  Για τη ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ

  Βαγγέλης Διέννης
  Μηχ. Ηλ. ΕΜΠ 210 8104000 – http://www.diennis.gr

 • Θεωρώ ό,τι στις μεταβατικές διατάξεις του διατάγματος θα πρέπει να περιληφθεί παράγραφος ως εξής:
  «..) Επιτρέπεται η ίδρυση ιδιωτικών πρατηρίων του άρθρου 22 των Π.Δ. 1224/81 και Β.Δ. 465/70 (όπως ισχύουν) σε περιοχές εντός οικισμού, εντός σχεδίου (εκτός αποκλειστικής και εκτός αμιγούς κατοικίας) και εκτός σχεδίου, έστω και αν η χρήση πρατηρίου υγρών καυσίμων απαγορεύεται στη θέση αυτή, εφόσον αυτά συνυπάρχουν με την εξυπηρετούμενη κύρια εγκατάσταση και αποτελούν συνοδές χρήσεις, αν η κύρια χρήση υφίσταται νομίμως είτε με νόμιμη άδεια οικοδομής είτε έχει τακτοποιηθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις».

  Η αιτιολόγηση της προτεινόμενης ρύθμισης έχει ως εξής: Kατά την ίδρυση ιδιωτικών πρατηρίων, τα οποία – με βάση την κείμενη νομοθεσία – αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση οχημάτων που ανήκουν (με οιονδήποτε τρόπο) σε μία επιχείρηση ή μια εγκατάσταση (εργοστάσιο, ξενοδοχειακή μονάδα, αμαξοστάσιο, εγκατάσταση παραγωγής σκυροδέματος, μεγάλα σχολικά συγκροτήματα, πρεσβείες όπως η Αμερικανική στην Αθήνα κ.ά.) παρουσιάζεται συχνά το φαινόμενο να επιτρέπεται η κύρια χρήση όπως π.χ. ξενοδοχείο, εκπαιδευτήριο, πρεσβεία κ.ά. όχι όμως και αυτή του «πρατηρίου καυσίμων». Είναι προφανές ότι ο νομοθέτης δεν επιθυμούσε στην περιοχή την ίδρυση πρατηρίων δημοσίας χρήσεως, όμως – ασφαλώς όχι εκ προθέσεως – δεν έλαβε μέριμνα ώστε να υπάρχει μια πρόβλεψη για ιδιωτικά πρατήρια που λειτουργούν ως συμπληρωματικές (συνοδές) εγκαταστάσεις, δηλ. που είναι πολύ μικρής κλίμακας (συνήθως μια δεξαμενή και μια αντλία πετρελαίου) και συνοδεύουν ως παράρτημα – παρελκόμενο – βοηθητική χρήση την κύρια εγκατάσταση. Όμως αυτή η συμπληρωματική χρήση κρίνεται απαραίτητη για αρκετές εγκαταστάσεις, διότι εξυπηρετεί ουσιαστικές ανάγκες των, εξοικονομεί δαπάνες (διότι στο ιδιωτικό πρατήριο είναι ελεγχόμενος ο ανεφοδιασμός από πλευράς ποσοτήτων αλλά και ποιότητας), περιορίζει άσκοπες μετακινήσεις των οχημάτων (για ανεφοδιασμό σε εκτός της εγκατάστασης πρατήρια) με την συνακόλουθη κυκλοφοριακή φόρτιση και μόλυνση από τα εκπεμπόμενα καυσαέρια και γενικά συνεισφέρει στην αυτάρκη λειτουργία της κύριας επιχείρησης /εγκατάστασης /δραστηριότητας. Επί πλέον εκτιμάται ότι η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση θα βάλει τέλος στην ασύδοτη κατασκευή τέτοιων πρατηρίων και θα δώσει το έναυσμα για την νομιμοποίηση μεγάλου αριθμού παράνομων ιδιωτικών πρατηρίων, με παράλληλη λήψη των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις μέτρων ασφαλείας.

  Για τη ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ

  Βαγγέλης Διέννης Μηχ/γος Ηλ/γος ΕΜΠ
  210 8104000 – http://www.diennis.gr

 • Να διευκρινιστεί τι θα ισχύει για τις υφιστάμενες νόμιμα αδειοδοτημένες χρήσεις οι οποίες αντίκεινται στους περιορισμούς των κατ’ άρθρο γενικών χρήσεων
  (π.χ. δυναμικότητα τουριστικών εγκαταστάσεων, πρατήριο υγρών καυσίμων ως μοναδική χρήση οικοπέδου στη γενική κατοικία, …)

 • 8 Μαρτίου 2017, 11:50 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ

  Η παράγραφος 2 του παρόντος Άρθρου:

  «2. Κατ’ εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου, δεν δύναται να εξαιρεθεί κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών κινητής τηλεφωνίας και των συνοδών τους έργων υποδομής από τις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης του παρόντος στις οποίες προβλέπεται η εγκατάσταση τους.»

  κρίνεται ανεπίτρεπτη. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός οφείλει να έχει τη διακριτική ευχέρεια να προσαρμοστεί στις ανάγκες της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας και των χαρακτηριστικών της. Αυτή η προβλεπόμενη οριζόντια προστασία αποκλειστικά μιας χρήσης στο σύνολο της επικράτειας αντίκειται στο πνεύμα του Πολεοδομικού Σχεδιασμού όπως διατυπώθηκε ήδη από το 1923 με στόχο πρωτίστως τη διασφάλιση του συνολικού συμφέροντος της κοινωνίας. Η οριζόντια υποχρεωτική διατήρηση της χρήσης Κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας αφενός δεν εξυπηρετεί το συνολικό κοινωνικό συμφέρον και αφετέρου θέτει και το ζήτημα μεροληπτικής προστασίας ιδιωτικών συμφερόντων. Θα πρέπει να αφαιρεθεί, επιστρέφοντας το δικαίωμα στην εκάστοτε χωρική ενότητα να απορρίψει την εφαρμογή της χρήσης κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

  Αγγελίδου Τατιάνα
  Πολεοδόμος – Χωροτάκτης Μηχανικός
  ΑΠΘ

 • 6 Μαρτίου 2017, 13:29 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Διαχρονικά τα νομοθετήματα σχετικά με τις Χρήσεις Γης επέτρεπαν την χρήση χώρων κατοικίας για άσκηση επαγγέλματος συμβατού προς την κύρια χρήση του κτιρίου (παρ.5 και 6 άρθρου 3 ΠΔ 81/80 – ΦΕΚ 27Α’, περίπτωση Β)1. άρθρου 1 ΠΔ 23-2-87 – ΦΕΚ 166Δ’ και παρ.10 άρθρου 33 ν.4269/14).
  Στο υπό διαβούλευση σχέδιο Π.Δ/τος δεν υπάρχει αντίστοιχη ρύθμιση και θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα αφού καταργείται ουσιαστικά το δικαίωμα χρήσης χώρων της κατοικίας του ελεύθερου επαγγελματία (ιατρού, δικηγόρου, μηχανικού, δημοσιογράφου κλπ) ως «επαγγελματική κατοικία». Είναι αναγκαία κατά συνέπεια η προσθήκη ανάλογης ρύθμισης στο παρόν άρθρο.

 • 6 Μαρτίου 2017, 11:50 | Κ. Η

  1. Το άρθρο 238 του Ν-4389/16 (ΦΕΚ-94/Α/27-5-16)όριζε τα παρακάτω:

  α. Τα Αρθ-14 έως και Αρθ-33 του Ν-4269/14 (ΦΕΚ-142/Α/14) καταργούνται. Από την κατάργηση των ανωτέρω διατάξεων και μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται στην παρ.1 του Αρθ-15 του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α/85), εφαρμόζεται το ΠΔ/23-2-87 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης»(ΦΕΚ-166/Α/87).

  β. Εκκρεμείς διαδικασίες σχεδιασμού χωροταξικού πολεοδομικού επιπέδου οι μελέτες των οποίων εκπονήθηκαν με εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ.Β του Ν-4269/14 ολοκληρώνονται σύμφωνα με αυτές, εφόσον κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ της παρούσας διάταξης, έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος στην αρμόδια υπηρεσία. Οι ενδιαφερόμενοι του προηγούμενου εδαφίου με αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία μπορούν να εξαιρεθούν από
  την εφαρμογή της παρούσας μεταβατικής διάταξης.

  2. Οι διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 18 του παρόντος Π.Δ/τος αναιρούν τα παραπάνω, με αποτέλεσμα να παραβιάζονται, μεταξύ άλλων, οι αρχές της χρηστής διοικήσεως, της καλής πίστης & της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, κ.τ.λ.

 • 5 Μαρτίου 2017, 20:07 | ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.

  ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΙΣΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΦΕΚ ΤΟΥ ΠΔ.
  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ,(ΧΑΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟΥ)

  ΤΕΛΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΚΑΙ Ο ΟΡΟΣ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΛΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΥΠΕΝ ΑΛΛΑ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ.

 • 3 Μαρτίου 2017, 17:59 | Καλογράνης Χρήστος

  Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί και σε αυτό το νόμο μία πρόβλεψη για τις περιπτώσεις όπου πρωτεύουσες αρτηρίες έχουν χρήση αμιγούς κατοικίας. Είναι αδιανόητο να μη λύνετε αυτό το ζήτημα και να εγκλωβίζονται ιδιοκτήτες να μένουν σε οδούς με τεράστια όχληση ή να βλέπουν τα ακίνητά τους να παρακμάζουν καθώς τα καυσαέρια από την αρτηρία είναι τέτοια που δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν ως κατοικίες.

 • 2 Μαρτίου 2017, 20:41 | Μακης Α.

  Θεωρω οτι θα πρεπει, αν οχι σε κεντρικους αξονες, τουλαχιστον σε εθνικες οδους(νεες-παλαιες) να επισημανθει οτι οικοπεδα με προσοψη δεν μπορουν να χαρακτηριζονται αμιγης η’ αποκλειστικης κατοικιας.

 • 2 Μαρτίου 2017, 12:58 | Κεφαλας

  Αυτό που γίνεται σε αυτή τη χώρα δεν έχει προηγούμενο! Δεν ειναι δυνατών κεντρικός δρόμος σε κάποιο σημείο του να είναι γενικής κατοικίας και λίγο πιο μετά η περιοχή να γίνεται αμιγής ή ακόμα χειρότερα να έχει κατ´ εξαίρεση φωτογραφικές απαγορεύσεις (βλ Καλλιρόης απο βουλιαγμενης – Παναθηναϊκό στάδιο). Δλδ. ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου, το οποίο βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο, να μη μπορεί αφενός να το κάνει τίποτα πέρα από κατοικία ενω ταυτόχρονα οποίος μείνει σε αυτήν την κατοικία να μη βρίσκει ησυχία ποτέ γιατί ακριβώς δίπλα η χρήση είναι γενικής, με κίνηση και φασαρία. Απλή λογική !

 • 28 Φεβρουαρίου 2017, 18:56 | Γιάννης Γκούμας

  Στο 4γ. πρέπει να προστεθεί, εκτός από εκκρεμείς διαδικασίες ενωπίον υπηρεσιών δόμησης, και εκρεμμείς διαδικασίες σε δασαρχεία, εφορείες μνημείων ή άλλες αρχές, των οποίων η έγκριση απαιτείται πριν την κατάθεση φακέλου στην αρμόδια ΥΔΟΜ, καθώς οι χρόνοι αποκρίσεως αυτών των υπηρεσιών είναι συχνά πολύ μεγάλος.